Lærekandidat

Lærekandidat kan være et alternativ for deg som vet det kan bli vanskelig å oppnå full yrkes- eller studiekompetanse. Du kan du legge opp et løp mot grunnkompetanse og få et kompetansebevis. Som lærekandidat får du praktisk opplæring i en bedrift med sikte på kompetanseprøve i faget. Det skrives en opplæringskontrakt som gir rammene for opplæringen og en arbeidsavtale som gir rammene for verdiskapingen. Oppløringstiden lengde kan variere både ut fra lærefaget og din skolebakgrunn. Normalt er det to år opplæringstid, som til sammen utgjør ett år opplæring og ett år verdiskaping.
VTFK mediearkiv

Hvem kan bli lærekandidat?

Lærekandidatordningen er en individuelt tilpasset ordning for deg som har eller vil få utfordringer med å oppnå full yrkeskompetanse. Dette kan være for deg som har:

 • hatt spesialundervisning
 • mangler karaktergrunnlag eller ikke har vurdering ved overgang til opplæring i bedrift
 • som har bestått vg1 og vg2, men som av ulike årsaker skal ha en tilpasset læreplan i bedrift

Avklaring angående opplæringsløp som lærekandidat skjer mellom elev/søker, foresatte, skole og eventuelt pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)/ fag- og yrkesopplæring.

Målet er at lærekandidaten skal:

 • ha opplæring etter en individuell plan 
 • mestre opplæringssituasjonen 
 • oppnå så høy kompetanse som mulig 
 • bli best mulig kvalifisert for arbeidslivet
 • ta en kompetanseprøve ved slutten av læretiden, tilpasset kandidatens mål

Tilpasset lærekandidatplan

Lærebedriften skal lage en tilpasset lærekandidatplan som:

 • beskriver hvilke mål du som lærekandidat skal nå i løpet av læretiden er individuell og kan endres underveis i samarbeid med deg, lærebedriften og fylkeskommunen
 • lages med utgangspunkt i den generelle læreplanen og det enkelte fag sin læreplan, bedriftens arbeidsoppgaver og kandidatens forutsetninger og muligheter

Her kan du finne tilpasset lærekandidatplan for ditt fag.

Opplæringskontrakt og arbeidsavtale

Som lærekandidat skal du ha både en opplæringskontrakt og en arbeidsavtale. 

Opplæringskontrkat
 1. Du inngår en opplæringskontrakt med lærebedriften eller opplæringskontoret når du begynner læreforholdet i bedriften. Samme regler gjelder for lærekandidater som for lærlinger. 
 2. Når opplæringskontrakten din er kontrollert av lærebedriften eller opplæringskontoret, blir det opprettet et elektronisk signeringsoppdrag.
 3. Du får en SMS hvor det står at du har et dokument til signering fra Vestfold fylkeskommune. I meldingen ligger en link som fører til Signeringsportalen i Posten, hvor du skal signere.

Dersom du ikke har mottatt lenke til signering av opplæringskontrakt, kan du logge deg på Signeringsportalen til Posten for å signere kontrakten. Klikk på knappen «Logg inn for å signere», og følg instrukser videre.

Hvor finner jeg godkjent opplæringskontrakt?

Den godkjente opplæringskontrakten finner du i appen "Vigo app for fagopplæring".

Appen er tilgjengelig for nedlastning både i App Store og Google Play, men du må være elev i VIGO Opplæring for å kunne logge inn.

Arbeidsavtale

Når du tegner opplæringskontrakt, skal du også skrive en arbeidsavtale med bedriften. 

Arbeidsavtalen skal:

 • regulere arbeidstid og lønn
 • gjelde for den samme tidsperioden som lærekontrakten

Du må tegne ny arbeidsavtale hvis du skal fortsette i bedriften etter opplæringstiden. 

Les mer om arbeidsavtale på Arbeidstilsynet sine hjemmesider.

Ta kompetanseprøve

Lærekandidaten skal opp til en kompetanseprøve ved slutten av læretiden. Dette er en individuell prøve som blir utarbeidet på bakgrunn av de målene lærekandidaten har fått opplæring i, og arbeidsoppgaver som kandidaten er kjent med.  Prøvens varighet blir også tilpasset kandidatens mål for opplæringen. 

Kompetanseprøven skal legge til rette for mestring for lærekandidaten. Etter at kompetanseprøven er bestått, vil lærekandidaten få utdelt et kompetansebrev. Les mer om kompetanseprøver.

Dine rettigheter og plikter

Som lærekandidat:

 • har du samme rettigheter som de ansatte i bedriften du jobber i
 • har du rett til lønn
 • må du gjøre deg kjent med opplæringskontrakten din og hva som kreves av deg for å få fullført utdanningen din
Dine rettigheter
 • Som lærekandidat er du både arbeidstaker og under utdanning i lærebedriften. Du skal ha inngått og signert på både en opplæringskontrakt og en arbeidsavtale med bedriften. Opplæringskontrakten skal godkjennes av fylkeskommunen.
 • Du har rett til opplæring etter gjeldende læreplan. Opplæringen skal tilpasses dine behov og forutsetninger.
 • Du har rett på vurdering og veiledning underveis gjennom hele læretiden din. Halvårsvurdering skal dokumenteres av lærebedriften. 
 • Lærebedriften skal legge til rette for at du deltar aktivt i egen læring og utvikling.
 • Du har rett til et trygt arbeidsmiljø fritt for mobbing og trakassering.
 • Lærebedriften har ansvar for å melde deg opp til kompetanseprøven.
 • Kompetanseprøven kan gjennomføres tidligst tre måneder før læretiden er ferdig
 • Du har rett til permisjon på grunn av for eksempel fødsel, militærtjeneste og lignende.
 • Du kan etter avtale med bedriften søke om å utvide læretiden.
Dine plikter
 • Følge interne regler i bedriften og bli kjent med bedriftens rutiner.
 • Møte presis på jobb. 
 • Vise engasjement og interesse.
 • Være aktiv i egen læring og dokumentere det du har jobbet med underveis.
 • Bli godt kjent med egen læreplan.
 • Sørge for at manglende fag, ikke bestått teori eller programfag, er gjennomført og bestått underveis i læretida.
 • Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid og utvikling. 
 
 
Endre kontrakt underveis
 • Lærekandidatordningen er en fleksibel ordning med muligheter for tilpasninger underveis.
 • Klarer lærekandidaten å kvalifisere seg til fagprøven, kan kontrakten endres til en lærekontrakt.
 • Lærekandidaten må ha bestått karakterkravene og klare å fullføre med alle læreplanmål i faget.
 • Det er mulig å søke om unntak for kravet om bestått i inntil to av fellesfagene.
 • Lærekandidaten endrer da status til lærling med fag- eller svennebrev som mål.
Lønn

Det er opp til lærebedriften og lærlingen/lærekandidaten å bli enige om lønn. Hvis arbeidsplassen og arbeidsforholdet er bundet av tariffavtale, har du rett til tariffestet lærling-/lærekandidatlønn.

Dersom arbeidsforholdet ikke er regulert gjennom tariffavtale, avtales lønnen individuelt mellom deg og arbeidsgiver som en del av den skriftlige arbeidsavtalen. Selv om arbeidet ikke er underlagt en tariffavtale, kan tarifflønnen brukes som en pekepinn på hva du bør tjene, men du vil ikke ha rett på dette uten en bindende tariffavtale.

Ta kontakt med tillitsvalgt eller nærmeste leder for å undersøke hvilke avtaler som gjelder på lære-/arbeidsplassen din.

Les mer om hva du kan få i lønn som lærekandidat

Hvordan ta fag-/svennebrevet etter at du har vært lærekandidat  

Etter at du er ferdig som lærekandidat og har opparbeidet deg nok praksis i faget, kan du ta fag-/svenneprøven som praksiskandidat. Da må du i så fall kunne vise til minst fem års allsidig, dokumentert praksis i lærefaget. 

Fylkeskommunen vil gjøre en konkret individuell vurdering av praksisen din og hvor mange måneder/år denne vil utgjøre. Den tiden du har gått på videregående skole, i lære som lærekandidat og den tiden du har jobbet i faget, vil telle som praksis, men ikke nødvendigvis fullt ut.  

Fylkeskommunen vil i sin vurdering se på hvilke fag og kompetansemål du har vært igjennom og bestått i opplæringsløpet ditt (skole og lære), men også attester fra arbeidsgiver på yrkespraksisen din etter ferdig skole/læretid. For å gå godkjent mest mulig praksis, må du kunne vise til ««allsidig, dokumentert praksis i tilknytning til det aktuelle lærefaget».  

Dersom du har vært igjennom de mest vesentlige delene av innholdet i læreplanen for faget, vil du kunne få godskrevet læretiden fullt ut som praksistid. Men det er viktig å være klar over at selv om du har fullført et fireårig opplæringsløp, gis det ikke automatisk fire år for dette. Lærekandidatordningen er en individuelt tilpasset ordning, og det er store variasjoner når det gjelder innholdet i opplæringen som er gitt den enkelte i skole og bedrift, og derfor vurderes også dette individuelt.  

Merk også! For å ta fag-/svenneprøven som praksiskandidat, må du også ha bestått en skriftlig eksamen i lærefaget. Denne eksamenen blir laget utfra Vg3-læreplanen. Les mer om praksiskandidatordningen.

Å si opp eller bli sagt opp som lærekandidat

Vil du si opp læreplassen din, kan du kontakte fag- og yrkesopplæring i Vestfold for veiledning. Det samme gjelder hvis du har blitt sagt opp og har spørsmål om dette.

Har du ungdomsrett, er det viktig at denne vurderingen gjøres innen du har gjennomført 1/3 av læretiden din. For de med 2-årskontrakt vil det være 8 måneder. Avsluttes kontrakten innen 1/3 av gjennomført læretid, vil du ha rett til å starte opp igjen senere, eller gjøre et omvalg til annet programområde.

Alternative løp for lærekandidater

Hovedmodellen for yrkesfag er to år i skole etterfulgt av to år i bedrift (2+2-modellen). Det er flere måter å komme i mål med et fag-/ svennebrev eller kompetansebrev.

Alternative løp for lærekandidater

Lærling 2 år Lærling 3 år Lærling 4 år
Elev 2 år Elev 1 år Elev 0 år
Full opplæring i bedrift

Du kan ta full opplæring i bedrift. Opplæringstiden blir da 4 år i de fleste fag. Du trenger en godkjent lærebedrift som kan ta ansvar for opplæringen. På slutten av opplæringstiden din skal du opp til en kompetanseprøve.

Veileder for lærekandidater

Lærekandidat i Vestfold fylkeskommune

Informasjonsskriv om det å være lærekandidat

Lærekandidat gjennom opplæringskontoret Oktav

 

 

 

Publisert: 29.12.2023 Oppdatert: 11.01.2024 kl.14:02

Kontakt fag- og yrkesopplæring

Sentralbord
33 34 40 00

Ansatte i seksjonen

E-post:
fagopplaring@vestfoldfylke.no 

Åpningstider telefon:
Mandag til fredag kl. 08.00-15.00