Skoledagen og læringsmiljø

Læringsmiljøet

Læringsmiljøet er kjernen i vår drift, og noe vi aldri slutter å ha fokus på. Våre dyktige lærere og veiledere tar dine evner og forutsetninger på alvor, og de tilrettelegger for en tilpasset, variert og trygg læringsprosess. Vi er opptatt av å skape et sosialt og hyggelig miljø, som du vil trives i.

I starten av skoleåret jobber vi med å oppnå gode relasjoner og trygge læringsmiljøet. Det gjør vi blant annet ved å avklare forventninger og roller, samt skape kultur for læring. I denne perioden fokuserer vi også på ulike læringsstrategier og studieteknikk, som en oppvarming til studietiden og for at du skal kunne utnytte ditt potensiale.

Med mange års erfaring med opplæring av voksne har vi endt opp med klassestørrelser på mellom 15 og 30 elever, avhengig av fag.

Fagene våre er komprimerte. Det vil si færre timer undervisning sammenlignet med tilbud som gis i andre videregående skoler. Bakgrunnen for komprimeringen er at våre deltakere er voksne. Dermed har de tilegnet seg kunnskap, erfaring og ferdigheter gjennom for eksempel arbeid og utdanning. Dette kan erstatte deler av læreplanenes innhold.

Vi benytter læringsplattformen Teams. Her ligger planer for faget, læreplaner og læringsmål lett tilgjengelige, og kommunikasjon med lærere og andre deltakere er enkelt.

Er du deltaker på dagtid har du en kontaktlærer, som er din primærkontakt gjennom hele skoleåret. I starten av hver termin avholdes et møte med kontaktlæreren. Her snakker dere om viktige sider rundt det å være deltaker, og du får mulighet til å legge fram ting du mener det er viktig for oss å vite om deg. Faglæreren tar gjennom skoleåret initiativ til samtaler med hver enkelt for å sikre at læringstrykket holdes oppe. I tillegg til kontaktlærer, har skolen også ulike støttefunksjoner som servicekontor, elevtjeneste og IKT-avdeling.

Alle klasser har tillitsvalgt. Med tillitsvalgt oppnår vi medbestemmelse og temperaturmåling på lærings- og arbeidsmiljø ved Kompetansebyggeren. To ganger i skoleåret gjennomfører vi også evalueringer, som fanger opp forhold vi må bli bedre på. Godt læringsmiljø er noe vi skaper sammen.

Rundt om i lokalene henger husreglene, som er utviklet i samarbeid med deltakerne. Disse skal bidra til å sikre et godt læringsmiljø i klasserommet, slik at man får utnyttet arbeidstiden og opprettholdt  konsentrasjonen. 

Ordensreglementet blir gjennomgått ved oppstart og skal signeres av alle deltakerne. Reglementet inneholder forventninger og krav til både KB og deltakere, og det danner rammene for å ivareta et godt læringsmiljø.

Kompetansebyggeren har sentral beliggenhet i naturskjønne omgivelser. Vi kan tilby lyse og trivelig lokaler med blant annet kantine, stillerom, grupperom og sosiale soner. I fellesarealene har vi også PC-er deltakerne kan benytte seg av. Det er også normalt mulig å bruke lokalene til skolearbeid utenom undervisningstid.

Kontaktlærer

Ved skolestart vil du få tildelt en kontaktlærer, som er din primærkontakt gjennom hele skoleåret. I starten av hver termin vil du og kontaktlærer møtes til en samtale, hvor fokus er viktige sider rundt studiet. Du får også mulighet til å legge fram informasjon du mener vi bør kjenne til. Har du behov for endring i opplæringsløp, må du informere kontaktlærer og signere på endringsskjema.

Bekreftelser

Dersom du trenger en bekreftelse på at du går på Kompetansebyggeren, kan du be om dette ved å sende oss en mail der du oppgir navn, fødselsdato og hvilken klasse du går i. Du må også skrive hva bekreftelsen skal benyttes til. Mailen sendes til kb@vtfk.no

Merk at du ofte kan benytte vedtaket, tilbudet eller fullføringsplanen din som bekreftelse. 

Publisert: 12.06.2020 Oppdatert: 09.08.2020 kl.21:05