no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Prosjekt psykisk helse og rus

Glad jente som danser på festival

I perioden 2021-2023 har Vestfold og Telemark gjennom et prosjekt etablert et fagnettverk for psykisk helse og rus. I prosjektperioden har fokuset vært på å bygge kompetanse og ressurser på temaet rus. Vi har jobbet tverrfaglig og tverretatlig hvor ungdomsmedvirkning er en av bærebjelkene. 

Prosjektets visjon har vært at i fylkeskommunen er vi trygge og relevante voksne i møte med ungdom, som har utfordringer med psykisk helse og rus. 

Ved å styrke skolenes forebyggende arbeid med psykisk helse og rus, er målet å kunne møte ungdom som står i utfordringer på en profesjonell og støttende måte.

Gjennom prosjektperioden har det, i tillegg til samarbeid med skolene og ungdommer, vært et omfattende samarbeid med Korus-Sør, Politiet og ansatte i kommunene, samt en rekke fagfolk på temaet.  

Prosjektet har hatt fem innsatsområder:

Kompetanseutvikling

Det har blitt lagt til rette for deling av erfaring og kunnskap gjennom deltagelse på nettverksmøter og deltagelse i ulike arbeidsgrupper, opplæringer og workshops. Det har blitt gjennomført kompetansehving på følgende områder: 

  • Ulike rusmidler og trender v/ Rusinfo Peder Solvang
  • Kurs i hvordan man snakker med ungdom – Motiverende intervju v/ KORUS Reidar Vibeto og Eva-Linn Lilleheil
  • Kurs om ungdomshjernen v/ KORUS Fred Rune Ramm
  • Ungdomskultur, ruskultur og ruspolitikk v/ Willy Pedersen (UiO)
  • Om serien rus v/ Leo Ajkic
  • Ruspress v/ Blåkors Hanne Backe-Hansen
  • Skolens handlingsrom i russaker v/ jurist Kurt Bjønnes
  • Foreldres historier om å miste et barn til rus og deres møte med hjelpeapparatet v/ Gyril Tusvik, Charlotte Kristiansen og Ebba Birgitte Brogar Thorsen
  • Forebyggende tiltak for ungdom i faresonen/ utenforskap v/ Rocket-Man
  • Kompetanse på ungdomsmedvirkning v/ Tone Jørgensen og Eline Momrak
Ungdomsmedvirkning

Ungdomsmedvirkning har hatt som hensikt å øke engasjement og eierskap, og har vært avgjørende for at tiltakene skulle treffe målgruppa. 

Utgangspunktet for mye av det vi har jobbet med i prosjektperioden var innspillene fra ungdom på en stor dialogkonferanse om rus. Involveringen av ungdom har ført til økt engasjement på skolene, synliggjøring av tema rus og deling av lokale aktiviteter mellom skolene. Blant annet har elevrådene har vært aktive i planlegging og gjennomføring av lokale temadager om rus. Fagnettverkets representanter på skolene og koordinatorene i prosjektet har bistått elevene med foredragsholdere og fasilitering. 

Ungdom har deltatt i ulike deler av prosjektet. Noen har vært med på lengre prosesser som å utvikle undervisningsopplegg, konferanser og rutiner. Andre har blitt involvert i kortere prosesser og work-shops. Vi har jobbet for å inkludere ulike grupper ungdom etter behov, både i og utenfor strukturen for ungdomsmedvirkning i fylket. 

Undervisningsopplegg

Vi har utarbeidet et undervisningsopplegg basert på NRKs serie RUS med Leo Ajkic. Det er produsert fem lærerveiledere med tilhørende materiale. Det er samlet relevante kompetansemål fra mange fag og det er laget tre podkastepisoder i forbindelse med arbeidet. KORUS Sør leverer statistikk som skal være tilgjengelig og Leo Ajkic og andre deltagere i serien har bidratt med videohilsner til elever og lærere.

35 ungdom og 20 lærere og miljøterapeuter har deltatt i utviklingen av undervisningsopplegget. I tillegg har vi hatt med pårørendegruppa og KORSUS Sør.

Det har vært en referansegruppe bestående av KORUS Oslo, Rusinfo, Rocket-Man og NRK-skole. Trykk her for å komme til siden for rusundervisning.  

Ressurser

Vi har fortløpende samlet ressurser som kan være nyttig. En stor del av ressursene ligger i undervisningsopplegget som favner bredt og ha svært mange temaer og innfallsvinkler til fagfeltet ungdom, rus og psykisk helse, utenforskap og inkludering. Du vil finne ressursene samlet her

Rutiner

Det er laget nye rutiner for hvordan skolene skal håndtere russaker på skolene. Dette har vært et omfattende arbeid. Ungdom, politi, skolene, jurister, kommunene har alle vært involvert i arbeidet. Rutiner og aktuelle problemstillinger kan du lese om her

Publisert: 22.11.2023 Oppdatert: 27.06.2024 kl.14:38

Kjersti Lekve
Prosjektkoordinator