Skjema, søknader og bekreftelser

Her vil du finne informasjon og/eller link til skjemaer, søknader og bekreftelser. Siden er under utarbeidelse og vil oppdateres fortløpende.

Visma InSchool

Innføringen av Visma InSchool (nytt skoleadministrativt system) skjer gradvis, som betyr at ikke alt ligger klart i systemet fra skolestart. På denne siden finner du oversikt over hvilke søknadsskjemaer som søkes på i Visma InSchool, og hvilke søknadsskjemaer som søkes på i digitale skjemaer eller på nedlastbare papirskjemaer.
 
Du må fylle ut søknader i Visma InSchool sammen med en rådgiver på skolen din.

Dette søker du om i Visma Inschool

Fritak for vurdering med karakter i sidemål

Du søker om fritak i Visma InSchool. Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget.

Krav
For å søke om fritak kreves det at gyldig dokumentasjon er vedlagt, eller er levert inn tidligere. Den skal være av nyere dato og årsaken til søknad om fritak skal komme tydelig fram. Sakkyndig kan være lege, psykolog, spesialpedagog eller fra PPT.

Ett av kravene må være oppfylt for å få fritak fra vurdering med karakter opplæringslova § 3-22

Du har rett til fritak hvis du:

  • På grunn av sykdom, skade eller dysfunksjon som er diagnostisert av sakkyndig, har problemer med å klare begge målformene 
  • Ikke har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole
  • Oppfylte vilkårene for fritak fra opplæring eller vurdering i skriftlig sidemål i grunnskolen, men på grunn av dokumentert saksbehandlingsfeil likevel ikke fikk fritak.  

Du kan få fritak hvis du har hatt:

  • Rett til særskilt språkopplæring
  • Opplæring i norsk på internasjonale/utenlandske skoler
Godkjenning av tidligere beståtte fag fra utlandet

Du søker om å få godkjent tidligere beståtte fag i Visma InSchool.

Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget. 

For å få godkjent et fag må faget være bestått på tilsvarende nivå som faget i videregående opplæring i Norge. Se spesielt Samordnet Opptak sine krav som gjelder engelsk fra ditt hjemland da svært få får godkjent dette faget.

Du må legge ved dokumentasjon fra utdanningen du har tatt i hjemlandet. Denne må være oversatt til norsk eller engelsk. Du kan søke om godkjenning av fagene matematikk, naturfag og engelsk.

Forespørsel om NUS-eksamen

NUS eksamen vår 2022

Fikk du karakteren 1 i standpunkt har du mulighet til å melde deg opp til NUS eksamen nå i vår her på Kompetansebyggeren.

Skulle du vært opp til NUS eksamen tidligere og du har dokumentert fravær, har du også mulighet til å melde deg opp til NUS eksamen nå i vår her på Kompetansebyggeren.      

Frist for oppmelding 18. februar

Tilrettelegging ved eksamen og prøver

Du søker om tilrettelegging ved eksamen/prøver i Visma InSchool.

Elever med behov for særskilt tilrettelegging kan søke om å få lagt forholda til rette slik at de kan få vist kompetansen sin. Tiltakene må være tilpasset den enkeltes behov så langt det er mulig.

Særskilt tilrettelegging skal avhjelpe ved fysisk eller psykisk sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse, ikke manglende kompetanse eller kunnskaper.

Krav
For å få særskilt tilrettelegging, må du legge ved sakkyndig uttalelse fra f.eks lege, PPT eller psykolog. Dokumentasjonen må være av nyere dato med mindre årsaken er av permanent karakter. Dokumentasjonen må beskrive og begrunne tilretteleggingstiltaket det søkes om.

Særskilt tilrettelegging er hjemlet i forskrift til Opplæringslova §3-32.

Dette søker du på via digitalt søknadsskjema

Klage på formelle feil ved muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen

Hva kan du klage på?

På muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen kan du bare klage på formelle feil (ikke faglige hendelser) som har hatt noe å si for resultatet. Dersom det har skjedd en formell feil med eksamen, vil du miste karakteren din og få tilbud om ny eksamen.

Klagefrist

Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med, eller kunne gjort deg kjent med karakteren.

Slik registrerer du din klage

Du trenger elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Klikk her for å klage på formelle feil ved muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen.

Klage på karakter ved skriftlig eksamen

Hvem har rett til å klage?

Eleven har rett til å klage. 

Når er fristen for å klage?

Klagefristen er 10 dager fra kunngjøring eller fra det tidspunkt som klager burde ha gjort seg kjent med standpunktkarakter eller enkeltvedtak som eksempler over. Hvis klager ber om en begrunnelse for karakteren innen fristen, blir fristen avbrutt. Ny frist gjelder fra det tidspunkt klageren har fått begrunnelse.

Klagefrist høsteksamen 2021

Dato kommer

Les mer om eksamensresultater og klagebehandling her

Slik registrerer du din klage

Du trenger elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Klikkk her for å klage på karakter ved skriftlig eksamen

Klage på vurdering - standpunkt, orden, adferd m.m

Her kan du finne informasjon om klage på standpunkt.

Hvem behandler klagen på standpunktkarakter 
Klagen behandles først av skolen.

Slik registrerer du din klage
Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Klikk her for å klage på standpunktkarakter

Dette søker du på ved papirsøknader

Opplæring i norsk etter «læreplan for språklige minoriteter med kort botid»

Søknadsskjema: Søknad om opplæring i norsk og eksamen i norsk for språklige minoriteter.

Frist 15. september og 15. februar. 

Fritak fra fellesfag på bakgrunn av 5 års yrkespraksis

Søknadsskjema :  Søknad om fritak i fellesfag på bakgrunn av 5 års arbeidserfaring

Søknaden leveres kontoret/resepsjonen ved Kompetansebyggeren snarest mulig.

Bekreftelser

Dersom du trenger en bekreftelse på at du er elev hos oss, send en epost til skolens postmottak: kb@vtfk.no
Din e-post må inneholde fullt navn og fødselsdato (IKKE send hele fødselsnummeret), samt informasjon om hvem som skal ha den/hva du trenger bekreftelsen til.

 

 

Publisert: 26.03.2020 Oppdatert: 30.06.2022 kl.09:43