no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Eksamen for privatister

For å ta eksamen er det viktig å være godt forberedt! Da vil du kunne oppnå best mulig resultat.

Du vil også finne mye nyttig informasjon om eksamen på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Oppmelding og frister

Frister for oppmelding

Privatistportalen er åpen for oppmelding:

 • For høsteksamen: 1.september - 15.september (stenger klokken 23.59)
 • For våreksamen:   15.januar - 1.februar (stenger klokken 23.59)

Du må melde deg opp til eksamen og betale eksamensavgiften innen fristen.

Hvordan melder du deg opp til privatisteksamen?
 1. Du logger deg inn på Privatistportalen via ID-porten
 2. Registrer de fagene du ønsker å melde deg opp til
 3. Betal eksamensavgiften direkte i betalingsløsningen i Privatistportalen 

Din oppmelding er ikke gyldig før du har betalt eksamensavgiften. 

Vi anbefaler å bruke nettleserne Chrome og Edge når du melder deg opp, og ikke mobiltelefon.

Meld deg opp til privatisteksamen her

Hvilket fag skal du melde deg opp til?

Fagkoder i nye læreplaner (LK20)
Nye læreplaner innføres gradvis fra 1. august 2021. Les mer om dette her.

Fagkodeoversikt i gamle læreplaner (LK06)

Oversikt over hvilke fremmedspråk du kan ta som privatist
Som privatist kan du ta eksamen i: albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, dari, estisk, filipino, finsk, fransk, hebraisk, hindi, islandsk, italiensk, japansk, kantonesisk, kinesisk (tidligere navn mandarin), koreansk, kurdisk (sorani), latvisk, litauisk, lulesamisk, nederlandsk, nordsamisk, nygresk, oromo, panjabi, pashto, persisk, polsk, portugisisk, russisk, serbisk, somali, spansk, sørsamisk, tamil, tegnspråk, thai, tigrinja, tyrkisk, tysk, ungarsk, urdu og vietnamesisk.

Les mer om fremmedspråk for privatister på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

Fag fra reform 94
Det er ikke lenger mulig å ta eksamen i fag fra Reform 94. Det kan heller ikke skrives ut vitnemål fra Reform 94. Les mer her om kravene til oppmelding hvis du har fag eller vitnemål fra reform 94.

Spesielle krav til oppmelding i språk og realfag
Oppmelding i språkfag: Som privatist må du ha både muntlig og skriftlig karakter for å få faget godkjent hvis du skal ha studiekompetanse eller vitnemål. Dette gjelder i språkfag der elever får 1 standpunktkarakter. I språkfag der elever får 2 standpunktkarakterer, 1 for skriftlig og 1 for muntlig, kan du som privatist velge å gå opp i en av delene. I noen fremmedspråk vil muntlig eksamen kunne gjennomføres i et annet fylke. Du vil få nærmere beskjed om hvor du må reise for å ta eksamen.

Oppmelding i biologi 2fysikk 2geofag 2informasjonsteknologi 2kjemi 2 og teknologi og forskningslære 2: En privatist må opp til skriftlig og muntlig-praktisk eksamen.

Usikker?
Hvis du er usikker på hvilket fag du ønsker å melde deg opp i, kan du ta kontakt med eksamenskontoret. Husk at du er selv ansvarlig for å melde deg opp i riktig fagkode.

Hva skjer hvis du ikke kan møte til eksamen?

Hva må du gjøre hvis du blir syk?

Hvis du blir syk/hindret fra å møte til eksamen kan du søke om å få refundert eksamenavgiften. Vi vil kun refundere eksamensavgiften når det foreligger legeerklæring. Du må da gjøre følgende:

 • Send oss en e-post med beskjed om at du ikke kan møte til eksamen grunnet sykdom.
 • Send legeerklæringen innen 10 dager fra eksamensdato via eDialog. I kommentarfeltet gir du en beskrivelse av hva vedlegget gjelder, eksempelvis "legeerklæring for refusjon av eksamensavgift".
Blir du syk under eksamen?

Dersom du blir syk under eksamen, må du straks melde fra til eksamensvakten som da vil varsle eksamenskontoret. Du vil da få beskjed om det er grunnlag for å avbryte eksamenen med rett til eksamen i neste eksamensperiode. Se forskrift til Opplæringsloven § 3-32 for mer informasjon.

Eksamensavgift

Eksamensavgiften betales med kort. Oppmeldingen er ikke gyldig før du har betalt.

Eksamensavgiften for privatisteksamen fastsettes hvert år av Stortinget i Statsbudsjettet.

Priser for eksamen

Gebyret er 1186 kroner per eksamen for

 • fag der du ikke har standpunkt og/eller eksamenskarakter
 • fag du ikke har bestått (karakter 1) som elev eller privatist

Gebyret er 2373 kroner per eksamen for

 • fag du allerede har bestått som elev eller privatist

Prisene gjelder per eksamen. Innbetalt eksamensavgift blir ikke refundert dersom du må trekke deg etter oppmeldingsfrist.

For språkfag og norsk

For alle språkfag som har skriftlig og muntlig prøve med to karakterer, må du betale 2 avgifter.
I norsk betales det 3 prøveavgifter; 1 for norsk hovedmål, 1 for norsk sidemål og 1 for norsk muntlig.

Dato og sted for eksamen

Privatisteksamen og tverrfaglig teoretisk prøve for praksiskandidater og lærlinger arrangeres to ganger i året.

 • Høsteksamen: November - desember 
 • Våreksamen: April - juni
Muntlig / muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Eksamensdato for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen blir fastsatt fortløpende etter oppmeldingsfristen er utløpt. Så snart datoene er klare blir de tilgjengelige i Privatistportalen

Det er ikke anledning til å bytte oppsatte eksamensdatoer.

Skriftlig eksamen

Datoer for skriftlige fag finner du i Privatistportalen når du melder deg opp. Du finner også eksamendatoer på følgende nettsider:

Læreplaner og bøker

Til eksamen blir du vurdert ut fra i hvilken grad du har nådd kompetansemålene i læreplanen.

Læreplaner

Du må sette deg inn i læreplanen for det faget du vil ta eksamen i. Det er kompetansemålene i den enkelte læreplan som forteller deg hva du må kunne. Her kan du søke på læreplanen og få mer informasjon (Udir.no).

Lærebøker

Det er ikke krav om bruk av spesielle bøker til privatisteksamen. Du kan ta kontakt med en videregående skole for tips til hvilke bøker du kan bruke. Du kan også finne mye aktuelt lærestoff på nettsidene for Digitale læremidler for videregående opplæring.

Tilrettelegging av eksamen 

Du kan ha rett til tilrettelegging av privatisteksamen dersom du har fysisk eller psykisk sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse.

Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging og kan dokumentere dette, vil du kunne få forholdene lagt tilrette slik at du kan vise kompetansen din i faget. Tilretteleggingen kan ikke gi fordeler sammenliknet med de som ikke får tilrettelagt eksamen.

Det er ikke mulig å få tilrettelegging på grunn av annet morsmål enn norsk. 

Husk at du som privatist må søke om tilrettelegging av eksamen selv om du har tidligere vedtak om tilrettelegging som elev. Som privatist må du søke om tilrettelegging for hver eksamensperiode.

Hvordan søker du om tilrettelegging?

Kommer mer informasjon.

Når er frist for å søke om tilrettelegging?

Frist for å søke om tilrettelegging er:

 • 15. september for høsteksamen
 • 1. februar for våreksamen

Behandling av søknader starter når søknadsfristen har utløpt. Du får svar senest 4 uker etter søknadsfristen.

Hva må du sende inn av dokumentasjon?

Du laster opp sakkyndig vurdering når du søker om tilrettelegging i Privatistportalen. Den skal være av nyere dato og skal tydelig anbefale innholdet i tilretteleggingen. Eksempler på gyldig dokumentasjon:

 • legeerklæring med beskrivelse av funksjonshemming, sykdom, skade eller allergi
 • erklæring fra psykolog/psykiater/fastlege ved psykisk sykdom eller psykososiale utfordringer
 • erklæring fra spesialpedagog (f. eks PPT) eller logoped ved dysleksi, dyskalkuli, lese- og skrivevansker og lignende

Søknader uten nødvendig dokumentasjon vil ikke bli behandlet.

Eksempler på tilrettelegginger av eksamen
 • utvidet tid (inntil 1 time på skriftlig eksamen og inntil 15 minutter ekstra forberedelsestid på muntlig og muntlig-praktisk eksamen)
 • skrivehjelp
 • ammepause
 • opplesning av eksamensoppgaven
 • skjermet eksamensplass (i et rom/lokasjon hvor det ikke sitter mange andre)
 • programvare for dyslektikere, lese-/skrivevansker, dyskalkuli og lignende (denne må du selv installere på din egen PC)
 • endring av eksamensform - fra muntlig til skriftlig, eller fra skriftlig til skriftlig-muntlig eksamensform (ikke mulig i fag der kompetansemålene krever spesifikke skriftlige, muntlige eller praktiske ferdigheter)

Les mer her om tiltak du kan søke om

Fra opplæringsloven

Utdrag fra forskrift til Opplæringsloven § 3-29. Særskild tilrettelegging av eksamen:

 • Elevar og privatistar med behov for særskild tilrettelegging skal kunne få lagt forholda til rette slik at dei kan få vist kompetansen sin ut frå kompetansemåla i fag i læreplanverket. Tiltaka må vere tilpassa behova til eleven og privatisten så langt råd er.
 • Tiltaka må ikkje føre til at eleven eller privatisten får fordelar framfor andre som ikkje får tilrettelegging ved eksamen. Tilrettelegginga må heller ikkje vere så omfattande at eleven eller privatisten ikkje blir prøvd i kompetansemåla i fag i læreplanverket. Der det i kompetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å leggje til rette eksamen slik at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensforma for faget.
 • Privatistar må leggje fram ein sakkunnig uttale. Fylkeskommunen avgjer kva slags ordningar for tilrettelegging som skal nyttast. Avgjerda til fylkeskommunen er eit enkeltvedtak som kan påklagast til fylkesmannen 

Fritak sidemål

Du må melde deg opp til eksamen i skriftlig sidemål og sende inn dokumentasjon på at du har rett til fritak i skriftlig sidemål.

Hvordan søker du om fritak?

Du søker om fritak i sidemål ved å logge deg inn på søknadsskjema med din elektroniske ID. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Lenke til søknadsskjema er under arbeid

Når er frist for å søke om fritak?
 • For høsteksamen: 20. september
 • For våreksamen: 5. februar

Søknader uten nødvendig dokumentasjon vil ikke bli behandlet.

Fritak gir rett til fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål, ikke fra å lese og forstå tekster på sidemålet.

Behandling av søknader starter når søknadsfristen har utløpt. Du får svar senest 4 uker etter søknadsfristen. Eksamensavgiften blir tilbakebetalt hvis søknaden blir innvilget.

Hva skal du sende inn av dokumentasjon?

Du må melde deg opp til eksamen og sende inn dokumentasjon innen oppmeldingsfristen. Gyldig dokumentasjon er sakkyndig vurdering som viser at du har behov for fritak, eller bostedsattest som viser at du ikke har gått på grunnskole i Norge.

Hvis du er elev ved en videregående skole er det skolen som skal behandle søknaden om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål.

Har du rett til fritak?

Privatister har rett til fritak fra vurdering med karakter i sidemålet dersom de:

 • har problemer med å lære begge målformene på grunn av dokumentert sykdom, skade eller dysfunksjon, eller
 • ikke har gått i norsk grunnskole på ungdomstrinnet, eller
 • i løpet av ungdomstrinnet eller vidaregående opplæring har hatt rett til særskilt språkopplæring, eller
 • i løpet av ungdomstrinnet eller vidaregående opplæring har gått i internasjonal eller utanlandsk skole i Norge som er godkjent for å ikke gi vurdering med karakter i sidemål.

Se forskrift til Opplæringsloven § 3-19 for mer informasjon.

Norsk for språklige minoriteter

Som privatist kan du ta eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge hvis du oppfyller gitte vilkår. Det er egen læreplan og eksamenskode i norsk for privatister med kort botid i Norge.

Hvordan søker du om å ta eksamen i norsk kort botid?

Du søker om å ta eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid ved å logge deg inn på søknadsskjema med din elektroniske ID.

Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Klikk her for å komme til søknadsskjema

Når er frist for å søke om å ta eksamen i norsk kort botid?
 • For høsteksamen: 20. september
 • For våreksamen: 5. februar

Behandling av søknader starter når søknadsfristen har utløpt. Du får svar senest 4 uker etter søknadsfristen.

Hva slags dokumentasjon må du sende?

Du må legge ved dokumentasjon på kort botid (kopi av bostedsattest). 

Hvis dokumentasjon ikke er mottatt innen fristens utløp, vil du bli overført til eksamen i norsk hovedmål (NOR1211 eller NOR1231).

Har du rett til å ta eksamen etter ordningen om kort botid?

Privatister kan ta eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge hvis de har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk, og har kortere enn 6 års botid på det tidspunktet de tar eksamen første gang.

Hvis du har bodd i Norge mindre enn 6 år, kan du selv bestemme om du vil melde deg opp til eksamen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge, eller ta eksamen etter ordinær læreplan i norsk.

Unntaket er søkere fra og med 2021 hvor det nå er et krav om at du ikke har fått sluttvurdering etter ordinær læreplan i norsk. Dette gjelder ikke søkere som har fått sluttvurdering før 2021.

Her kan du lese mer om bruken av læreplanen.

Eksamen i norsk for språklige minoriteter har én dags forberedelse. Husk å laste ned forberedelsen fra hjemmesiden til Utdanningsdirektoratet.

Eksamensveiledning

Eksamensveiledningene gir deg informasjon om hva det legges vekt på for å oppnå de forskjellige karakterene.

Skriftlig eksamen

Her finner du eksamensveiledninger  i fellesfag og i programfag for yrkesfaglige programområder. Eksamensveiledningene er felles for flere fylker.

Muntlige og muntlig-praktisk eksamen

Eksamensveiledning for muntlig og muntlig-praktisk eksamen vil bli utarbeidet i samsvar med Kunnskapsløftet 2020.

Praktisk eksamen

Eksamensveiledning til praktisk eksamen vil bli delt ut sammen med forberedelsen til eksamen.

 

Publisert: 04.10.2019 Oppdatert: 24.08.2021 kl.20:40

Se også sider om eksamen for privatister