no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Skolens reglement

Reglement for Sandefjord folkehøyskole

 

1.0 Alkohol:

2.0 Narkotika:

3.0 Ro:

4.0 Atferd/oppførsel:

5.0 Manglende vilje til samarbeid

6.0 Fravær

7.0 Disiplinærråd

 

Sandefjord folkehøyskole som en rusfri sone.

Det er viktig for oss å understreke at vi ikke driver avholdspolitikk, vi har bare rett og slett klokkertro på at et rusfritt miljø på skolen er en viktig bærebjelke for trygghet og trivsel. 

 

1.0 Alkohol:

Bruk av alkohol er forbudt på skolen og innenfor skolens nærområde. Vi har definert området og landbruksarealene rundt skolen som skolens nærområde.  

På dager det er obligatoriske aktiviteter eller undervisning dagen etter skal eleven være edru før vedkommende kan komme tilbake til skolen. Elevdager og elevkvelder regnes som obligatorisk undervisning. 

På dager det ikke er obligatoriske aktiviteter eller undervisning dagen etter kan eleven returnere til skolen selv om eleven ikke er edru, men kan da ikke oppholde seg i fellesarealer, men gå rett til rommet sitt, forholde seg til ordensreglementet og ikke være til sjenanse. Returen til rommet skal være avklart med romkameraten.  

På skolen er det kun lov å oppbevare alkohol på anvist, avlåst rom.  

Skolens studieturer har eget reglement. Alle skolens turer er alkoholfrie.  

Et eventuelt brudd på våre alkoholregler, vil medføre advarsel eller bortvisning fra skolen for en kortere periode. Bortvisningsperioden blir ført som fravær. Ved gjentakelse kan eleven bortvises for en lengre periode eller utvises. Lengre bortvisningsperiode eller varig utvisning avgjøres av disiplinærrådet.  

 

2.0 Narkotika:

Narkotika er forbudt ved lov, og på skolen og i skolens nærområde er det også et absolutt forbud mot bruk og oppbevaring.   

Et eventuelt brudd på forbudet, vil medføre advarsel eller bortvisning fra skolen for en kortere eller lengre periode. Eleven kan også utvises direkte. Bortvisningsperioden blir ført som fravær. Lengre bortvisningsperiode eller varig utvisning avgjøres av disiplinærrådet. 

3.0 Ro:

Det skal være sovero på internatene etter klokka 23.00.

Noe av det viktigste en kan lære ved å gå på folkehøyskole, er å vise hensyn til andre. Internatene har dårlig lydisolering, og dette setter store krav til hver enkelt når det gjelder å unngå støy.  En konsekvens av ikke å ta rimelig hensyn, kan for eksempel være krav om fjerning av musikkanlegg eller bortvisning fra internatet.

 

4.0 Atferd/oppførsel:

Ved tilfeller av truende eller annen type atferd som skolen anser som en fare for et godt felles skolemiljø, kan medføre bortvisning for deler av skoleåret eller utvisning for godt.

5.0 Manglende vilje til samarbeid

Brudd på skolens regler - eller manglende vilje til samarbeid - kan føre til bortvisning eller utvisning for godt.  Akutt bortvisning kan gjøres av rektor eller delegerte. Vedtak om bortvisning for øvrig og utvisning skal gjøres i disiplinærråd i henhold til Lov om folkehøgskolen og Forvaltningsloven.

6.0 Fremmøte og fravær (gjeldende fra 1/11-2023)

6.1 Godkjent skoleår

Et fullt folkehøgskoleår er på minimum 190 dager fordelt over 33 uker. For å få godkjent skoleåret og to konkurransepoeng for opptak til høyere utdanning er det en forutsetning med 90 % registrert elevframmøte. Med elevframmøte menes deltakelse i obligatorisk undervisning og aktiviteter i skolens regi. 1 

6.2 Fravær

Skolen fører fravær. Spørsmål om elevens fraværsoversikt skal rettes til linjelærere eller avdelingsleder. Eleven vil bli varslet i god tid når eleven står i fare for å ikke oppnå 90 % tilstedeværelse. Fravær føres i dager og enkelttimer. Bortvisning telles med i beregning av fraværsprosenten. 

6.3 Ulike typer fravær

  1. Dokumentert fravær: 

Eleven kan ha inntil 15 dager dokumentert fravær. Dokumentert gyldig fravær som er godkjent i tråd med fraværsgrunnene som er listet opp i kulepunktene under, bør søkes kompensert ved elevens egeninnsats tilrettelagt av skolen.2 For inntil 15 dager føres ikke slikt fravær på vitnemålet. 

Følgende fravær kan innvilges som dokumentert fravær:  

  • Politisk arbeid på regionalt plan eller nasjonalt plan som tillitsvalgt i landsdekkende organisasjoner 

  • Dokumenterte lovpålagte oppmøter, f.eks. som folkevalgt eller i en domstol 

  • Helse- og velferdsgrunner.  

  • Organisert hjelpearbeid i krisesituasjoner 

  • Inntil to dager ved religiøse høytider for elever som er medlemmer av andre religiøse trossamfunn enn Den norske kirke 

  • Annet spesielt fravær godkjent av rektor 

Som dokumentasjon kan elever benytte egenmeldingsskjema som leveres første dag etter sykdom til avdelingsleder. Permisjoner, inkludert velferdspermisjoner, søkes om skriftlig til avdelingsleder. Selvstendig studiearbeid som er avtalt med skolen regnes ikke som fravær.3  

  1. Udokumentert fravær 

Eleven kan ha inntil 19 dager (10 %) udokumentert fravær og få godkjent skoleåret. Udokumentert fravær skal føres på vitnemålet, men eleven kan kreve at årsaken til fraværet blir ført opp. Eleven har selv ansvar for å dokumentere årsaken og be om at dette føres opp. 

Eleven kan, i særlige tilfeller, få godkjent inntil 9,5 dager (5 %) udokumentert fravær av rektor, og få godkjent skoleåret, ref. FHSR-rundskriv 10/17:  

Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken eller elevens utvikling gjennom skoleåret gjør det klart urimelig at eleven ikke skal regnes for å ha fullført skoleåret, kan rektor bestemme at han eller hun likevel skal regnes for å ha fullført folkehøyskoleåret i utdanningsstøtteregelverkets forstand. 

 

6.4 Vitnemål

Elever som får fullfører skoleåret, får vitnemål. Vitnemålet skal inneholde dokumentasjon over elevens læringsprogram og deltakelse. Fravær føres på vitnemålet i dager og enkelttimer. Eleven kan kreve å få påført årsaken til fraværet på vitnemålet.

 

6.5 Sykdom mv.

Dersom eleven blir syk eller av andre årsaker ikke kan møte til undervisning, skal dette så snart som mulig meldes til faglærer. Dersom melding ikke blir mottatt av faglærer innen fastsatt tid blir fraværet regnet som udokumentert fravær med mindre den syke har vært forhindret fra å melde ifra.

7.0 Disiplinærråd:

Skolens disiplinærråd består av pedagogisk personale i minst 50% stilling, herunder rektor, studierektor og sosiallærer. Rådet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede. Leder av rådet velges av medlemmene. Utvisningsvedtak fattes og håndteres etter reglene i Forvaltningsloven. Se også § 5 i Folkehøgskoleloven.

Etter en gjennomgang av dette reglementet ved skolestart, må hver enkelt elev skrive under på at reglementet er lest og godkjent.

 

Har du spørsmål, ta kontakt med skolen.

Publisert: 09.11.2017 Oppdatert: 11.01.2024 kl.14:17