no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Siste oppdatering angående Koronaviruset

Jente som nyser inn i munnbind

Publisert:

09.03.2020

Oppdatert:

30.01.2023 kl.13:59

Vi oppdaterer denne artikkelen etterhvert som vi mottar ny informasjon beregnet på de videregående skolene i fylket.

2/6 2020: Trafikklysmodell for smitteverntiltak

Fredag offentliggjorde regjeringen ny smittevernveileder for videregående opplæring.

Det åpnes for en mer normalisert skoledag fra i dag gjennom at det legges til rette for at alle elever nå kan komme tilbake til skolen, fortsatt med smitteverntiltak. Vi forholder oss nå til de planene vi har lagt for den perioden som gjenstår før sommeren. Det er viktig at det gjennomføres særskilte tiltak for elever som mangler vurderingsgrunnlag som følge av korona-situasjonen.

Trafikklysmodell

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. Det er smittevernmyndighet i den enkelte kommune som avgjør nivå på lokalt nivå. Felles for alle nivåene er at ingen skal møte på skolen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene.

Modellen er et fleksibelt verktøy og gjør det mulig å planlegge mer langsiktig. I dag er tiltakene ved våre skoler på et rødt nivå, mens smittesituasjonen tilsvarer gult nivå.

Grønt nivå kjennetegnes ved at skolehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av avdelinger og klasser. På gult nivå, som gjelder fra tirsdag 2. juni, kan klasser regnes som en kohort. I videregående skoler blandes elevene i ulike fag og det er derfor ikke mulig å fullt ut innføre kohorter. Det er derfor særlig viktig at de øvrige smitteverntiltakene gjennomføres.

Vi må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever. Blant tiltakene som kan vurderes på gult nivå er ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder avstand til hverandre.

Nå gjelder:

Fysisk kontakt:

 • Håndhilsning og klemming bør unngås

Tetthet i grupper:

 • Hele klasser og andre faste grupper kan ha undervisning sammen​
 • Elever bør ha fast plass i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/grupper​
 • Ansatte kan veksle mellom klasser/grupper, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig​
 • Større samlinger bør unngås​
 • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle situasjoner​
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
 • Eventuelt opprette merking på gulvet for å sikre avstand mellom elever i grupperom/klasserom, garderober og andre områder det kan oppstå trengsel.​

Friminutt: ​

 • Elever oppfordres til å holde minst en meters avstand i friminutt og pauser.

Fullstendig smittevernveileder ligger på folkehelseinstituttets hjemmesider.

Skoleskyss

Avstandsreglene for kollektivtrafikk er ikke endret, noe som fortsatt betyr at det bare er mulig å utnytte 50% av kapasiteten. Med åpning av alle skoler legger dette press på skoleskyss og kollektivtilbudet. Fylkesrådmannen sendte fredag ut en oppfordring til alle kommunene i regionen om å bidra i en dugnad på kollektivområdet, gjennom at alle som har mulighet benytter alternativ transport.

Avslutninger

Det vil fortsatt ikke bli gjennomført fysiske avslutninger for elever eller ansatte før sommeren. Vitnemål vil bli sendt til elevene i posten. Det gjennomføres heller ikke fysiske avslutninger for ansatte ved virksomhetene eller i fylkesadministrasjonen før sommerferien. Beslutningen om å ikke gjennomføre sommeravslutninger, er begrunnet i at fylkeskommunen må prioritere det som er viktigst i den Korona-situasjonen vi befinner oss i.

Bakgrunnen for å opprettholde denne beslutningen er at åpningen av skolene fortsatt innebærer strenge smittevernregler. Fylkeskommunens primæroppdrag er å sikre at elever og ansatte er friske slik at opplæring kan gjennomføres. I denne sammenhengen blir sosiale arrangementer underordnet. Som bakgrunn for beslutningen ligger også hensynet til arrangøransvaret som følger med dersom vi åpner opp for arrangementer med større grupper.

Den enkelte virksomhet kan vurdere om arrangementer kan utsettes til høsten, forutsatt «grønt nivå».

Hjemmekontor

Det oppfordres fortsatt til hjemmekontor der det er mulig. Den enkelte rektor og virksomhetsleder avgjør dette etter drøftelser med representanter for de ansatte.

For øvrig i VTFK gjelder de smitteverntiltak som ble innført 18. mai.

Neste skoleår

Regjeringen varslet fredag at barnehager og skoler kan planlegge for gult nivå høsten 2020.

8/5 2020: Skoleundervisning starter onsdag den 13. mai.

Åpning av skolen fra uke 20

Mandag 11. mai: Undervisning på TEAMS
Tirsdag 12. mai:   Undervisning på TEAMS
Onsdag 13. mai: Undervisning starter på skolen og på TEAMS for elever på NA, MK, ST og AHT

Vi ønsker alle elevene velkommen tilbake onsdag 13. mai. Vi vil ha forståelse for at enkelte elever som har hjemmeadresse i andre fylker, og som bor på skolens studentbolig, av smittevernårsaker kan ha utfordringer med å være på skolen allerede 13. mai. De som ikke kommer seg til skolen, følger undervisningen som skjer i klasserommet på TEAMS.

Studentboligen

Skolens studentbolig vil åpne for alle beboere fra onsdag 13. mai, og skolens stallanlegg vil åpne for alle oppstallører fra samme dato. 

Transport

Det kjøres skolebusser fra mandag 11. mai i henhold til ordinær ruteplan. Da det er begrensninger i hvor mange passasjerer bussene kan ta med seg, henstilles elever og foresatte til å benytte alternativ transport.

I klasserommene

Klassene skal i størst mulig grad kun være sammen med sin klasse hele skoledagen. Elevene skal ha faste pulter. Pultene skal merkes med navn. I pausene skal elevene kun være sammen med elevene i egen klasse. Timene vil foregå i de vante klasserommene.

Elevene må ta med seg mat da kantina vil være stengt.

Kontaktlærere og faglærere må minne om og påse at elever overholder smittevernregler. Før elevene tar pauser, må elevene påminnes ekstra.

Spesielt for kroppsøving: Garderober og dusjer er stengt. Det gis kun aktivitetsundervisning på skolen i 3NAA, 3MKA, 3STA og 3LBA og skal primært pågå utendørs. For de øvrige klassene blir det teoriundervisning i klasserom og på TEAMS.

Av hensyn til nasjonale smittevernregler, og den spesielle situasjonen vi er i, kan det oppstå situasjoner hvor lærere ikke kan møte til planlagt undervisning. Elevene må da følge de planene som faglærer har i faget. Det vil være lærere som av helsemessige årsaker ikke kan møte fysisk på skolen. De undervisningsøktene disse lærerne har, vil bli gjennomført på TEAMS.

Undervisningsplan

Følgende undervisningsplan gjelder fra onsdag 13. mai. Ordinær timeplan vil gjelde. 


1NAA


Det er undervisning på skolen hele uka. Oppstart på skolen onsdag 13. mai.


1NAB


Det er undervisning på skolen hele uka. Oppstart på skolen onsdag 13. mai.

1MKA

ENDRING!
Elevene har undervisning på skolen hele uka. Oppstart på skolen onsdag 13. mai.


1STA

ENDRING!
Elevene har undervisning på skolen hele uka. Oppstart på skolen onsdag 13. mai.
Toppidrettstreningen starter opp i uke 21.


2MKA


Elevene har undervisning på skolen hele uka. Oppstart på skolen onsdag 13. mai.


2STA


Elevene har undervisning på skolen hele uka. Toppidrettstreningen starter opp i uke 21. Oppstart på skolen onsdag 13. mai.


2HHA


Elevene har undervisning på skolen hele uka. Oppstart på skolen onsdag 13. mai.


2LGA


Elevene har undervisning på skolen hele uka. Oppstart på skolen onsdag 13. mai.


3NAA


Elevene har undervisning på skolen hele uka. Oppstart på skolen onsdag 13. mai.


3MKA

ENDRING!
Det er undervisning på skolen hele uka. Oppstart på skolen onsdag 13. mai.


3STA

ENDRING!
Det er undervisning på skolen hele uka. Oppstart på skolen onsdag 13. mai.
Toppidrettstreningen starter opp i uke 21.


3LBA


Elevene har undervisning på skolen hele uka. Oppstart på skolen onsdag 13. mai.

23/4 2020: Informasjon til elever på vg2 og vg3 naturbruk angående oppstart mandag 27. april

Tiden er kl. 08.15 – 13.30 for alle klassene

2HHA: torsdag og fredag på Melsom

2LGA: tirsdag og onsdag på Melsom

3LBA torsdag og fredag på Melsom

Studentboligen

Studentboligen åpner for de elevene som starter opp igjen den 27. april. I helgene holder vi fortsatt stengt.

 

23/4 2020: Informasjon til foresatte med barn som starter med undervisning på skolen igjen.

I forbindelse med oppstart har Utdanningsdirektoratet laget en smittevernveileder.

Les veilederen her.

 

21/4 2020: Alle praktiske, muntlig-praktiske og muntlige eksamener er avlyst våren 2020

Fra før er alle skriftlige eksamener avlyst. Elevene vil likevel få et fullverdig vitnemål. Det vil ikke ha noen innvirkning på innsøking til høyere utdanning.
Regjeringen prioriterer at privatister skal få gjennomført eksamenene sine.

Les informasjon fra regjeringen her.

 

8/4 2020: Delvis åpning av videregående skoler

Fylkesrådmannen v/beredskapsledelsen i VTFK har etter regjeringens kunngjøring i går, besluttet at det blir en delvis åpning av de videregående skolene i vår region fra mandag 27. april. Det er innhentet tilbakemeldinger fra berørte sektorer og har følgende å meddele om tiltak, rutiner og organisering ved delvis åpning.

Samlet vurdering:

Situasjonen for de videregående skolene i Vestfold og Telemark vurderes å være slik at VTFK kan iverksette undervisning for elever og lærlinger som det nå åpnes opp for i tråd med nasjonale retningslinjer og råd. VTFK vil forberede ansatte best mulig i arbeidsuka etter påske, 14.-17. april, og skape gode forutsetninger for at rutiner og organisering skjer under tilfredsstillende forhold og godt i samsvar med gjeldende smittevernregler. Gode forberedelser – med god involvering fra bl. a. tillitsvalgte og verneombud – vil gi et godt grunnlag for å trygge ansatte og elever når vi er i gang igjen.

VTFK vil:

 • la elever på vg3 som følger yrkesfaglige løp og yrkesfagelever på vg2 møte fram på skolen for opplæring 27. april
 • fortsette å praktisere digital undervisning for elever på yrkesfag vg1 og studieforberedende Vg1, Vg2 og Vg3

Situasjonsbeskrivelse og vurderinger som ligger til grunn:

Situasjonen for skolene i Vestfold og Telemark vurderes å være slik at VTFK kan være klare for å la elever på vg3 som følger yrkesfaglig løp og yrkesfagelever på vg2 møte fram til undervisning 27. april. Fylkeskommunen har fra før besluttet å gjennomføre fagprøver i skolenes verksteder etter påske. Dette skal koordineres med verkstedopplæringen for yrkesfagelevene.

Skyss:

VTFK har vært i dialog med drosjenæringen og busselskapene og de fleste er positive til å starte opp på relativt kort varsel. Kunngjøringen fra regjeringen gir oss forsvarlig tid til å planlegge skoleskyss for våre elever. Det vil gjøre at vi på best mulig måte ivaretar nødvendig smittevern, og samtidig løser transportbehovet på en så effektiv måte som mulig i den  gitte situasjonen.

Renhold:

Et godt renhold vil være et viktig smitteforebyggende tiltak. Vi vil benytte tiden frem til gjenåpning av skolen for de nevnte elevgruppene til å planlegge et forsterket renhold i tråd med de retningslinjer nasjonale myndigheter utarbeider.

Trygghet for elever og ansatte:

Dette vurderes å være det mest kritiske punktet, og det vil legges opp til forberedelser og planlegging for å sikre tilstrekkelig smittevernfaglig trygghet for å redusere smittefaren for elever og ansatte. I videre forberedelser og planlegging vil fylkeskommunen ta utgangspunkt i de til enhver tid smittevernfaglige råd og regler som nasjonale myndigheter utarbeider for hver enkelt sektor.

Melsom vgs. ønsker hver og en av dere en riktig god påske; ta vare på hverandre

Rektor

25/3 2020: Alle skriftlige eksamener for elever i videregående skole er avlyst

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.
Kunnskapsdepartementet vil vurdere om det vil være mulig å gjennomføre muntlig eksamen. Kunnskapsdepartementet ser også på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen. Begge deler vil bli besluttet etter påske. Det er tidligere besluttet at alle eksamener for elever på IB (International Baccalaureat) er avlyst.

Om standpunktkarakter:

Halvårsvurderingen som ble satt til jul skal ikke alene være grunnlag for vurderingen av standpunktkarakteren. Halvårsvurderingen er en del av underveisvurderingen, og skal både gi informasjon om hva eleven mestrer etter kompetansemålene i læreplanen, og gi veiledning om hvordan eleven kan øke kompetansen i faget. Denne karakteren beskriver kompetansen eleven har nådd ut fra det som er forventet på tidspunktet for vurderingen.

Standpunktkarakterer i fag blir gitt ved avslutningen av opplæringen, og skal føres på vitnemålet. Normalt skal skolene sette standpunkt de siste én til to månedene med opplæring i faget. Nå anbefaler utdanningsdirektoratet at lærerne begynner å jobbe med vurderingsgrunnlaget til standpunkt så snart det lar seg gjøre.

Elevene skal ha standpunktkarakter i orden og adferd. Det vil gjøres en helhetlig vurdering av elevens orden og adferd frem til avslutningen av opplæringen. Hvis det ikke er klare avvik fra vanlig orden eller adferd skal eleven ha karakteren God.

24/3 2020: Skolen stengt til og med 13. april

Les informasjonen fra regjeringen her

Her kan du se statsministerens pressekonferanse

15/3 2020: Oppstalling av elevhester mens skolen er stengt

Elever som har hest oppstallet på skolen, henstilles om å ta med hesten hjem. De som ikke har mulighet til å ta med seg hesten hjem, kan la den bli stående på Melsom. Hester som blir stående kan ivaretas av Stall T mot et pristillegg av kr. 120,- eks. mva. pr. dag. Pristillegget gjelder for møkking, ut- og innslipp. Dette må avtales direkte med Stall T på mail terje@stallt.no

Dere som tok med hesten hjem fredag 13 mars, vil kun bli fakturert frem til og med 13. mars. Dersom det er noe Stall T kan være behjelpelig med som transport etc., kan Terje kontaktes på mail.

Stall T- Terje Olsen-Nalum
Mobil: +47 913 22 126
E-mail: terje@stallt.no

12/3 2020 -4: Bidra til dugnaden!

Delta i den store dugnaden om å stoppe coronaviruset!

Les mer om hvordan hver enkelt av oss, kan bidra.

12/3 2020 -3: Hvordan komme i gang med Teams

Informasjon om digital undervisning kan være lurt å kikke på. Her har vi samlet noen veiledninger som skal gjøre det enklere for deg å komme i gang med Teams.
Digital undervisning.

12/3-2020 -2: Ingen undervisning fredag 13. mars

Fredag 13. mars skal lærerne bruke til å forberede fjernundervisning. Det betyr at det ikke blir undervisning i morgen. Undervisningen starter opp igjen først mandag 16. mars klokka 0815 i tråd med timeplanen. Da må du være klar på TEAMS. Dersom du ikke kommer deg på TEAMS til tiden, må du ta kontakt med faglærer på telefon. Oversikt over lærernes telefonnummer finner du på skolens hjemmeside.

12/3-2020 -1: Alle videregående skoler stenges fra og med 13. mars

Grunnet den pågående korona pandemien, har fylkeskommunen besluttet at alle de videregående skolene i Vestfold og Telemark skal stenges fra og med i morgen fredag 13. mars og i første omgang til påske.

Selv om skolene er stengt, vil elevene fortsatt få opplæring via TEAMS og Its Learning. Den digitale opplæringen følger elevenes timeplaner, og elevene må derfor logge seg på læringsplattformen når timene starter. Før elevene forlater skolen i dag, må de ta med seg PC, ladekabel og andre læremidler. Elevene må også sjekke at de har TEAMS appen installert på PCen. Helpdesk bistår i å installere APPen for de som ikke har denne.

Studentboligen blir også stengt fra og med fredag 13. mars, eller så snart det er praktisk mulig. Det betyr at alle beboere må reise hjem innen tidspunktet for stenging.

Det kommer informasjon til de som har hest stående på Melsom.

Rektor

11/3-2020: Ta med PC og læremidler hjem hver dag!

Fra og med i dag må alle elever ta med seg elev-PC og læremidler hjem hver dag. Dette fordi elevene skal ha mulighet til å arbeide hjemmefra hvis smittesituasjonen skulle tilsi at det er behov for det. Ikke glem ladekabelen.

10/3-2020: Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet

Vi minner om at det fra 4/3 og ut skoleåret gjøres et midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær.

Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt om at elever ikke oppsøker fastlegen for å få dokumentasjon på fravær av helsemessige grunner.

Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær skal gjelde ut skoleåret 2019/2020. Fra skolestart høsten 2020 vil de vanlige kravene til dokumentasjon igjen være gjeldende.

Foreldre til elever under 18 år skriver nå bekreftelse. Elever som er myndige, kan selv skrive egenmelding. Unntaket fra fraværsreglene gjelder fra 4. mars 2020. Endringen gjelder både for fraværsgrensen i videregående, og for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående

Last ned og fyll ut egenmeldingskjema ved fravær.

Skjemaet leveres til kontaktlærer umiddelbart etter fraværsperioden, og senest innen to uker. Om du ikke leverer innen fristen, blir fraværet registrert som udokumentert.

9/3-2020: Skolene opprettholder normal drift

Alle skoler opprettholder normal drift. Fylkeskommunen følger de nasjonale rådene fra helsemyndighetene og samarbeider tett med kommunalt smittevern.  

Lenke til fylkeskommunen sine sider med mer informasjon.