no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Om planportalen

Planportal Vestfold – er en nettbasert informasjonstjeneste utarbeidet i et samarbeid mellom KS og regionale myndigheter i Vestfold. Det er styret i KS som har vært oppdragsgiver for utviklingsprosjektet.

Hensikt 

Hensikten med planportalen er:

 • å styrke kunnskapen og innsikten i hvordan planprosessene fungerer
 • å styrke samarbeid og samhandling i arealsaker på tvers av forvaltningsnivåene
 • å øke tydelighet og forutsigbarhet og dermed redusere konfliktnivået i arealsaker
 • å effektivisere saksbehandlingen gjennom lett tilgjengelig informasjon og færre konfliktsaker

Målgrupper

Målgrupper for Planportalen er primært plansaksbehandlere og politikere både på kommunalt og regionalt nivå i Vestfold. Nettstedet kan likevel også ha stor verdi for konsulenter, næringsliv, interessegrupper og enkeltpersoner.

Planportal Vestfold er resultat av et godt samarbeid mellom en rekke aktører som er sentrale i arealforvaltningen:

 • Kommunesektorens interesse - og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
 • Vestfold fylkeskommune
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Statens vegvesen
 • Jernbaneverket
 • NVE
 • Mattilsynet
 • Kystverket
 • Fiskerimyndighetene
 • Bergvesenet

Representanter for kommunene Sande, Horten, Tønsberg, Nøtterøy, Stokke, Sandefjord og Larvik har vært aktive bidragsytere i arbeidsgrupper. Planportalens samhandlingsdel har vært gjenstand for høring i alle kommunene.

"Vestfolds lille grønne"

Håndboken “Vestfolds lille grønne” kom første gang ut i 1999 og har siden utviklet seg til et viktig hjelpemiddel og informasjonskilde i arealforvaltningen i Vestfold. Gjennom revisjonen som er foretatt i 2010 er nettstedet bygget ytterligere ut.

Kontakt oss

Planportal Vestfold vil alltid kunne gjøres bedre. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger fra brukerne, både ting som ikke fungerer, og ikke minst innspill til forbedringer.

Kontakt oss på post@vtfk.no