no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Arbeids- og hverdagslivstrening

Arbeids- og hverdagslivstrening (AHT) har to hovedområder, arbeidslivstrening og hverdagslivstrening. Det er et tilrettelagt utdanningsprogram for ungdom som primært sikter mot tilrettelagt eller vernet arbeid i offentlig eller privat sektor. Tilbudet er også for elever som trenger kunnskap og ferdigheter i fremtidig arbeid og aktivitetstilbud, bo og fritid. Vi ønsker å forberede elevene våre for en framtid i arbeid, egen bolig og som en aktiv deltaker i samfunnet. Opplæringen tar utgangspunkt i elementer fra kompetansemålene, knyttet opp mot det aktuelle utdanningsprogram som eleven søker. Opplæringen kan også ha fullstendig avvik fra kompetansemålene.

Arbeidslivstrening

Mål og muligheter

Arbeidslivstrening er for de som sikter seg mot tilrettelagt eller vernet arbeid i det offentlige eller private og har behov for ekstra støtte i undervisningen. Opplæringen tar utgangspunkt i elevens egne behov og forutsetninger, der den enkelte elev får sin opplæring basert på en Individuell opplæringsplan (IOP). Vi ønsker at elevene skal få et utdanningsløp som gir opplæring, trivsel og utvikling i trygge og forutsigbare omgivelser.

Fagområder

Elever som søker arbeidslivstrening har et langsiktig mål om deltakelse i varig tilrettelagt arbeid. Les mer om Oktav her.

På Vg2 får elevene arbeidspraksis gjennom skolens samarbeidspartnere. Utdanningsløpet består av 2 år i skole og 2 år som lærekandidat innenfor et fagområde eleven har sine interesser innenfor. 

Alle elever søker seg inn på et programområde. Elevene kan også hente kompetansemål fra andre utdanningsprogram. Undervisningen legger videre vekt på fellesfag som tilpasses elevens forutsetninger og ferdigheter.

Opplæringsformer, arbeidsmåter og opplæringsløp.

Individuelle opplæringsplaner danner grunnlaget for undervisningen. Elevene tilhører faste basisgrupper med egen kontaktlærer. I enkelte fag deltar elever fra flere basisgrupper sammen. Elevene undervises i fellesfagene ut ifra sine egne forutsetninger og muligheter, og elevveiledere er med for å legge til rette for den enkelte.

Vi er opptatt av elevenes fremtid etter avsluttet skolegang. All opplæring sikter mot at elevene etter sine forutsetninger skal mestre egen bo-, samfunns- og arbeidssituasjon.

I programfagene og prosjektene opplever elevene praktiske aktiviteter med faglig fordypning, og bruk av digitale arbeidsverktøy er en viktig del av opplæringen.

ADL-trening (dagliglivets ferdigheter) er også for mange en viktig del av undervisningen i å bli mest mulig selvstendige.

Vi har tilpassede undervisningsrom og god kompetanse og erfaring i tilrettelegging innenfor mange fag.

Søknad og veiledning

Vi anbefaler elever og foresatte å søke om veiledning i søknadsprosessen. Bruk også rådgiver ved avgiverskole eller rådgiver ved THVS for veiledning med tanke på valg av programområdet. Elevene søker på vigo med søknadsfrist 1. februar.

Hverdagslivstrening

Mål og muligheter

Hverdagslivstrening er et tilbud for elever som trenger kunnskaper og ferdigheter i fremtidig arbeid og aktivitetstilbud, bo og fritid.

Opplæringen tar utgangspunkt i elementer fra kompetansemålene, men vil også kunne inkludere opplæring med fullstendig avvik fra kompetansemålene. Det er fokus på elevens egne behov og forutsetninger, der den enkelte elev får sin opplæring basert på en Individuell opplæringsplan (IOP). Vi ønsker at elevene skal få et utdanningsløp som gir opplæring, trivsel og utvikling i trygge og forutsigbare omgivelser. Derfor legges det stor vekt på elevenes egne interesser og sterke sider i gruppefelleskapet.

Fagområder

Elevene hos oss har et langsiktig mål om deltakelse i varig tilrettelagt arbeid, og på Vg3 får elevene arbeidspraksis.

Opplæringen er knyttet opp mot det valgte utdanningsprogram, men vil også inkludere opplæring som fører fram mot ferdigheter på områder som:

  • Kommunikasjon
  • Sosial kompetanse
  • Samfunnsliv
  • Fritid
  • Personlig utvikling

ADL-trening (dagliglivets ferdigheter) er også for mange en viktig del av undervisningen for å bli best mulig selvstendig.

Opplæringsformer, arbeidsmåter og opplæringsløp

Individuelle opplæringsplaner danner grunnlaget for undervisningen. Vi er opptatt av elevenes fremtid etter avsluttet skolegang. All opplæring sikter mot at elevene etter sine egne forutsetninger skal mestre fremtiden best mulig.

Søknad og veiledning

Vi anbefaler elever og foresatte å søke om veiledning i søknadsprosessen. Bruk også rådgiver ved avgiverskole eller rådgiver ved THVS for veiledning med tanke på valg av programområdet. Elevene søker på vigo med søknadsfrist 1. februar.

Bildegalleri

 

Kontaktinfrormasjon

Anette Eskedal Tveit

Avdelingsleder arbeids- og hverdagslivstrening

anette.eskedal.tveit@vtfk.no

922 16 213

Publisert: 16.11.2017 Oppdatert: 18.09.2023 kl.14:33