no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Elev ved SMI-skolen

Oppfølging av Opplæringslova kapittel 9A

Det er nulltoleranse mot krenking, for eksempel mobbing, utestenging, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal ha gode rutiner som forebygger at krenkelser etter opplæringsloven skjer.

Les mer om skolemiljø og kapittel 9A i Opplæringslova

Fusk og plagiat

Reglene for fusk og plagiat er knyttet til bestemmelsene om vurdering i forskrift til opplæringsloven, ordensreglementet for de videregående skolene, samt Utdanningsdirektoratets veiledninger for sensorer om kildebruk.

Hva regnes som fusk og plagiat?

Fusk er for eksempel å bruke ulovlige hjelpemidler, samarbeide/kommunisere med andre uten lov, eller å presentere andres arbeid som sitt eget.

Plagiat er når deler av besvarelsen er direkte avskrift eller lettere omskrivinger av andres tekster eller egne tekster fra tidligere innleveringer – uten kildereferanser og uten at teksten er markert som sitat. For å unngå plagiering er det viktig at eleven lærer seg riktig kildebruk.

Det er ingen tvil om at kunstig intelligens (AI) er på full fart inn i skolene våre, og AI vil kunne være et nyttig verktøy mht. elevenes læring. Bruk av AI kan være med på å hjelpe elevene til å løse problemer, gi ny kunnskap, reflektere og å lære av egne erfaringer. Slik sett kan bruk av AI være positivt og nyttig. Dersom eleven derimot tar i bruk AI, og presenterer det som sitt eget, er det å regne som fusk/plagiat.

Reaksjoner ved fusk og plagiat

Fusk og plagiat kan få store konsekvenser og er et alvorlig brudd på skolens ordensreglement. Reaksjoner vil avhenge av alvorlighetsgrad og om det er første gang eller gjentagelse. Vurdering av prøve/arbeid/innlevering og reaksjoner gjøres rede for i tabellen. 

Fusk og plagiat kan medføre IV i halvårsvurdering og standpunktkarakter i fag, forskrift til opplæringsloven § 3-3.

Ved særlig klanderverdige eller grove enkelthendelser, kan fusk føre til nedsatt karakter i atferd ved standpunkt. Dette kommer frem av «Ordensregler for elever, § 4-3». I slike tilfeller skal skolen fatte et enkeltvedtak i rimelig tid etter regelbruddet. Eleven og foresatte (elever under 18 år) skal forhåndsvarsles om vedtaket, og eleven skal få anledning til å forklare seg muntlig. Varsel etter forskrift til opplæringsloven § 3-8 er ikke nødvendig, da elever som får nedsatt standpunktkarakter i atferd som følge av grove enkelthendelser, ikke har anledning til å forbedre karakteren sin.

For elever som blir tatt i fusk eller forsøk på fusk i forbindelse med eksamen, gjelder forskrift til opplæringsloven § 3-34 om annullering av eksamen. Det innebærer at eleven også mister standpunktkarakteren i samme fag. Dette kan føre til at eleven ikke får førstegangsvitnemål.

Presiseringene skal gjøre det mer forutsigbart for elever og lærere.

Reaksjoner ved fusk, plagiering og dårlig kildebruk.docx

Klage på ansatt

Elever og foresatte har mulighet til å klage på ansatte i videregående opplæring. Klagen kan gjelde forhold som gjør at eleven ikke opplever et trygt og godt læringsmiljø eller ikke får oppfylt sin rett til opplæring. 

Klager bestemmer selv hvordan klagen fremsettes. Alle klager skal behandles, enten de er muntlige eller skriftlige. Klager kan fremsettes til den ansatte det gjelder, kontaktlærer eller skolens ledelse. 

Det er mulighet til å klage på to forhold:

 1. Klage hvor ansatt krenker elev(er)
 2. Klager som omhandler den ansattes opplæring/arbeid
Klage på inntak

Dersom du mener at søknaden din ikke er behandlet i samsvar med opplæringsloven og gjeldende nasjonal og lokal forskrift, kan du klage på avgjørelsen.

Hvordan klage?

I klagen må du presisere:

 • hvilket vedtak du klager over
 • årsaken til at du klager
 • den eller de endringer du ønsker
 • eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen

Klagen må undertegnes og sendes til inntakskontoret som skal behandle den som førsteinstans. Dersom ikke klagen tas til følge vil den bli oversendt til Vestfold fylkeskommunale klagenemnd for skolesaker eller Statsforvalteren for å bli endelig behandlet (avhengig av klagens art).

Last opp eller send i posten

Du kan laste opp klagen som sikker, digital post via eDialog eller sende den til:

Vestfold fylkeskommune
Inntak
Postboks 1213, Trudvang
3105 Tønsberg

Klage på standpunkt

Du har rett til å klage på karakter i fag og karakter i orden og adferd om du mener den er feil.

Eksempler på dette kan være:

 • Dersom du mener karakteren ikke viser kompetansen din ved avslutning av opplæringen
 • Formelle feil som f.eks at varsel om ikke vurdering (IV) ikke er gitt, eller ikke er sendt innen rimelig tid

Før du klager bør du be faglærer/kontaktlærer om begrunnelse for karakteren.

Klagen må inneholde:

 • Begrunnelse for klagen. Her må du prøve å være så konkret og saklig du kan
 • Andre opplysninger som er relevante for klagebehandlingen

Når er fristen for å klage?
Klagefristen er 10 dager. Dersom du innenfor 10 dager ber om vurdering fra faglærer/kontaktlærer eller andre på skolen, vil fristen bli utsatt til du har fått tilbakemelding. Dersom du klager etter fristen, vil klagen som hovedregel bli avvist.

Hvordan klage?
Registrer din klage på standpunkt

Klage på skriftlig eksamen

Som elev eller privatist har du rett til å klage på karakteren du har fått på skriftlig eksamen. Hvis du er under 15 år, må foresatte godkjenne at du klager. Foresatte har selvstendig klagerett for elever under 18 år.

Når er fristen for å klage?
Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med eller kunne gjort deg kjent med karakteren.

Hva skjer etter at du har registrert klagen?
Klagen vil bli sendt til en egen klagenemd. Klagenemden skal vurdere om den gitte karakteren er urimelig i forhold til eksamensprestasjonen. For at karakteren skal heves, er det ikke tilstrekkelig at besvarelsen kan virke noe strengt bedømt. Karakteren kan også senkes dersom klagenemden finner at den opprinnelige karakteren er urimelig god.

Det er viktig å være klar over at resultatet av klagen kan bli at karakteren endres opp, ned eller blir stående, og du kan ikke klage på den nye karakteren.

Hvordan klage?

 • Som elev registrerer du din klage på skriftlig eksamen direkte i Visma InSchool.
 • Privatister registrerer klage på skriftlig eksamen direkte i Privatistportalen
Klage på muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Hva kan du klage på?
På muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen kan du bare klage på formelle feil (ikke faglige hendelser) som har hatt noe å si for resultatet. Dersom det har skjedd en formell feil med eksamen, vil du miste karakteren din og få tilbud om ny eksamen.

Eksempler på formelle feil kan være:

 • spørsmål og/eller problemstillinger som ligger utenfor kompetansemålene i læreplanen for faget
 • for liten tid til eksaminasjonen i forhold til gjeldende regler
 • urimelige forstyrrelser under eksamen

Når er fristen for å klage?
Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med, eller kunne gjort deg kjent med karakteren.

Hva skjer etter at du har registrert klagen?
Skolen ber først om en skriftlig uttalelse fra faglærer og sensor. Disse uttalelsene skal du få en kopi av. Sammen med en uttalelse fra rektor, sender skolen klagen videre til klageinstansen. Det er Vestfold og Telemark fylkeskommune som er klageinstans.

Fylkeskommunen vurderer alle innkomne fakta og vurderer disse opp mot gjeldende lover og forskrifter.

 • Medhold i klage
  Dersom du får medhold i klage på muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen fag vil eksamen bli annullert. Det blir da bare standpunktkarakteren som kommer på vitnemålet. Dersom du ønsker det, kan du gå opp til ny eksamen. Om du har vært oppe i et "trekkfag", vil du da få trukket et nytt fag.
 • Avslag på klage
  Dersom du får avslag på klagen sendes vedtaket om dette til deg med kopi til skolen. Resultatet fra eksamen blir stående og kommer på vitnemålet. Du kan ikke klage på dette vedtaket.

Hvordan klage?

Registrer din klage på muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Organisering av undervisningen

Som elev ved SMI-skolen mottar du spesialundervisning. Denne undervisningen organiseres i små og store grupper og 1:1. Du får tildelt en primærkontakt eller kontaktlærer så lenge du er elev ved skolen. Skoletilbudet (omfang og innhold) vil være noe annerledes enn det du har på din hjemskole eller morskole, men alle får opplæring jf. LK20 Fagfornyelsen.

Ordensreglementet for videregående skoler i Vestfold 

Hensikten med ordensreglementet er å gi elevene et trygt og godt læringsmiljø med tydelige rammer som fremmer god orden og atferd. Det skal bidra til at de utvikler kunnskap, holdninger og ferdigheter til å kunne mestre livene sine.

Ordensreglementet for videregående skoler i Vestfold regulerer elevenes rettigheter og plikter som ikke er fastsatt i annet regelverk.

Reglementet gir bestemmelse om:

 • Elevenes rettigheter og plikter
 • Orden og oppførsel
 • Tiltak overfor elever som bryter bestemmelsene
 • Fremgangsmåten ved behandling av slike saker

Virkeområde

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen (SMI-skolen) under opplæring og, så langt det passer, også for voksenopplæringens elever, lærlinger, lærekandidater, hospitanter og andre når opplæringen skjer i skolens regi.  

Felles ordensreglement for fylkeskommunen.

Fravær

Elevene har møteplikt til alle timer på alle årstrinn. Alt fravær føres på vitnemålet eller kompetansebeviset.   Fra Utdanningsdirektoratet.

Dokumentert og udokumentert fravær

Vi skiller mellom dokumentert og udokumentert fravær. Alt udokumentert fravær skal alltid føres på vitnemål, og teller inn på fraværsgrensen. Eleven kan kreve at inntil 10 skoledager dokumentert fravær per skoleår ikke skal føres på vitnemålet. Det er bare hele dager som kan strykes, ikke enkelttimer. Har eleven brukt opp denne kvoten, skal også dokumentert fravær bli ført som fravær. Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i timene i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer. Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter. 

Hva kan være dokumentert fravær?

Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær strøket fra vitnemålet eller unntatt fra fraværsgrensen. Disse typene fravær kan være dokumentert fravær.

Sykdom
Sykdom regnes som dokumentert fravær. Dette gjelder både fysisk eller psykiske helsegrunner, kronisk sykdom eller funksjonshemming. Fraværet kan bli unntatt fra fraværsgrensen fra første time, men kan ikke strykes fra vitnemålet før etter tredje dag. Fravær på grunn av kronisk sykdom eller funksjonshemming kan strykes fra første dag. Gyldig dokumentasjon er legeerklæring eller dokumentasjon fra annen sakkyndig, som for eksempel fysioterapeut, tannlege eller psykolog (herunder BUPA). Det er ikke nok med kun egenmelding fra foreldre eller myndige elever.

Velferdsgrunner som bryllup og begravelser
Gyldig dokumentasjon er en bekreftelse av årsaken utstedt av en person med kompetanse til å vurdere fraværsårsaken. Hvis det er vanskelig kan det være nok med en bekreftelse fra foreldre eller myndige elever for velferdsgrunner.

Verv, hjelpearbeid eller arrangementer på nasjonalt eller internasjonalt nivå
Verv som tillitsvalg, politisk arbeid, hjelpearbeid eller representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, for eksempel idrett eller kultur, kan være dokumentert fravær. Gyldig dokumentasjon er en erklæring eller bekreftelse fra en organisasjon, for eksempel politiske organisasjoner, hjelpeorganisasjoner eller idrettsorganisasjoner.

Vitne i en rettsak
Gyldig dokumentasjon er erklæring eller bekreftelse, for eksempel fra domstolen.

Helligdager for trossamfunn utenfor Den norske kirke
Gyldig dokumentasjon er en erklæring eller bekreftelse fra trossamfunnet.

Rådgiving og PP-tjenesten
Rådgivning (blant annet sosialpedagogisk rådgivning) og tid hos PP-tjenesten skal ikke anses som fravær. Dette er rettigheter eller tilbud som eleven har og som er regulert i opplæringsloven.

Organisert studiearbeid
Selvstendig studiearbeid og skoleadministrativt arbeid, f.eks. elevrådsarbeid, allmøte for elevene regnes ikke som fravær. Det er en forutsetning at slikt arbeid skal være godkjent av skolen/faglærer. Dersom arbeidet ikke er avtalt med skolen/faglærer, vil også dette være å regne som fravær.

Hva er udokumentert fravær?

Andre typer fravær enn de i listen over er alltid udokumentert fravær.

Kjøreopplæring
Kjøreopplæring regnes som fravær. Dette gjelder både kjøretimer, langkjøring, glattkjøring og oppkjøring. 

Bortvisning fra undervisning
Bortvisning fra undervisningen er også fravær. I tillegg er alt fravær som eleven ikke leverer dokumentasjon for, udokumentert. Alt udokumentert fravær skal føres på vitnemål, og teller inn på fraværsgrensen.

Fravær på vitnemål og kompetansebevis

Hovedregelen er at alt fravær skal føres på vitnemålet og kompetansebeviset. Fraværet skal føres som dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke gjøres om til dager. Eleven kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset. 

Varsling til elever og foreldre

Foreldrene skal ha informasjon om fraværet til eleven, fram til eleven er myndig. Hvis det er fare for at eleven går over fraværsgrensen, eller at læreren ikke har grunnlag for å fastsette karakter i forbindelse med halvårsvurdering eller standpunktkarakter i fag, skal skolen varsle eleven så tidlig som mulig. Hvis eleven er under 18 år, skal foreldrene også varsles. Skolen må varsle en gang for hvert fag. Det betyr at selv om eleven har fått et varsel før jul i forbindelse med halvårsvurderingen i faget, gjelder ikke dette varslet for standpunktkarakteren. Selv om faget har flere karakterer, som norsk, trenger ikke skolen å varsle for hver karakter. Hvis skolen ikke varsler, skal eleven få karakter.

Oppfølging av elever med for mye fravær

Det kan være mange grunner til at elever er mye borte fra skolen. Skoler som tidlig følger opp elever som er mye borte, kan bidra til at færre elever faller fra.

 • Elever som har mye fravær, går glipp av mye opplæring.
 • Høyt fravær, uansett grunn, føre til at læreren kan mangle vurderingsgrunnlag, og at eleven får ikke standpunktkarakterer.
 • Skolen kan sette ned karakteren i orden eller oppførsel på grunn av skulk.

Mer om regelverket

 • Føring av fråvær i vidaregåande opplæring - Forskrift til opplæringsloven § 3-47
 • Grunnlaget for vurdering i fag og fraværsgrense - Forskrift til opplæringsloven § 3-3
 • Varsling - Forskrift til opplæringsloven § 3-7
 • Foreldresamarbeid i vidaregåande opplæring - Forskrift til opplæringsloven § 20-4
 • Rundskriv om fraværsgrensen
 • Retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis  

Fra Utdanningsdirektoratet.

 Rutiner for fravær i de videregående skolene i Vestfold

Elevens rett til et godt skolemiljø

Elever i grunnskolen og den videregående skolen har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.  Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra.

Skolens handlingsplan for godt skolemiljø

 

Skolens aktivitetsplikt

Skolens plikt til å handle i mobbesaker er skjerpet fra og med 01.08.17, og konkretisert gjennom en ny aktivitetsplikt. Skolen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak. I planen skal det stå
a) Hvilke problem tiltakene skal løse
b) Hvilke tiltak skolen har planlagt
c) Når tiltakene skal gjennomføres
d) Hvem er ansvarlig for å gjennomføre tiltakene
e) Når skal tiltakene evalueres

Dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldrene melde saken til Fylkesmannen etter at saken er tatt opp med rektor.

Publisert: 13.12.2017 Oppdatert: 15.12.2023 kl.13:56