no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
71375
Foto av Teie torv med torgboder, mennesker som handler og trafikk i bakgrunnen

Gatebruksplan for et mer attraktivt Teie

Det skal være attraktivt å ferdes, handle og bo i Teie sentrum. 

En ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy/Tjøme skal ha innslagspunkt på Kolberg med ny tverrforbindelse mellom Smidsrødveien og Kirkeveien, og vil endre kjørevaner og trafikkmengder på de ulike veiene i området. Dette får konsekvenser for eksisterende veier, og i den forbindelse ønskes det å gi Teie sentrum et løft. Transportsystemet skal bidra til en positiv utvikling av områdesenteret Teie med redusert miljøbelastning og barrierevirkning.

Målet er å gjøre Teie til et mer attraktivt sted, med økt besøk og opphold. Gatebruksplanen sier noe om hvordan Teie sentrum kan bli et trygt og trafikksikkert sted for myke trafikanter, og hvordan fremkommelighet for alle trafikantgrupper kan sikres. Det skal legges til rette for videre utvikling i Teie sentrum med tanke på boliger, handel og næring.

Forslag til gatebruksplan for Teie vedtatt i Færder kommunestyre 20.mars 2019

Forslaget til gatebruksplan for Teie sentrum, datert 22.02.2019, ble vedtatt i Færder kommunestyre den 20. mars, med følgende presiseringer:

  • a. Teglverksveien skal ikke være en avlastningsvei, men skal utformes som en sentrumsgate med bymessig utforming lik de andre gatene i Teie sentrum. Teglverksveien skal være en integrert del av Teie sentrum, med lav hastighet (30 km/t).
  • b. Syklister som ønsker å sykle i høy hastighet langs Smidsrødveien bør sykle i veibanen. Det tilrettelegges for et eget atskilt areal langs Smidsrødveien for syklister som har behov for en tryggere løsning, for eksempel barn, eldre, de som sykler for rekreasjon m.fl.
    I det videre arbeidet vurderes løsningen for sykkel over torv som er tilpasset gående, forlenget i både nord- og sydgående retning.
  • c. Det forutsettes en etappevis gjennomføring hvor del av Ørsnesalleen forbi torvet først kan stenges for gjennomkjøring når ny fastlandsforbindelse er åpnet, oppgradering av Teglverksveien er gjennomført og gjennomgående gate på «trekanttomta» er etablert.
    Lysregulering og eventuell stengning av del av Ørsnesalleen vurderes i forbindelse med detaljreguleringen for Teie torv-planen.
  • d. I den videre detaljeringen av torvet skal muligheten for økning av antall kommunale parkeringsplasser i forhold til tidligere vedtak vurderes nærmere.
  • e. Det etableres en offentlig, gjennomgående gate gjennom «trekanttomta» i henhold til kravene i kommunens vegnormal. Gata skal ikke utformes som en avlastningsvei, men som en sentrumsgate med bymessig utforming som understøtter planlagte aktiviteter på «trekanttomta». Plassering og utforming av denne gata avgjøres i områdereguleringen av «trekanttomta».
  • f. Det videre planarbeid på Teie forutsettes å skje i nær dialog med næringslivet og andre berørte parter.

Veien fram mot gatebruksplan Teie

Planarbeidet startet høsten 2016. Det er mange faser i en plan, og første fase er prinsipplan. Denne skal si noe om kjøremønster for bil, buss, næringstransport, gange og sykkel. Varelevering, parkering og utrykning for nødetater er også viktige temaer.

Høsten 2017 ble det gjennomført en kulturhistorisk analyse (DIVE-analyse) av Teie-området. Mens arbeidet med analysen pågikk, ble gatebruksplanen for Teie satt på vent. Nå foreligger analysen, og arbeidet er i gang igjen. Torsdag 22. mars 2018 ble det gjennomført et verksted med godt oppmøte og mange gode innspill.

Hovedutvalget for kommunalteknikk vedtok den 5. desember 2018 å legge planforslaget ut på høring. Det kom inn 37 uttalelser innen høringsfrist 1. februar 2019.

Hold deg oppdatert om siste nytt

Nederst på denne siden finner du en oversikt over alle aktuelt-sakene Bypakke Tønsberg-regionen har publisert om framdriften i arbeidet på Teie.

Du kan også følge Bypakke Tønsberg-regionen på Facebook for å få oppdateringer.

Publisert: 01.01.2000 Oppdatert: 10.07.2024 kl.14:43

Mer om delprosjektene

Kart delprosjekter illustrasjon.jpg

Mer informasjon om Hogsnesbakken

hogsnesbakken drone DJI_0183 NY.jpg

Mer om delprosjekter på Tjøme

tjoeme.jpg