no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Helse- og barnevernsinstitusjoner

For barn og unge som har et opphold på Sykehuset i Vestfold (SiV) eller er plassert i en barneverninstitusjon i Vestfold, har Vestfold fylkeskommune ansvaret for at rettighetene til opplæring blir ivaretatt. Dette omfatter retten til grunnskoleopplæring, videregående opplæring og spesialpedagogisk hjelp (barnehage).

Jfr  Opplæringsloven § 2-1

Jfr Opplæringsloven § 13-3a, § 5-7 og §13-2.

Barn og unge som dette gjelder, og som av ulike årsaker ikke kan fortsette på sin hjemmeskole, eller nærskolen til institusjonen, kan melde behov for opplæring i Skolen for sosiale og medisinske institusjoner (SMI-skolen). Dette gjør institusjonen i samarbeid med foresatte og/eller eleven selv. Fylkeskommunen har utarbeidet egen prosedyre for dette, se Inntak.

 

Skolens oppdrag

SMI-skolen skal:

  • bidra til å hindre varig utenforskap
  • skape trygge læringsrammer hvor elevene blir sett og stilt realistiske forventinger til
  • bidra sterkt til at elevene opplever faglig og sosial mestring
  • være en arena hvor elevene utvikler sin sosiale kompetanse, tilegner seg grunnleggende ferdigheter og praktisk kunnskap - som igjen kan bidra til livsmestring for den enkelte
  • bidra til forutsigbarhet, struktur og en normalisering av elevens hverdag
  • være en del av laget rundt elevene og være en konstruktiv samarbeidspartner
  • bidra til gode overganger for elevene