no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67372

Møte i samarbeidsgruppa

Samarbeidsgruppen i Bypakke Tønsberg-regionen består av ordførere og varaordførere, leder av største opposisjonsparti, og representanter fra nabokommuner, næringsforeninger, miljøorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner.
Samarbeidsgruppen i Bypakke Tønsberg-regionen består av ordførere og varaordførere, leder av største opposisjonsparti, og representanter fra nabokommuner, næringsforeninger, miljøorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner.

Publisert:

05.04.2018

Oppdatert:

22.04.2024 kl.11:09

Bypakke Tønsberg-regionen inviterte for åttende gang samarbeidsgruppen til møte, og tema denne gang var i all hovedsak den anbefalte løsningen for ny fastlandsforbindelse.

Fylkesrådmann Øyvind Sørensen orienterte samarbeidsgruppen om hvilken løsning administrativ styringsgruppe har anbefalt. De har som kjent gått for senketunnel-løsningen fra Kaldnes til Korten.

Gode diskusjoner
Kommunedelplanen for ny fastlandsforbindelse har ligget på høring og ved fristes utløp 9. februar har bypakka mottatt over 400 innspill til de to aktuelle alternativene. Samarbeidsgruppen ble orientert om anbefalingen som er basert på måloppnåelse, konsekvensutredningen og høringsinnspill. Det var stort engasjement og gode diskusjoner blant de omkring 20 fremmøtte.

Senketunnelen er det dyreste av de to alternativene. Det er også knyttet en del usikkerheter til kostnader, spesielt på grunn av muligheter for å støte på gjenstander med arkeologisk verdi. Kostnader ble av den grunn gjenstand for diskusjoner på møtet. Statens vegvesen vil belyse usikkerhetene i et notat som legges ved saken når den skal behandles hos partene.

Et annet tema som ble drøftet var veikapasitet og målet om nullvekst i personbiltrafikken. Det ble pekt på at det er en logisk brist mellom mål om nullvekst og å bygge en fire felts vei. Under diskusjonen kom det frem flere momenter som taler for en fire feltsløsning; blant annet sikkerhet, da det er mye tunnel på strekningen og muligheter for å prioritere to felt til kollektiv- og nyttetrafikk. Det ble pekt på at det er politisk konsensus for at vi ikke skal ha økt biltrafikk og at vi derfor må jobbe med tiltak for å begrense bilbruk. Bomring er i seg selv et trafikkregulerende tiltak.

Andre tema som ble drøftet var viktigheten av fremkommelighet for kollektivtransporten, deriblant taxi, beslag av dyrka mark, finansiering og samfunnssikkerhet. Det ble også pekt på at det er behov for å få frem kostnader for tiltak på fylkesvei 303 og i Munkerekka som vil få økt trafikk, spesielt dersom brualternativet velges.

Veien videre
Valg av løsning for ny fastlandsforbindelse besluttes i løpet av mai i Tønsberg og Færder kommune og Vestfold fylkeskommune. Kommunedelplanen vedtas hos partene i juni.