no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Hvordan er det å vokse opp i Vestfold?

Tre smilende elever som går
Foto: Paal-Andre  Schwital

Av:

Ellen Just Hansen

Publisert:

23.05.2024

Oppdatert:

29.05.2024 kl.13:08

I mars i år deltok 13 400 ungdommer i Ungdata-undersøkelsen. Her er hva de svarte:

Resultatene fra «Ung i Vestfold 2024» viser at de aller fleste ungdommer i Vestfold har det bra. Ungdommene har svart på spørsmål om skole, helse, vennskap, familie, regelbrudd, mobbing, lokalmiljø og fritidsaktiviteter.

De viktigeste funnene

Årets undersøkelse viser at det store flertallet trives, er fornøyd med livet, har gode forhold med venner og lever liv med god livskvalitet. En stor andel av ungdommene har gode oppvekstsvilkår og ikke overraskende er det flere som er fornøyd med livet sitt sammenliknet med forrige undersøkelse i 2021, som var under koronapandemien. Det er også en liten nedgang i andelen som rapporterer psykiske plager.

  • 9 av 10 mener «livet mitt er bra»
  • 6 av 10 er fornøyd med helsa si
  • 9 av 10 har venner å være sammen med på fritiden
  • 8 av 10 trives på skolen
  • 1 av 4 har vært mye plaget av ensomhet den siste uken
  • 1 av 10 har blitt mobbet de siste 14 dager

Les mer om årets Ungdata funn her. Her finner du også nøkkeltallsrapporter for ungdomstrinnet og videregående skole

Gir oss unik kunnskap om ungdommen

Lasse Berntzen, leder for hovedutvalg for utdanning i Vestfold, er glad for at et så stort antall elever svarte på undersøkelsen i år.

‒ Ungdata gir oss unik kunnskap om vår ungdom og hvordan de har det. Årets resultater er positive da de aller fleste har venner å være sammen med på fritiden sin og er fornøyd med egen helse. Likevel er det en fjerdedel av alle ungdommer i årets undersøkelse som svarer at de har vært plaget av ensomhet den siste uken. Når vi vet hvor stor betydning det har å være en del av et fellesskap, er det ekstra viktig at både kommuner, fylkeskommune, frivillig sektor og vi som innbyggere tenker inkludering i alt vi gjør.

I Ungdata-undersøkelsen deltok elever ved ungdomsskoler og videregående skoler i fylket. I tillegg var 5.-7. klassinger også med fra fem av fylkets kommuner. Undersøkelsen foregikk digitalt i perioden 26. februar til 24. mars på skolen, i skoletiden. Det er fjerde gang elever i Vestfold svarer på Ungdata-undersøkelsen, og vi kan nå følge utviklingen fra 2013 til i dag. Både kommunene og fylkeskommunen bruker resultatene fra undersøkelsen til å gjøre Vestfold til et enda bedre sted å vokse opp. 

Jobber mot å skape et trygt og godt læringsmiljø

Liv Marit Hansen, direktør for opplæring og tannhelse i Vestfold fylkeskommune mener resultatene som fremkommer i Ungdata undersøkelsen er med på å gi viktig informasjon om ungdommen, og trekker frem resultater som viser at flere er fornøyd med eget liv, og at det store flertallet trives på skolen. Men hun er også bekymret for mobbingen ungdommen rapporterer om.

‒ Det er viktig å ha en inkluderende praksis på skolene, og å skape et trygt og godt læringsmiljø for alle. Det er derfor en bekymringsverdig utvikling i mobbetallene, særlig når vi ser hva elevene på 8. og 9.trinn har svart, i tillegg til førsteårselevene på videregående skole, sier Liv Marit Hansen.

Forskingsinstituttet NOVA og de regionale kompetansesentrene for rusfeltet (KORUS) har det faglige ansvaret for undersøkelsen, mens kommunene og fylkeskommunen står for den praktiske gjennomføringen i samarbeid med skolene.  
Dette er de første resultatene vi har fra årets Ungdata-undersøkelse. Til høsten lanseres rapporten «Ung i Vestfold 2024» med flere analyser.

Har du spørsmål ta kontakt med:

Ingvild Vardheim, spesialrådgiver KORUS sør, ingvild.vardheim@korus-sor.no, tlf.: 975 31 349

Kjetil Gunnerud Kristoffersen, rådgiver team kart og analyse, Vestfold fylkeskommune, kjetil.gunnerud.kristoffersen@vestfoldfylke.no, tlf.: 958 43 313

Liv Marit Hansen, direktør for opplæring og tannhelse, Vestfold fylkeskommune, liv.marit.hansen@vestfoldfylke.no, tlf.: 93425114
Lasse Berntzen, leder hovedutvalg for utdanning, Vestfold fylkeskommune, lasse.berntzen@vestfoldfylke.no, tlf.: 92209217