no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Rutiner rus

Skolen har rutiner for i saker som omfatter rus eller mistanke om rus. Hensikten med rutinen er at skolens ansatte vet hvordan de skal opptre, og at elever og foresatte vet hva som skjer i saker som omfatter rus eller mistanke om rus. De ansatte og ledelsen skal vite hvem de skal kontakte og hvilke myndighet de har til å varsle foresatte, hjelpeapparat og politi.

Akuttfase

Taushetsplikt og opplysningsplikt

Du skal varsle

 • Rusmidler er ulovlig i skolens hverdag, og ordensreglementet gir klare føringer. Saker som omhandler alvorlig bekymring om rus skal alltid videreformidles til skolens ledelse. 
 • Rusrelaterte saker er sammensatte og komplekse, og du bør derfor ikke være alene om å håndtere dette. 
 • Opplysningsplikten vil ofte gå foran taushetsplikten i slike saker, og det er derfor viktig at du ikke lover eleven at det skal være en hemmelighet. 

 Skjæringspunktet mellom taushetsplikt og opplysningsplikt

 • Skolen har, ifølge opplæringsloven (forskrift § 11-1), en opplysningsplikt ved alvorlig bekymring om rus for elever under 18 år. Skolen skal alltid informere foresatte, med mindre det vil føre til skade/fare for eleven*  
 • Dersom eleven er over 18 år MÅ skolen få samtykke av eleven – det bør oppfordres sterkt til at eleven gir samtykke 
 • Vurdere å koble på barnevernstjenesten for å finne ut om de kan bidra. Barnevernet kan kobles på for ungdom under 18 år. De kan kontaktes på ulike måter: 
  1) Du kan alltid drøfte en sak anonymt med barnevernet 
  2) Avtale en samarbeidssamtale før en evt. melding 
  3) Melde sak til barnevernet. Opplysningsplikten til barnevernet trer inn når det er alvorlig og gjentatt bekymring for eleven (Oppl.l.§ 24-3) 
 • Skjæringspunktet mellom taushetsplikt og opplysningsplikt kan være vanskelig. Er du i tvil om taushetsplikt og opplysningsplikt, bør du søke råd hos ledelsen. 

 
* Mistanke om vold, omsorgssvikt, sosial kontroll osv. Her kan barnevernet kontaktes.  

 

Du har konkret mistanke om at eleven er ruset på skolen

Elev er under 18 år

 • Ta eleven ut av undervisningen/skolemiljøet 
 • Kontakt nærmeste leder og bli enig om hvem som håndterer saken 
 • Snakk med eleven. Dokumenter samtalen* 
 • Informere eleven om at foresatte varsles 
 • Varsle foresatte 
 • Informere elev og foresatte om hva slags støtteapparat som finnes i og utenfor skolen 
 • Ved bekymring for elevens helse; kontakt helsesykepleier, fastlege/legevakt eller 113 
 • Hvis eleven vurderes som truende; vurder om det er nødvendig med bistand fra politiet på telefon 112 
 • Vurder om eleven skal få reaksjoner etter det som står i ordensreglementet. Ved bortvisning resten av dagen: Ha en rutine for oppfølging senere på dagen og neste dag. (Det er bare rektor som kan bortvise for resten av dagen) 
 • Sikre videre oppfølging av eleven i etterkant av hendelsen ved å koble på elevtjenesten.  

*Ved akutte og alvorlige hendelser er det viktig å dokumentere i 360 

Elev er over 18 år

 • Ta eleven ut av undervisningen/skolemiljøet 
 • Ring nærmeste leder og bli enig om hvem som håndterer saken 
 • Snakk med eleven. Dokumenter samtalen og beskrive situasjonen 
 • For å varsle foresatte MÅ skolen ha samtykke 
 • Informere elev (og evt. foresatte) om hva slags støtteapparat som finnes i og utenfor skolen. 
 • Ved bekymring for elevens helse; kontakt helsesykepleier, fastlege/legevakt eller 113 
 • Hvis eleven oppleves som truende; vurder om det er nødvendig med bistand fra politiet på telefon 112 
 • Vurder om eleven skal få reaksjoner etter det som står i ordensreglementet. Ved bortvisning resten av dagen: Ha en rutine for oppfølging senere på dagen og neste dag.  
 • Sikre videre oppfølging av eleven i etterkant av hendelsen ved å varsle avdelingsleder og elevtjenesten.
Du har konkret mistanke om salg eller oppbevaring av rusmidler på skolen

Hva gjør du hvis du får konkret mistanke om at en elev selger eller oppbevarer rusmidler på skolen?

 • Hvis du oppdager salg, oppbevaring eller bruk av rusmidler på skolen, skal du varsle ledelsen på skolen og bli enige om hvem som håndterer saken 
 • Snakk med eleven. Dokumenter samtalen 
 • Informere eleven om at foresatte kontaktes - dersom eleven er under 18 år. Over 18 år krever samtykke 
 • Informere eleven om at politiet varsles 
 • Ledelsen varsler politikontakten for skolen evt. forebyggende politi 
 • Salg eller oppbevaring av rusmidler er brudd på ordensreglementet og vurder om eleven skal få reaksjoner etter det som står i ordensreglementet. 
 • Sikre videre oppfølging av eleven i etterkant av hendelsen ved å varsle avdelingsleder og elevtjenesten.
Du ser en ukjent person på skolen

Hva gjør du dersom du ser en person som du mistenker ikke har legitimt ærend på skolen? 

 • Hvis en ukjent person spør etter en elev, skal hen ta kontakt med resepsjonen. Resepsjonen skal IKKE sette hen i kontakt med eleven hvis ikke det foreligger informasjon om en avtale 
 • Ingen skal få opplysninger fra skolen eller ta direkte kontakt med en elev uten saklig grunn 
 • Spør eventuelt hvorfor personen oppholder seg på skolen. Dersom hen ikke har et legitimt ærend på skolen, skal hen bli bortvist. Vurdere om du har behov for hjelp fra ledelsen og om det er behov for at leder varsler politiet på 02800 eller 112.  
Politiet skal kontaktes i akutte saker

Når skal skolen kontakte politiet?

 • Når det oppstår situasjoner med vold, trusler, overgrep eller annen kriminalitet knyttet til mistanke om rus skal politiet kontaktes på 112

Ordensreglement for elever i videregående opplæring i Vestfold og Telemark

Her finner du rutiner

Publisert: 21.11.2023 Oppdatert: 27.06.2024 kl.14:28

Ordensreglement

Hensikten med ordensreglementet er å gi elevene et trygt og godt læringsmiljø med tydelige rammer som fremmer god orden og atferd. Det skal bidra til at de utvikler kunnskap, holdninger og ferdigheter til å kunne mestre livene sine.

Ordensreglementet for videregående skoler i Vestfold og Telemark regulerer elevenes rettigheter og plikter som ikke er fastsatt i annet regelverk.

Ordensreglement