no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Visjon og oppdrag

Skolens visjon

Et godt sted å være - hvor alle kan lære

Skolens oppdrag

SMI-skolen forholder seg til følgende lovverk:

Opplæringsloven §13-2
Plikt for fylkeskommunen til å sørge for grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og videregående opplæring i institusjoner etter barnevernloven
. Ansvaret omfatter barn og unge i institusjoner i Vestfold fylkeskommune som barne-, ungdoms- og familieetaten har ansvaret for etter barnevernlova §5-1, og barn og unge i private og kommunale institusjoner som er godkjente etter barnevernloven. Institusjonen sender melding til Vestfold fylkeskommune om behov for opplæring.  

Opplæringsloven §13-3a
Plikt for fylkeskommunen å sørge for grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og videregående opplæring i helseinstitusjoner.
Barn og unge som er innlagt ved en helseinstitusjon tilknyttet Sykehuset i Vestfold over en lengre periode eller som er kronisk syke har rett til å få opplæring. Institusjonen sender melding til Vestfold fylkeskommune om behov for opplæring.  

Opplæringsloven § 5-1
Rett til spesialundervisning.
Elever i den videregående skolen som ikke har, eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av et ordinære opplæringstilbud, har rett til spesialundervisning. Skolene kan i samråd med eleven, elevens foresatte og PPT sende melding til Vestfold fylkeskommune om behov for alternativ opplæringsarena.

Publisert: 12.06.2020 Oppdatert: 15.12.2023 kl.13:54