no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Læringsmiljø

Foto: Kjersti Holm

Livsmestring på Nøtterøy videregående skole

Hva vil det si å mestre livet?

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) har skrevet en rapport som tar for seg livsmestring i skolen, og de har definert begrepet slik:

"Å utvikle ferdigheter og tilegne seg praktisk kunnskap som hjelper den enkelte til å håndtere medgang, motgang, personlige utfordringer, alvorlige hendelser, endringer og konflikter på en best mulig måte.

Å skape en trygghet og tro på egne evner til å mestre også i fremtiden." (LNU, 2016)                                                                                                                                                                                      

Fremover vil læreplanverket for den norske skolen bli fornyet. Som en del av dette arbeidet har regjeringen fastsatt en ny overordnet del som skal erstatte den generelle delen av læreplanen. I ny overordnet del er Folkehelse og livsmestring et av tre tverrfaglige temaer, og hensikten er at elevene gjennom arbeidet med livsmestring skal få kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. Utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet i barne- og ungdomsårene er svært viktig, og har stor innvirkning på livskvaliteten inn i- og gjennom voksenlivet.

På Nøtterøy vgs er vi opptatt av å gi ungdommene våre verktøy for å mestre livet. Dette er et av skolen satsningsområder. Hvert år settes det derfor bl.a. av tid for å markere Verdensdagen for psykisk helse på skolen.

Stopp mobbing

abandon-girl_GkPvYIwd.jpg
                                                                                                    Illustrasjonsfoto: Storyblocks

Kjenner du noen som blir mobbet eller har du en mistanke om mobbing? Er du elev, lærer, ansatt eller forelder? Vi har alle et ansvar for å forhindre mobbing. Her har vi samlet informasjon som kan være nyttig.

 

Rutiner ved Nøtterøy VGS

Rutiner ved mobbing:
1. Rektor/ledergruppa skal straks informeres om saken hvis det er mistanke om mobbing.
2. Involverte elever tas inn til samtale med rektor/studierektor.
3. Foreldre til mobbere og mobbeofre under 18 år informeres.
4. Skolen setter i verk eventuelle tiltak og skriver enkeltvedtak der det det er påkrevd.
5. Den eller de som er mobbet, oppfordres om straks å ta kontakt med lærer/studierektor/rektor hvis mobbingen starter igjen.
6. Rektor/ansvarlig studierektor/kontaktlærer følger saken tett opp til saken er løst. Alt personale som får vite om mobbesaker, skal umiddelbart melde saken til skolens ledelse

Nyttige lenker

Elevenes skolemiljø Vestfold- og Telemark fylkeskommune

God praksis: Ni gode råd for arbeid mot mobbing i skolen-regjeringen.no

Mobbing i skolen

Skolemiljø Udir-3-2017

Mobbing og mistrivsel- Udir

Læringsmiljø - Udir

Be om hjelp

Elevtjenesten

Kontaktlærer


Klage på ansatt

Elever og foresatte har mulighet til å klage på ansatte i videregående opplæring. Klagen kan gjelde forhold som gjør at eleven ikke opplever et trygt og godt læringsmiljø eller ikke får oppfylt sin rett til opplæring. 

Klager bestemmer selv hvordan klagen fremsettes. Alle klager skal behandles, enten de er muntlige eller skriftlige. Klager kan fremsettes til den ansatte det gjelder, kontaktlærer eller skolens ledelse. 

Det er mulighet til å klage på to forhold:

  1. Klage hvor ansatt krenker elev(er)
  2. Klager som omhandler den ansattes opplæring/arbeid

Publisert: 09.06.2020 Oppdatert: 09.09.2022 kl.12:56