no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
68299

Bypakkas øverste ledelse er enige om veien videre


Publisert:

27.01.2022

Oppdatert:

08.05.2024 kl.10:39

Overordna styringsgruppe har behandlet en slanket bypakke, men opprettholder blant annet planen med firefeltsvei på selve fjordkryssingen.

Det var bred enighet og stor optimisme da innstillingen fra administrasjonen ble vedtatt under tirsdagens møte i Overordnet styringsgruppe (OSG). 

Vedtaket innebærer en reduksjon på omtrent 600 millioner kroner og dermed en del endringer i planene. Det er fra før kjent at det måtte gjøres kutt i bypakka etter bompengeforliket ble inngått av forrige regjering, og nytt krav om egenandel for fylkeskommuner og kommuner innført. Nå er disse kuttene innarbeidet i prosjektet og veien videre er behandlet av bypakkas øverste ledelse.

Se opptak av OSG-møtet her.

Veien videre

 1. Ny fastlandsforbindelse nedskaleres og optimaliseres gjennom følgende tiltak: 
  • Tunnel under Teieskogen reduseres fra fire til to felt.
   Fra Kolberg, under Teieskogen og til Ramdal var det opprinnelig planlagt to tunneler med to felt i hvert tunnelløp. Nå er det ett tunnelløp med to felt som gjelder.  
  • Gang- og sykkelveisystemet på brua og gjennom Rambergåsen reduseres fra fem til tre meter.
   Her var det tenkt bredere felt for å kunne ha plass til å skille syklende og gående, men dersom det skulle spares inn noe på selve brua var dette det minst inngripende tiltaket.
 2. Tunnel under Hogsnesåsen opprettholdes. 
  Det betyr at løsningen med to tunnelløp og fire felt under Hogsnesåsen opprettholdes. Trafikkmengden på dette strekket vil være for høy til at den kan reduseres til to felt.
 3. Fjordkryssingen bygges med fire felt. 
  Selve brua skal fortsatt bygges med fire kjørefelt. Det er utredet mulighetene for å redusere brua med to felt, men ulempene viser seg å bli langt større enn hva innsparingene kan forsvare.
 4. Fv. 300 Semslinna utvides ikke til fire felt mellom Korten og Jarlsberg. 
  Opprinnelige var det planlagt fire felt fra Korten ved trafikkmaskinen utenfor Frodeåstunnelen og til rundkjøringen på Jarlsberg. Det er nå tatt ut av planene.
 5. Kompenserende tiltak reduseres med 100 mill. kroner. 
  Det var opprinnelig satt av 200 mill. kr til oppgradering av eksisterende kryssing av Kanalen, samt etablering av nye kryssinger.
 6. Bypakke Tønsberg-regionen skal jobbe kontinuerlig med optimalisering for kostnadseffektive og klimaeffektive tiltak i både bygge- og driftsfasen.
  Dette vil være en pågående prosess gjennom hele prosjektet fra det videre planleggingsarbeidet og utover i prosessen mot selve byggingen.

 

I tillegg ble det gjort følgende vedtak etter forslag fra ordfører i Tønsberg, Anne Rygh Pedersen:

«Det bes om en sak til neste møte i overordna styringsgruppe om de tiltak innen gange, - sykkel og kollektiv som kan igangsettes før endelig budsjett og finansiering for bypakka er på plass, så nødvendig reguleringsarbeid kan igangsettes». 

Dette vedtaket speiler også på mange måter optimismen og iveren i kveldens OSG-møte. Mange ytret tydelig at de er utålmodige etter å komme videre, og det det ble lagt klare forventninger til bypakka om at jobben mot sentrale myndigheter og kampen om lavere egenandel, og mer statlig støtte på ingen måte er over.


Etter vedtaket tirsdag er det nå den samme innstillingen og anbefalingen som OSG vedtok som skal opp til politisk behandling hos kommunene Færder og Tønsberg, samt i fylkeskommunen.

Tønsberg kommune: Formannskap 28. februar, og kommunestyret 9. mars

Færder kommune: Formannskapet 9. mars, og kommunestyret 16. mars

Vestfold og Telemark fylkeskommune: hovedutvalg for samferdsel og Hovedutvalg for klima, areal og plan  2. og 3. mars (uttalelse),  fylkesutvalg 9. mars, og fylkestinget 15. mars. 


Emneord: