no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Søknadsskjemaer for elever

Her finner du en samlet oversikt over søknadsskjemaer for elever.

Visma InSchool

På denne siden finner du oversikt over hvilke søknadsskjemaer som søkes på i Visma InSchool, og hvilke søknadsskjemaer som søkes på i digitale skjemaer eller på nedlastbare papirskjemaer.
 
Du må fylle ut søknader i Visma InSchool sammen med en rådgiver på skolen din.

Skal du sende brev eller dokumenter til skolen?

Med eDialog kan du enkelt sende brev og dokumenter til skolen på en trygg måte, også om de inneholder personsensitive opplysninger og/eller er unntatt offentlighet.

Hva er eDialog?

Å sende dokumenter med e-post medfører en større risiko for at personsensitive opplysninger kan komme på avveie og kan også stoppes i spamfilter. Ved å benytte tjenesten e-Dialog, kan du som elev trygt sende brev og dokumenter selv om de er unntatt offentlighet.

Forsendelsen blir kryptert og du som avsender må identifisere deg ved hjelp av ID-porten.

Vi anbefaler deg å bruke eDialog ved sending av dokumenter til skolen, også når innholdet ikke er unntatt offentlighet.

E-post kan fremdeles brukes for enkle spørsmål og henvendelser som ikke skal journalføres i fylkeskommunens sak- og arkivsystem. Slik kan du komme i kontakt med oss.

Eksempler på hva du kan sende:
Du kan blant annet bruke eDialog for henvendelser ved forsendelse av dokumentasjon på fravær, eller ettersending av attester og vitnemål. Tjenesten er godt egnet til å sende inn dokumenter merket «unntatt offentlighet».

Slik sender du inn via eDialog

 • Du må logge inn med personlig elektronisk id (Min-id, bank-id, bank-id på mobil, buypass id smartkort eller buypass id mobil).
 • Velg om du er privatperson/innbygger (fødselsnr.) eller om du representerer en virksomhet (org.nr).
 • Alle obligatoriske felt er merket med *
 • Gi en klar beskrivelse av forsendelsen din i kommentarfeltet.
 • Har du fått et saksnummer av oss, vennligst legg inn dette i feltet «Tittel» sammen med tittel på innsending. Eksempel: «2020/38 - Tittel»
 • Husk å laste opp relevante vedlegg.
 • Klikk på «Send forsendelse» Du mottar kvittering med referansenummer på e-post.

Innlogging eDialog

Har du spørsmål?
Ta kontakt med post@vestfoldfylke.no 

Dette søker du på eller registrerer i Visma InSchool

Fravær til fratrekk på fagdokumentasjon

Forskrift til opplæringsloven § 9-53 gir alle elever rett til å søke om fratrekk av fravær etter nærmere bestemte regler. Elever kan få fratrukket inntil 10 dager per skoleår. 

Du søker om fravær til fratrekk i Visma InSchool sammen med kontaktlærer eller rådgiver på skolen. Du kan kun søke fratrekk på dager (ikke enkelttimer/deler av dag) som er registrert som dokumentert fravær i VIS.

Krav

For å søke om fratrekk må du ha gyldig legeerklæring, skrevet av for eksempel lege eller psykolog. Den skal være av nyere dato og det skal fremkomme årsak som ligger til grunn for søknad om fratrekk. Andre gyldige fraværsårsaker er definert i § 9-53 og må også dokumenteres.

Slik laster du opp dokumentasjon

Last opp dokumentasjon til søknaden

Fritak fra vurdering med karakter i kroppsøving 

Krav

Elevar som ikkje kan følgje opplæringa i kroppsøvingsfaget, skal få tilrettelagd opplæring så langt dette er mogleg for eleven. Elevar kan søkje rektor om fritak frå vurdering med karakter i faget når den tilrettelagde opplæringa eleven får, ikkje kan vurderast med karakter.
(
Forskrift til opplæringsloven § 9-23).

Før du søker må du i forkant ha vært i samtale med faglærer i kroppsøving.

Det er ingen særskilte krav til dokumentasjon. Eleven søker i Visma InSchool om fritak fra vurdering med karakter sammen med skolen.

Slik laster du opp eventuell dokumentasjon

Last opp dokumentasjonen til søknaden

Fritak fra opplæring eller eksamen i kroppsøving

Du søker om fritak i Visma InSchool sammen med rådgiver. Dokumentasjon til søknaden lastes opp via digitalt skjema.

Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget.

Krav
Før du søker må du i forkant ha vært til samtale med faglærer i kroppsøving.

Du må legge fram uttalelse fra lege som dokumenterer hvorfor opplæringen er til skade for deg, og at tilrettelagt opplæring ikke er mulig.

Det skal være en svært høy terskel for at opplæringen ikke kan tilrettelegges på en slik måte at dette vilkåret er oppfylt. Legeerklæring vil ikke automatisk føre til fritak (Forskrift til opplæringsloven § 5-10).

Det må komme tydelig fram i legeuttalelsen hvorfor opplæringen er til skade for deg og at tilrettelegging ikke er mulig.

Slik laster du opp dokumentasjon

Last opp dokumentasjonen til søknaden

Fritak fra vurdering med karakter i sidemål 

Ett av følgende krav må være oppfylt for å få fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål (Forskrift til opplæringsloven § 9-21):

Du har rett til fritak hvis du:

 1. har problem med å lære begge målformene på grunn av dokumentert sykdom, skade eller dysfunksjon
 2. ikke har gått på norsk grunnskole på ungdomstrinnet
 3. i løpet av ungdomstrinnet eller videregående opplæring har hatt rett til særskilt språkopplæring
 4. i løpet av ungdomstrinnet eller videregående opplæring har gått i internasjonal eller utenlandsk skole i Norge som er godkjent for å ikke gi vurdering med karkter i sidemål

For å søke fritak kreves det gyldig dokumentasjon. Den skal være av nyere dato og årsaken til søknad om fritak skal komme tydelig fram.

Slik laster du opp dokumentasjon

Last opp dokumentasjonen til søknaden

Fritak fra skriveopplæring i sidemål

Du søker om fritak i Visma InSchool sammen med rådgiver. Dokumentasjon til søknaden lastes opp via digitalt skjema.

Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget.

Krav

Du har rett til fritak etter forskrift til opplæringsloven § 5-9 hvis du:

 • har opplæring i samisk som førstespråk eller andrespråk
 • har finsk som andrespråk
 • får opplæring i tegnspråk
 • får særskilt språkopplæring

For å søke om fritak kreves det gyldig dokumentasjon.

Slik laster du opp dokumentasjon

Last opp dokumentasjonen til søknaden

Fritak fra opplæring i sidemål på grunn av individuelt tilrettelagt opplæring

Hvem kan søke om fritak for vurdering med karakter i sidemål ved individuelt tilrettelagt opplæring?

Du søker om fritak i Visma InSchool sammen med rådgiver. 

Elever på trinn 3 SF eller trinn3/trinn4 påbygg som har spesialundervisning kan søke om fritak for vurdering med karakter i sidemål. Dette gjelder uavhengig av hvilket fag eleven har spesialundervisning i (Forskrift til opplæringsloven § 9-19).

Forespørsel om NUS-eksamen

Oppmelding til NUS-eksamen vil foregå i Visma InSchool:

 • Aktive elever dette skoleåret vil få en melding fra skolen i VIS. Det er viktig at eleven svarer på meldingen i VIS.
 • Tidligere elever vil få en SMS/henvendelse fra skolen om de ønsker å ta NUS-eksamen. Det er viktig at tidligere elever svarer på henvendelsen ved å si om de ønsker å ta NUS-eksamen eller ikke.

Viktig informasjon:
Hvis du ikke har fått en henvendelse fra skolen innen 10. september, må du selv ta kontakt med skolen for å melde deg opp til NUS-eksamen.

Godkjenning av tidligere beståtte fag

Du søker om å få godkjent tidligere beståtte fag i Visma InSchool sammen med rådgiver. Dokumentasjon til søknaden lastes opp via digitalt skjema (dokumentasjon på at faget er bestått).

Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget.

Krav

For å få fritak må du ha bestått faget (Forskrift til opplæringsloven § 5-11)

Slik laster du opp dokumentasjon

Last opp dokumentasjonen til søknaden

Klage på karakter ved skriftlig eksamen

Hvem kan klage?
Som elev har du rett til å klage på karakter ved skriftlig eksamen. Du kan lese mer om klageretten i forskrift til opplæringsloven § 10-7.

Når er fristen for å klage?
Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med eller kunne gjort deg kjent med karakteren.

Hva skjer etter at du har registrert klagen?
Klagen vil bli sendt til en egen klagenemd. Klagenemden skal vurdere om den gitte karakteren er urimelig i forhold til eksamensprestasjonen. For at karakteren skal heves, er det ikke tilstrekkelig at besvarelsen kan virke noe strengt bedømt. Karakteren kan også senkes dersom klagenemden finner at den opprinnelige karakteren er urimelig god. Les om klageretten på Udir.no.

Det er viktig å være klar over at resultatet av klagen kan bli at karakteren endres opp, ned eller blir stående. Du kan ikke klage på den nye karakteren.

Klagefrister

 • Høsteksamen: 18. januar
 • Våreksamen: hurtigklagefrist 26. juni, ordinær klagefrist 1. juli

Hvordan klage?
Elever registrerer klage på karakter ved skriftlig eksamen i Visma InSchool. Når du har fått publisert eksamenskarakteren vises denne i vurderingslisten. I de 10 påfølgende dagene etter publiseringsdatoen vil du se en klage-knapp ved siden av aktuell eksamen. Trykk på klage-knappen for å registrere klagen. Denne benyttes kun til klage på karakter ved skriftlig eksamen.

Særskilt tilrettelegging ved eksamen 

Du søker om tilrettelegging ved eksamen i Visma InSchool sammen med rådgiver. Dokumentasjon til søknaden lastes opp via digitalt skjema.

Krav

Elever med behov for særskilt tilrettelegging kan søke om å få lagt forholda til rette slik at de kan få vist kompetansen sin. Tiltakene må være tilpasset den enkeltes behov så langt det er mulig.

Særskilt tilrettelegging skal avhjelpe ved fysisk eller psykisk sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse, ikke manglende kompetanse eller kunnskaper.

For å få særskilt tilrettelegging, må du legge ved sakkyndig uttalelse fra f.eks lege, PPT eller psykolog. Dokumentasjonen må være av nyere dato med mindre årsaken er av permanent karakter. Dokumentasjonen må beskrive og begrunne tilretteleggingstiltaket det søkes om.

Særskilt tilrettelegging er hjemlet i Forskrift til opplæringsloven § 9-34

Slik laster du opp dokumentasjon

Last opp dokumentasjonen til søknaden

Dette søker du på eller registrerer via digitalt skjema

Bestilling av dokumentasjon for privatister

Trenger jeg et kompetansebevis eller et nytt vitnemål?

 • Dersom du aldri har fått vitnemål fra en skole, og trenger kompetansebevis med fag du har tatt som privatist, bestiller du kompetansebevis
 • Dersom du har et vitnemål fra før av, men ønsker å oppdatere vitnemålet med privatistkarakterer påført, bestiller du nytt vitnemål. Bestillingen blir sendt til skolen du går eller har gått på

Ordinær behandlingstid er inntil 3 uker. Unntaket er resultater fra våreksamen som privatist; hvis du trenger kompetansebeviset før fristen til Samordna opptak er utløpt (1. juli) må du bestille senest 20. juni. Du bestiller kompetansebevis eller nytt vitnemål ved å klikke på lenken under.

Bestill dokumentasjon

Forhåndsgodkjenning av utvekslingsår i utlandet

Les om hvordan du kan planlegge et utvekslingsår i utlandet.

Før du reiser, må du blant annet søke hjemskolen din om forhåndsgodkjenning. Skolen din i Norge vurderer om utdanningsåret ser ut til å tilfredsstille kravene til å fortsette på neste nivå når du kommer hjem. Dersom vilkårene er oppfylt gir skolen deg en forhåndsgodkjenning.

Søk om forhåndsgodkjenning av utvekslingsår

Fullføringsplan videregående opplæring

Fullføringsplan skal fylles ut sammen med rådgiver eller lærer på skolen din.

Fullføringsplanen skal brukes når du som elev: 

 • Har søkt om status som deltidselev og skal ta Vg1, Vg2, Vg3 over flere år
 • Mangler fag
 • Skal ha nye fag eller bytte fag
 • Har avvik i YFF 
 • Har kryssløp og trenger skreddersøm for å fullføre
 • Tatt fag fra vgo på ungdomstrinnet

Fyll ut fullføringsplanen

Godkjenning av utvekslingsår i utlandet

Les om hvordan du kan planlegge et utvekslingsår i utlandet.

Utvekslingselever som har kommet hjem til Norge fra et utvekslingsår, eller personer som har kommet til Norge med opplæring på videregående nivå fra utlandet må søke om godkjenning av utvekslingsåret. Søknadsfristen er 1. august. 

 • Husk å laste opp nødvendig dokumentasjon
 • Rektor avgjør søknaden og gjør et vedtak
 • Dersom ikke hele opplæringsåret godkjennes, skal det komme fram av vedtaket hvilke fag som blir godkjent og hvilke fag du må ta som privatist for å oppfylle kravet til vitnemål/fagbrev
 • Er det noe du ikke forstår i svaret du har fått, så ta kontakt med skolen din
 • Du har tre ukers klagefrist fra du mottar svaret på søknaden din. Klage må sendes til Statsforvalteren.

Søk om godkjenning av utvekslingsår i utlandet

Klage på formelle feil ved muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen

Hva kan du klage på?
På muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen kan du bare klage på formelle feil (ikke faglige hendelser) som har hatt noe å si for resultatet. Dersom det har skjedd en formell feil med eksamen, vil du miste karakteren din og få tilbud om ny eksamen.

Klagefrist
Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med, eller kunne gjort deg kjent med karakteren.

Registrer din klage på formelle feil ved muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen

Klage på vurdering - standpunktkarakterer, orden/atferd, formelle feil m.m

Som elev har du rett til å klage på:

 • Standpunktkarakter
 • Orden og/eller atferd
 • IV (ikke vurdert) på grunn av manglende vurderingsgrunnlag
 • IV (ikke vurdert) på grunn av overskredet fraværsgrense
 • Formelle feil ved gjennomføring av eksamen
 • Karakter ved praktisk eksamen med sensur i etterkant

Klagen må inneholde:

 • Begrunnelse for klagen. Her må du prøve å være så konkret og saklig du kan. Du skriver begrunnelsen direkte inn i skjemaet.
 • Andre opplysninger som er relevante for klagebehandlingen.

Når er fristen for å klage?
Klagefristen er 10 dager. Dersom du innenfor 10 dager ber om vurdering fra faglærer/kontaktlærer eller andre på skolen, vil fristen bli utsatt til du har fått tilbakemelding. Dersom du klager etter fristen, vil klagen som hovedregel bli avvist.

Registrer din klage på vurdering

Klage på karakter ved skriftlig eksamen for elever som har byttet skole eller ikke har tilgang til Visma InSchool

Elever kan klage på karakter ved skriftlig eksamen i Visma InSchool. Unntaket er elever som har byttet skole eller som ikke har tilgang til Visma InSchool. Er dette ditt tilfelle, må du registrere klagen i eget digitalt skjema. Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med eller kunne gjort deg kjent med karakteren. Du kan lese mer om klageretten i forskrift til opplæringsloven § 10-7

Klagefrister

 • Høsteksamen: 18. januar
 • Våreksamen: hurtigklagefrist 26. juni, ordinær klagefrist 1. juli

Registrer din klage på karakter ved skriftlig eksamen

Kontaktinformasjon elev og foresatte/pårørende

Det er viktig at skolen har oppdatert kontaktinformasjon om deg som elev og dine foresatte/pårørende. For elever under 18 år har skolen denne informasjonen i systemet Visma InSchool, men for elever over 18 år må informasjonen fylles ut via eget skjema.

Det er eleven som selv må logge seg inn i skjemaet for å registrere foresatte/pårørende sin kontaktinformasjon.

I løpet av sommeren flytter alle de videregående skolene over til Vestfold fylkeskommunes datasystemerSkjema for registrering av kontaktinformasjon aktiveres etter at flyttingen er gjennomført.

Norskeksamen for språklige minoriteter med kort botid i Norge

Elever og voksne deltakere med elevstatus skal ikke søke om bytte av læreplan eller eksamen etter norsk kort botid. Dette ivaretas lokalt på skolen. Dersom du har fått innvilget vedtak om særskilt språkopplæring kan du ha rett til å følge læreplan/eksamen i norsk kort botid. Ta kontakt med rådgiver på skolen om du har spørsmål.

Privatister må søke om å ta eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge hvis de har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk, og har kortere enn 6 års botid på det tidspunktet de tar eksamen første gang. Det er også et krav om at privatisten ikke tidligere har fått sluttvurdering etter ordinær læreplan i norsk.

Hva slags dokumentasjon må du legge ved søknaden?

Søk om å ta eksamen i norsk etter kort botid som privatist

Samtykkeerklæring for elever over 18 år

Personvernregler gjør at fylkeskommunen, som ansvarlig for de offentlige videregående skolene, må innhente samtykke for å gi foresatte innsikt i forhold som gjelder skolesituasjonen for elever over 18 år.

Ved å registrere ditt samtykke, samtykker du i at dine foresatte kan få innsikt i forhold som har med din skolesituasjon å gjøre, til tross for at du er myndig (over 18 år). Samtykket gjelder til det blir trukket tilbake.

Registrer samtykkeerklæring

Studiedag før eksamen

Hvem kan søke om studiedag?

Disse kan søke om maksimum én studiedag pr. eksamensperiode:

 • Privatister som samtidig er elever og som skal ta eksamen uten forberedelsesdag
 • Elever som skal opp til ny, utsatt eller særskilt eksamen (NUS)

Rektor behandler søknaden.

Hvis man skal opp til flere eksamener, må skolen vurdere om forberedelse til eksamen med obligatorisk forberedelsesdag skal komme i tillegg, og om fravær fra vanlig undervisning vil påvirke vurderingsgrunnlaget i andre fag. Dette er omtalt i Fraværsreglementet.

Søk om studiedag før eksamen

Valg av et annet fremmedspråk enn det skolen tilbyr opplæring i

Hvilke fremmedspråk kan du ta eksamen i?
Du finner en oversikt over hvilke fremmedspråk du kan ta som privatist på Udir.no.

Dersom du velger et annet fremmedspråk enn det skolen tilbyr opplæring i, må du melde deg opp til både skriftlig og muntlig privatisteksamen. Sjekk ut om det arrangeres eksamen i dette språket. Snakk med skolen din om hvilket fag og nivå du må melde deg opp i. 

Hva gjør du hvis du ønsker å ta eksamen i morsmålet ditt eller et annet språk som skolen ikke tilbyr?

 1. Ta kontakt med administrasjonen på skolen din
 2. Registrer i digitalt skjema hvilket fremmedspråk du skal ta privatisteksamen i, slik at skolen får dokumentert dette
 3. Meld deg opp til eksamen i Privatistportalen i oppmeldingsperioden (1.-15.september)

Du skal ikke betale eksamensavgiften dersom du har gjort avtale med skolen din. Eksamensadministrasjonen i fylket vil ettergi eksamensavgiften for elever som har avtale med skolen sin.

Når må du melde deg opp til eksamen?
Dersom du velger å ta privatisteksamenen i høstsemesteret, dekker skolen din eksamensavgiften første gang du melder deg opp. Om du velger å ta eksamen i vårsemesteret, eller stryker/ikke møter og må ta ny eksamen, må du betale det selv.

Frist for å melde seg opp til privatisteksamen:

 • Høsteksamen, frist 15. september (oppmeldingsportalen åpner 1. september)
 • Du vil se eksamenssted og eksamensdato ca. 1. november når du logger deg inn i Privatistportalen 

Det kan hende at muntlig eksamen i fremmedspråk blir avholdt i et annet fylke. Da må du dekke reisekostnadene selv.

Registrer valg av annet fremmedspråk

Publisert: 10.06.2021 Oppdatert: 09.09.2022 kl.11:00