no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Elevhåndbok

Gjennom variert og relevant opplæring skal vi bidra til at elevene våre får kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør at de når sine mål og får et bra liv.
Bilde av elever som jobber på PC

De fleste elevene våre har som målsetting å få studiekompetanse eller fagbrev. Disse elevene hjelper vi til å fullføre og bestå videregående med best mulig karakterer, slik at mange veier er åpne for videre utdanning og valg av yrke. Alle ungdommer har krav på et opplæringstilbud som er tilpasset deresevner og forutsetninger. Derfor har vi egne tilbud til de som har som mål å få en jobb uten fagbrev, de som har tilrettelagt arbeid som mål, og de som skal mestre livet i et dagsenter eller bofellesskap.

Skolen har også et eget tilbud til nyankomne unge innvandrere, som må lære norsk og bli kjent med det norske samfunnet.

Det er plass til alle typer ungdommer på Greveskogen, og mangfoldet av elever og utvalget i fagtilbud er viktige kvaliteter ved skolen.

Ordensreglement

Hensikten med ordensreglementet er å gi elevene et trygt og godt læringsmiljø med tydelige rammer som fremmer god orden og atferd. Det skal bidra til at de utvikler kunnskap, holdninger og ferdigheter til å kunne mestre livene sine.

Ordensreglementet for videregående skoler i Vestfold og Telemark regulerer elevenes rettigheter og plikter som ikke er fastsatt i annet regelverk.

Her finner du all informasjon om regler og plikter, og ordenreglementet for Vestfold og Telemark fylkeskommune

Rutine ved behandling av fusk

Fraværshåndtering

All info om fraværsreglene i videregående skole

Fraværsreglement i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Skal du ha egenbestemt fravær, må du søke om godkjent fravær.

Ved spesielle årsaker kan man søke om utvidet fraværsgrense.

Tilpasset opplæring

På Greveskogen har vi egen plan for tilpasset opplæring.

Skolemiljøutvalget

Gir råd til skolens ledelse om miljøsaker. Her kommer elevene med forslag til hva som bør gjøres for å forbedre miljøet. Mange viktige miljø- og læringsmiljøtiltak starter med forslag i Skolemiljøutvalget.

Frokost

Hver morgen før skolestart fra kl. 07.30 serverer vi gratis økologisk havregrøt og frukt til elevene våre. Rakk du ikke frokosten denne morgenen, kan du få en god og energirik start på dagen med varm og fersk havregrøt.

Kontaktlæreren

Kontaktlæreren er elevens nærmeste kontakt- og omsorgsperson på skolen og skal følge opp skolegangen med tanke på faglig utvikling, sosiale forhold i skolehverdagen, fravær og andre personlige forhold der det er behov for det. Kontaktlæreren skal bl.a.:

•          skape trygghet for den enkelte og legge til rette for et godt læringsmiljø

•          sørge for at klassen fungerer og møter holdes

•          informere og holde elever oppdatert om forhold på skolen

•          gjennomføre elevsamtaler, minimum to per år

•          veilede elever om læring og læringsmål

•          være ansvarlig for kontakt mellom skole og hjem

•          påse at elevenes rettigheter ivaretas

•          registrere og følge opp fravær

•          koordinere arbeidet i ulike team rundt eleven

•          utarbeide og vedlikeholde planer og annen dokumentasjon som skal følge den eller de som har krav på det

•          sørge for at elevene får den tilrettelegging de har krav på, og følge opp denne


Kontaktlæreroversikt

Oversikt over skolens kontaktlærere, klasser, rådgivere og ansvarlige avdelingsledere skoleåret 2023-2024 kan lastes ned her: Oversikt over basisgrupper og kontaktpersoner 23-24.pdf

Karakterskala

Karakter i fag

(Fra forskrift til Opplæringsloven § 3‒4) Dei enkelte karaktergradene har dette innhaldet:

a)         karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget

b)        karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget

c)         karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget

d)        karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget

e)        karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget

f)         karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.

I enkelte fag kan det i stedet for tallkarakter benyttes vurderingen bestått / ikke bestått. Hvilke fag dette gjelder, er fastsatt i læreplanverket for Kunnskapsløftet. For å få karakteren bestått, skal vurderingen minst tilsvare karakteren 2.

Karakter i orden og oppførsel

(Frå forskrift til Opplæringsloven § 3‒6): I orden og i oppførsel skal ein av desse karakterane nyttast:

a)         God (G) Vanleg god orden og vanleg god åtferd

b)        Nokså god (Ng) Klare avvik frå vanleg orden og frå vanleg åtferd

c)         Lite god (Lg) I ekstraordinære tilfelle ved store avvik frå vanleg orden og frå vanleg åtferd.

Dette er kriteriene som brukes ved fastsetting av karakter i orden og oppførsel:

a)         Orden

Vurderingen i orden er knyttet til om eleven stiller forberedt til opplæringen, og hvordan elevens arbeidsvaner og arbeidsinnsats er. Anmerkning blir gitt hvis eleven uten gyldig grunn:

a.         kommer for seint til opplæringen

b.         møter uforberedt / ikke gjør lekser

c.         ikke leverer arbeid til avtalt tid

d.         ikke har med seg nødvendig utstyr

e.         ikke dokumenterer fraværet sitt til de frister som er satt

f.         ikke deltar aktivt i opplæringen i den form den gis

g.         ikke behandler utlevert utstyr på forsvarlig måte

h.         ikke følger verne- og sikkerhetsregler og bruker nødvendig arbeidstøy og verneutstyr

i.          ikke holder orden på arbeidsplassen sin og i fellesområder

b)        Oppførsel

Vurderingen av elevens oppførsel skal handle om hvordan eleven oppfører seg mot andre i skolesamfunnet, eksempelvis medelever, lærere og andre ansatte. Her vil det blant annet kunne trekkes inn om eleven tar hensyn til og har respekt for andre. Det understrekes videre at vurderingen i oppførsel ikke bare er knyttet til det som skjer i opplæringen, men også det som skjer utenfor. Det betyr blant annet at det som skjer i skoletiden, på vei til og fra skolen, arrangement i skolens regi, herunder skoleturer, vil kunne trekkes inn i vurderingen. Det som skjer i elevens fritid vil som hovedregel ikke kunne trekkes inn i vurdering i oppførsel.

Anmerkning blir gitt hvis eleven uten gyldig grunn:

a.         bevisst unnlater å møte til opplæringen uten gyldig grunn

b.         utøver uakseptabel språkbruk, mobbing, fysisk og psykisk vold eller annen truende eller krenkende oppførsel overfor andre

c.         bryter fylkeskommunens IKT-reglement

i.          uakseptabel nettetikk

ii.         uakseptabel atferd på skolens nettverk, web-områder, læringsplattform og liknende

iii.        uaktsom atferd som påfører skade på utlevert utstyr

d.         bruker mobiltelefon i timene uten etter avtale med lærer

e.         behandler bygninger, anlegg og utstyr, herunder elektronisk utstyr, på en uforsvarlig måte, og ikke følger regler for spesialrom

f.         røyker/snuser på skolenes område

g.         bruker, handler eller oppbevarer rusmidler på skolens område eller i forbindelse med arrangementer i skolens regi. Det er også forbudt å være påvirket av rusmidler

h.         sprer pornografi eller rasisme på skolen

i.          har med seg våpen eller andre farlige gjenstander på skolens område

j.          fusker på prøver, innleveringer eller i andre vurderingssituasjoner.

Endring i vurderingsforskriften

Kunnskapsdepartementet har vedtatt flere endringer i hvordan skolene skal jobbe med vurdering. Dette gjelder både for grunnskolen og videregående skoler.

Oversikt over endringene finner du her: 
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/endring-av-vurderingsforskriften/

Framgangsmåte ved elevklager

Med elevklage menes klage på at elev ikke får oppfylt sine rettigheter (slik disse er beskrevet i Opplæringsloven, forskrift til Opplæringsloven, skolens ordensreglement og rutiner) eller klage på læreres undervisning, orden og adferd. En klar framgangsmåte ved elevklager skal bidra til å skape forutsigbarhet og trygghet, og skal sikre at klager får en rettferdig behandling.

Man skal alltid prøve å håndtere elevklager på lavest mulig nivå. De fleste klager bør behandles og løses ved direkte kommunikasjon mellom elev(er) og lærer. Partene i en klage skal medvirke til en saklig og konstruktiv prosess der siktemålet er å finne gode løsninger.

1.         Klagen skal først tas opp med den læreren klagen gjelder. Klagen skal være så konkret som mulig, og den bør begrunnes. Klagen kan framsettes skriftlig eller muntlig. En elev eller en gruppe elever som klager, kan ta med seg tillitseleven når klagen framsettes muntlig. Skriftlige klager skal alltid undertegnes. Når en hel klasse står bak en klage, bør den tillitsvalgte representere klassen. Dersom elev(er) synes det er vanskelig å kommunisere med lærer de vil klage på, kan klage formidles til den avdelingslederen som er lærerens nærmeste overordnede. Kontoret kan gi beskjed om hvem som er en lærers nærmeste overordnede.

2.         En lærer som mottar en elevklage, skal svare på klagen innen ei uke. Dersom lærer synes at klagen er uberettiget, skal dette begrunnes. Når klagen er helt eller delvis berettiget, finner lærer løsninger, gjerne i samarbeid med elevene.  Løsningene skal presenteres for elev(er) som har klaget.

3.         Dersom elev(er) mener at klage ikke følges tilstrekkelig opp av lærer, kan elev(er) fremme klage til påklagedes nærmeste overordnede. Klagen skal være skriftlig.

4.         Lederen som mottar klagen, skal innen to uker fra klagen er mottatt innhente opplysninger fra påklaget lærer, elev(er) som har klaget og eventuelle andre som kan bidra til å kaste lys over saksforholdet.

5.         Dersom leder mener at elevklagen er uberettiget, får eleven(e) en skriftlig melding om dette der beslutningen begrunnes. Dersom leder mener at klagen er helt eller delvis berettiget, innkalles påklaget lærer og elev(er) som har klaget til et møte, der hensikten er å finne konstruktive løsninger. Elever som er part i klage, har rett til å ta med foresatte (hvis de er under 18 år) og klassens tillitsvalgte. Lærere har rett til å ta med tillitsvalgte eller annen person. I møtereferatet skal det framgå hvilke tiltak som skal gjennomføres, når de skal gjennomføres, og hvem som har ansvaret for gjennomføring. Det skal også fastsettes et tidspunkt for evaluering av de tiltakene som skal gjennomføres. En skal søke å finne fram til tiltak som lærer og elev(er) er enige om. Dersom enighet ikke oppnås, avgjør leder hvilke tiltak som skal gjennomføres.

6.         Dersom elev(er) mener at lærer ikke følger opp vedtatte tiltak eller evalueringen viser at disse ikke har hatt tilstrekkelig effekt, går ny skriftlig klage til skolens rektor. Rektor gjennomfører samme prosess som beskrevet i pkt. 5

Klassebytte

Vi er restriktive til å foreta bytte av klasser. Som hovedregel vil ingen få innvilget slike ønsker før etter høstferien. Dette fordi vi vet at for de aller fleste, så tar det kort tid å venne seg til en ny klasse og å bli kjent med nye medelever. Skulle du likevel ønske å søke om å bytte, så kan dette gjøres ved å benytte dette skjemaet

Publisert: 30.04.2020 Oppdatert: 15.08.2023 kl.07:45