no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Forsterket covid-19 tiltak for skoleskyss

Tønsberg kommunes kriseledelse og kommuneoverlegen har i dag fattet vedtak om krav til ekstra smitteverntiltak i skoleskyss for elever fra Tønsberg kommune.

Vestfold og Telemark fylkeskommune er ansvarlig for skoleskyssen og pålegges forsterkede krav til smittevern i bussene for å sikre at elever som er avhengig av skoleskyss får mulighet til å holde den anbefalte avstanden til andre passasjerer.

Tønsberg kommune pålegger fylkeskommunen å forsterke smitteverntiltakene i skoleskyssen ved å:

Redusere smitterisikoen for passasjerer på skolebussene ved å øke passasjerkapasitet slik at

  1. a)  alle passasjerer i skoleskyssen skal ha mulighet til sitteplass

  2. b)  passasjerer kan sitte ved siden av hverandre skulder mot skulder

  3. c)  av passasjerseter som vender mot hverandre kan bare seter i den ene kjøreretningen

    benyttes

Pålegget kommer i tillegg til nasjonale myndigheters råd og anbefalinger til smitteverntiltak i kollektivtransport og andre pålegg etter smittevernregelverket.

Vedtaket er begrunnet i den økte smittesituasjonen av covid-19 i Vestfold og i Tønsberg med nærliggende kommuner. Skoleelevene i distriktet bor til dels med lange avstander til skolen og er avhengig av offentlig kommunikasjon for å komme seg til skolen. Mange elever går på skole i en annen kommune enn i bostedskommunen og andre må bytte skolebuss i Tønsberg. Elever, skoler og foresatte har over lang tid uttrykt bekymring for smitterisikoen på skolebussen, og kommunens ledelse har tidligere oppfordret fylkeskommunen til å bedre situasjonen på bussene.

Tønsberg kommune har (hatt) aktive smittesituasjoner ved flere av kommunens skoler, og det er et pågående smitteutbrudd ved Greveskogen videregående skole.

Kommunen mener det er nødvendig med raske tiltak i skolebussene for å forebygge og hindre ytterligere smittespredning blant kommunens barn og unge. Tiltaket vil også forebygge og motvirke at covid-19 sprer seg videre til andre nærkontakter til skoleelevene.

Publisert:

20.11.2020

Oppdatert:

10.02.2021 kl.10:29