no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Foresatte

Når barn og unge blir innlagt ved en helse- eller sosial institusjon, er det Vestfold fylkeskommune som overtar opplæringsansvaret for eleven. Dette ansvaret er tidsbegrenset. Fylkeskommunen skal oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp, grunnskoleopplæring og videregående opplæring for pasienter i helseinstitusjoner og beboere i barneverninstitusjoner.

Unge som er elev i de videregående skolene i Vestfold, og som ikke har utbytte av den ordinære opplæringen på grunn av sin psykiske helse, kan i samarbeid med elevtjenesten ved skolen og Seksjon pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) melde behov om alternativ opplæringsarena. Melding om behov for alternativ opplæringsarena sendes Seksjon for pedagogisk støtte og utvikling i Vestfold fylkeskommune til behandling.

Alle barn, unge og voksne som får opplæring ved Skolen for sosiale og medisinske institusjoner (SMI) får opplæring på alternativ læringsarena og mottar spesialundervisning. Alle opphold ut over 4 uker krever en sakkyndig vurdering fra Seksjon pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i Vestfold fylkeskommune. På bakgrunn av denne sakkyndige vurderingen fattes det et vedtak om spesialundervisning. Når oppholdet er kortere enn 4 uker, skrives det kun et tidsbegrenset enkeltvedtak.

Fra Veilederen spesialundervisning Udir

Samtykke

For at SMI-skolen kan samarbeide med helseinstitusjonen eller barneverninsitusjonen må det foreligge et samtykke fra foresatte hvis eleven er under 15 år. Ungdom som har fyllt 15 år kan samtykke selv.

Det er viktig at dette samtykket er underskrevet før det tverrfaglige samarbeidet kan starte. Dette samtykkeskjemaet får man av institusjonen som sender melding om behov for opplæring.

 

Sakkyndig vurdering

Hvis oppholdet ved SMI-skolen går ut over 4 uker utarbeider Seksjon pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) en sakkyndig vurdering. Dette er et juridisk dokument. Den sakkyndige vurderingen skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og hvilket opplæringstilbud som bør gis. Se opplæringsloven § 5-3 første ledd andre punktum.    

Enkeltvedtak

Når Seksjon pedagogisk psykologisk tjeneste har fattet en sakkyndig vurdering skal morskolen/SMI-skolen fatte et enkeltvedtak om spesialundervisning. I enkelte tilfeller fattes det et tidsbegrenset enkeltvedtak inntil Seksjon pedagogisk psykologisk tejeneste har skrevet ferdig en sakkyndig vurdering. Dette er et juridisk dokument som sier hva slags opplæring eleven tilbys. Det omfatter innhold og omfang på spesialundervisningen og hvordan skolen skal gi eleven et tilfredsstillende opplæringtilbud. Vedtaket blir sendt hjem til foresatte/elev og kan klages på.

Individuell opplæringsplan IOP

Alle elever som har rett til spesialundervisning skal ha en individuell opplæringsplan som bygger på enkeltvedtaket som er fattet og på den sakkyndige vurderingen fra Seksjon pedagogisk psykologisk tjeneste. Den skal inneholde mål for opplæringen, hvordan opplæringen er organisert, hvilke kompetansemål det jobbes etter og hvilke læremidler/metoder man bruker. Det er et arbeidsverktøy for skolen/lærerne. 

Årsrapport/sluttrapport

For alle barn og unge som får opplæring i helse og barnevernsinstitusjon blir det skrevet en sluttrapport som beskriver opplæringen og hvilke mål som er nådd.  

Samarbeid med foresatte til barn og unge innlagt ved helseinstitusjoner

Det avholdes inntaksmøter, samarbeidsmøter ved behov. SMI-skolen tar kontakt med hjemskolen etter samtykke fra foresatte eller elev.

Samarbeid med foresatte på alternativ opplæringsarena - videregående skole.

Foresatte inviteres til skolemøter, utviklingssamtaler og samarbeidmøter med elever under 18 år og eller med samtykke til elever over 18 år. Alle elever i videregående skole og fra barnevernsinstitusjoner får tildelt en kontaktlærer som holder kontakt med foresatt/institusjon og har den daglige oppfølgingen av eleven.   Fra Utdanningsdirektoratet

Rundskriv - Veileder spesialundervisning.

Publisert: 13.12.2017 Oppdatert: 15.12.2023 kl.13:57