no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Vedtak om smitteverntiltak for skoleskyss ved Horten vgs

Det blir satt opp ekstra skolebuss fra Horten vgs fra mandag 23. november Foto: Michael Erhardsson / Mostphotos

Publisert:

20.11.2020

Oppdatert:

20.11.2020 kl.13:55

Tiltakene som ble vedtatt i Horten kommune gjelder skoleskyss og ikke normale bussruter. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal sørge for en adekvat og smittesikker skoleskyss, og pålegges derfor å begrense antallet bussreisende på busser beregnet for skoleskyss i kommunen, slik at alle passasjerene tilbys en sitteplass. På motstående seterader kan det heller ikke sitte passasjerer på begge radene

Følgende er viktig informasjon til alle elever som benytter buss til/fra Horten vgs:

Skal du ta buss som starter fra rutebilstasjonen (for eksempel rute 02 og 71), skal du gå til rutebilstasjonen og ta bussen derfra. Du skal ikke benytte deg av rute 01 som stanser utenfor skolen. Denne er forbeholdt elever som er avhengig av rute 01 som skoleskyss, og skal ikke brukes som tilbringerskyss til rutebilstasjonen. Dette gjelder også på vei til skolen om morgenen.

Skolen vil bistå i fordeling av elevene på bussene ved skoledagens slutt fra mandag 23. november. Vennligst respekter beskjeder fra de ansatte, og husk at skolen ønsker å legge til rette for at alle skal kunne reise trygt på bussene.

Fra mandag 23. november: 

  • Blir det satt inn en ekstra morgenavgang fra Tønsberg Gressbane til Horten videregående skole. 
  • Retur fra Horten videregående skole til Tønsberg kl. 15:45. Denne bussen er reservert til elever som bor i Tønsberg.
  • Det vil også bli benyttet vektere for å veilede passasjerer og oppfordre til å bruke sitteplassene i bussene. Kapasiteten på vektere vil variere noe på grunn av vekterstreiken. 
  • Vekterne vil følge kapasitet og veilede elever på skolebusser 

 

Ruter fra Horten vgs mot Tønsberg:

Kl. 15:40 Rute 023 Skolebuss direkte til Tønsberg (via Hortenstunellen)
Kl. 15:41 Rute 01 Rutebuss 
Kl. 15:45 Ekstra  Ekstra skolebuss kjører 02-ruten til Tønsberg

Ruter fra Horten vgs mot Holmestrand (ingen endringer):

Kl. 15:40 Rute 1902 Skolebuss til Holmestrand
Kl. 15:40 Rute 74 Skolebuss til Kirkevoll

Bakgrunn

For å hindre spredning av covid-19 fattet kommuneoverlegen med delegert myndighet fra kommunestyret med dette vedtaket etter smittevernloven § 4-1 første ledd, bokstav b; begrensninger i aktiviteter som samler mennesker, og bokstav c; stans eller begrensninger i kommunikasjoner. Vedtaket gjelder fra 23. november og inntil videre, så lenge tiltakene er nødvendig av smittevernhensyn. 

Begrensningene gjelder inntil vedtaket enten oppheves eller endres av kommuneoverlegen i tråd med smittevernloven. Begrensningene etter dette vedtaket kommer i tillegg til nasjonale krav og anbefalinger.

Begrunnelse

Grunnskole og videregående skole i kommunen driftes for tiden med smitteverntiltak på gult nivå etter utdanningsdirektoratets trafikklysmodell. For videregående skoler betyr det at elevene har mye kontakt innad på trinnet, grunnet mange programfag.. I tillegg til undervisningssituasjonene møtes elever som tar skolebuss på tvers av trinn og kohorter. Det rapporteres om gjentagende problemer med å holde anbefalt avstand under transporten. Av ca. 1000 elever på Horten VGS, kommer ca. 200 elever fra Tønsberg kommune, ca. 100 fra Holmestrand, ca 30 fra Færder og et mindre antall fra andre kommuner. Smittesituasjonen i nabokommunene tilleggs derfor også vekt i begrunnelsen.

Smitteverntiltak kan både rette seg mot enkeltpersoner og mot virksomheter som tilbyr tjenester til personer. Å begrense den enkeltes valg- eller bevegelsesfrihet med vedtak eller forskrift ansees som svært inngripende. Derfor rettes ofte vedtak eller forskrifter seg inn mot at virksomheter skal tilby kunder, besøkende o.l. forsvarlige smittevernforhold. 

Smittesituasjonen er preget av økende smitte i aldersgruppen 13-19 år nasjonalt. Lokalt begynner vi også å se smittetilfeller i denne aldersgruppen, mens det tidligere har vært lite av dette. I tillegg opplever vi generelt et økende antall smittede i kommunen og kommuner rundt oss. Smittetilfellene er oftest fra kjente smittekilder, men ikke alltid. 

Siden smitten foreløpig er lav i elevgruppen lokalt, og at vi ikke har grunn til å tro at det sirkulerer mye smitte i vår eller nærliggende kommuner som ikke lar seg spore og kontrollere, så ser vi ikke grunn til å sette nivået for skolene opp til rødt nivå. Imidlertid ønsker vi å begrense omfanget av smittespredningen mest mulig fra smittetilfeller som vi nå ser flere av. Vi vil derfor at det gjennomføres tiltak som begrenser kontakten mellom trinn og klassekohorter, så lenge det kan gjøres uten at det går ut over undervisningen. 

Skoleskyss er en rettighet som skal sette elevene i stand til å møte på skolen, og kan ikke sees på som en frivillig reise eller fritt valg av reiseform i samme grad som for andre i samfunnet. Kommunen forventer at denne rettigheten ivaretas som forutsatt.