no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Tilrettelegging av eksamen

Utvidet tid

Det kan gis 1 time ekstra tid ved skriftlig eksamen. Ved todelt eksamen fordeles tiden på de to delene.

Opplesning av oppgaven

Du kan få lest opp oppgaveteksten i det tempoet du har behov for. Forklaring og oversettelse er ikke tillatt.

I fremmedspråk vil du ikke få opplest oppgaven. Hvis du har behov for dette, må du søke om å bruke spesielle digitale hjelpmidler. Som privatist har du ansvar for å skaffe nødvendig utstyr selv.

Spesielle digitale hjelpemidler

Det kan være digitale hjelpemidler til rettskriving, ordvalg og opplesning.
 

Endring av eksamensform

Dette er kun mulig i fag der kompetansesmålene ikke krever spesifikke skriftlige, muntlige eller praktiske ferdigheter, som for eksempel norsk og språkfag.

Endring fra skriftlig til skriftlig-muntlig eksamen

Særskilt tilrettelegging av eksamen - endret eksamensform fra skriftlig til skriftlig-muntlig eksamen. Dette er kun mulig i fag der kompetansemålene ikke krever en skriftlig eksamensform.

Oppgaven gjennomføres på samme dag som for skriftlig eksamen i faget. Du vil få samme oppgave med de samme tillatte hjelpemidlene som skriftlig eksamen. I matematikk er det obligatorisk bruk av digitale verktøy på del 2.

Det tas forbehold om at kvalifiserte sensorer er tilgjengelig på eksamensdagen.

Gjennomføring av skriftlig-muntlig eksamen

Du får oppgaven kl 09.00. Du har inntil 3 timer til å forberede deg på å presentere svaret på oppgaven.

Mellom kl 11.00 og kl 13.00 skal du presentere besvarelsen for sensorene. Du kan benytte/få vurdert notatene, tegninger, figurer, grafer og liknende som du har laget ved bruk av tillatte/obligatoriske hjelpemidler i tiden til oppgaveløsing.

Muntlig eksamen foregår i ca 45 minutter. Sensorene kan komme med oppklarende spørsmål til presentasjonen.

Omgjøring fra skriftlig til skriftlig-muntlig eksamen i matematikk

Du vil bli kontaktet for mer informasjon når eksamen nærmer seg. Eksamen gjennomføres med 2 sensorer tilstede/tilgjengelig og varighet følger ordinær eksamenstid.

Offentliggjøring av karakter

Du vil få karakteren etter at du har avsluttet presentasjonen.

Klage

Ved omgjøring av eksamensform vil regelen for å klage følge ny eksamensform. Det betyr at det kun er mulig å klage på formelle feil som kan ha noe å si for eksamensresultatet. Se Forskrift til Opplæringloven § 5-10 for mer informasjon.
 

Endring fra muntlig til skriftlig eksamen

Særskilt tilrettelegging av eksamen - endret eksamensform fra muntlig til skriftlig eksamen. Dette er kun mulig i fag der kompetansemålene ikke krever en muntlig eksamensform.

 
Gjennomføring av eksamen

Det vil være en 3 timers skriftlig eksamen med alle hjelpemidler tillatt unntatt internett/kommunikasjon med andre.

 
Offentliggjøring av karakter

Du får nærmere beskjed om når du får resultatet. Det er vanlig at det er ca 3 ukers sensurfrist.

 
Klage

Ved klage på skriftlig karakter vil en  klagenemnd prøve alle sider ved karakterfastsettingen.

Dette gjelder også eksamener der eksamenformen er endret til skriftlig på bakgrunn av tilrettelegging. Du har 10 dagers klagefrist. Elever sender klage til egen skole. Privatister sender klagen til Eksamenskontoret.

 
Fra forskrift til Opplæringsloven § 5-5:

"Fristen for å klage på vedtak som gjeld eksamenskarakterar og standpunktkarakterar, er 10 dagar.

Fristen skal reknast frå tidspunktet når meldinga om vedtaket er komen fram til den som har klagerett, eller når den som har klagerett, burde ha gjort seg kjend med vedtaket.

Fristen blir avbroten når den som har klagerett, ber om grunngiving for vedtaket. Ny frist gjeld frå det tidspunkt klagaren har fått grunngivinga." 

Skjermet eksamensplass

Det vil være mulig å søke om å gjennomføre eksamen i et lokale der det ikke er mange andre. Hva som vil være best avtales med den enkelte.

Sekretær/skrivehjelp

Gjelder skriftlige eksamener.

Assistent

Gjelder alle fag og avklares med den enkelte.

Døvetolk

Gjelder alle fag.
 

Andre behov kan innvilges etter særskilt vurdering

 
 
 

 

Publisert: 10.10.2019 Oppdatert: 24.08.2021 kl.20:39