no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Skolemiljø

Som elev i fylkeskommunen skal du ha et trygt og godt skole- og læringsmiljø.

Fysisk og psykososialt skolemiljø

Som elev og lærling har du krav på både et godt fysisk skolemiljø og et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Med fysisk skolemiljø mener vi at du har fått gode arbeidsforhold i klasserom og verksted, for eksempel i forhold til lys, støy, renhold, møbler, inventar og utstyr.

I tillegg skal du ha de læremidler som du trenger, som bøker og PC. Arbeidsplassen din skal være tilpasset dine behov (fysiske utfordringer som syn, hørsel, behov for rullestol mm.)

Med psykososialt skolemiljø mener vi forholdet du har til menneskene rundt deg. Du skal ikke bli utsatt for mobbing eller krenkelser, verken av lærere eller medelever. Alle som jobber i skolen har et ansvar for å hindre at du blir utsatt for mobbing og krenkelser, skolen skal gripe inn og stoppe mobbing, vold, diskriminering eller rasisme når de får vite om det.

Kapittel 9A i Opplæringslova

Hvis du eller dine foreldre ber om at det gjøres noe med miljøet, fysisk eller psykososialt, må skolen behandle saken din. Hvis skolen avviser eller lar være å behandle saken din, kan du kontakte Statsforvalter.

For å melde ifra kan du enten si ifra til noen som jobber på skolen, sende en epost til skolen ved avdelingsleder undervisning, rektor eller leder Elevtjenester.

Opplæringslova har et eget kapittel om elevenes skolemiljø, kapittel 9A.

Dersom skolen har mistanke om, eller kjennskap til, at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, så skal skolen undersøke saken.

Skolen skal sørge for at involverte elever blir hørt.

Skolen skal lage en skriftlig plan for tiltakene i en sak, hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene og når tiltakene som er iverksatt skal evalueres.

Kapittel 9A Opplæringslova

Null mobbing

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en nettside med råd og informasjon til elever og foresatte om rettighetene du har som elev.

Nullmobbing.no 

Elev- og lærlingombud

Elev- og lærlingombudet skal ivareta interessene til elever, lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og ungdom i målgruppen til Oppfølgingstjenesten.

Link til elev- og lærlingombud 

Samarbeid mellom hjem og skole 

Et godt foreldresamarbeid er en viktig ressurs for skolen for å styrke utviklingen av gode læringsmiljø og skape læringsresultat som fører til at flere fullfører videregående opplæring.

Det er viktig at foresatte støtter opp under egne ungdommers utvikling og læring på skolen. Dette kan foresatte gjøre ved å følge opp ungdommenes skolearbeid i hverdagen og bidra til at ungdommen kommer på skolen.

Samarbeidet mellom hjem og skole er et gjensidig ansvar, men det er skolen som skal ta initiativ til og legge tilrette for samarbeidet. I starten av hvert opplæringsår skal skolen holde et foreldremøte, men skal også resten av året holde kontakten med foreldrene. Foreldrene skal få informasjon om målene for opplæringen, elevens faglige og sosiale utvikling og hvordan de selv kan hjelpe ungdommene til å utvikle seg sosialt og faglig. Elever over 18 år må gi et spesielt samtykke for kontakten mellom skole og hjem.

Les mer om praktisk informasjon, regler og rettigheter 

Handlinsplan for skolemiljø

Alle elever i videregående skole har rett til et godt fysisk og godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, jfr opplæringsloven. Ved Thor Heyerdahl videregående skole har vi en egen handlingsplan for skolemiljø. 

Se handlingsplan

 

Elevtjenester

Publisert:

17.03.2023

Oppdatert:

03.01.2024 kl.11:56