Kulturmiljøer og landskap

Vestfold er rikt på kulturminner, og noen steder er tettheten stor. Vi arbeider aktivt for å sikre at områder der svært verdifulle kulturminner som inngår i en helhetlig sammenheng, blir bevart for ettertiden. Slike områder kalles kulturmiljøer.

I Vestfold har vi også våre egne kulturmiljøer. I Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) for Vestfold er det kartfestet 37 kulturmiljøer. Områdene er tilskrevet nasjonal og/eller regional kulturminneverdi. Mange av kulturmiljøene er også viktige i internasjonal sammenheng.   

RPBA er et prioriteringsverktøy som sikrer en effektiv og forutsigbar forvaltning av fylkets kulturarv. Planen sørger for at de mest verdifulle kulturmiljøene sikres vern, samtidig som den åpner for en mer liberal kulturminneforvaltning i øvrige områder hvor vi er tjent med utbygging. RPBA er en fremtidsrettet plan som ivaretar behovet for både vekst og vern.

Kulturmiljøene i RPBA er forskjellige. Noen er bygningsmiljøer inne i byer og tettsteder. Andre er landskap som inneholder både arkeologiske kulturmiljøer og nyere tids kulturminner.

Nedenfor kan du lese mer om hvert enkelt kulturmiljø.

Hva er RPBA?

Ny regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) ble vedtatt høsten 2019 og er Vestfolds forpliktende plan for langsiktig arealbruk fram til 2040. Planen gir føringer for arealutviklingen i hele fylket, og skal legge til rette for vekst og utvikling innenfor bærekraftige rammer. Kulturminneforvaltning er en liten, men viktig del av RPBA.