no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Minoritetsspråklige elever

20 prosent av elevene på THVS har minoritetsspråklig bakgrunn. Det språklige og kulturelle mangfoldet er en ressurs for oss.

Thor Heyerdahl vgs. er utpekt til å være Fokusskole for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Vi er også besøksskole for kolleger ved andre skoler, og vi bidrar med spredning av kompetanse i ulike arrangementer som fokuserer på det flerkulturelle.

Les mer om NAFO

Fokusvirksomheter utpekes av fylkesmannens utdanningsavdeling, og er en barnehage, skole eller voksenopplæringsinstitusjon som:

  • Er kommet langt i arbeidet med å være en flerkulturell skole der personalet, inklusive ledelsen, ser dette perspektivet som sentralt
  • Er villig til å bruke tid på kompetanseoppbygging på feltet både internt og utadrettet
  • Kan skape nettverk med andre virksomheter og er villig til å være et godt eksempel.

Samarbeid med Larvik kommune

Vi samarbeider også med Larvik kommune om en kombinasjonsklasse hvor minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge får grunnskoleopplæring med språkstyrking her hvor de etter alder hører hjemme, mens de samtidig kan hospitere i Vg1-klasser i enkeltfag og slik forberede seg på videregående. Vg1-elever, som sliter med språk og fagspråk, kan også være elever i kombinasjonsklassen for å få et bedre grunnlag.

Veileder fra UDIR: Mer grunnskoleopplæring til ungdom

Gjennom dette arbeidet har THVS oppnådd svært gode tall når det gjelder å hindre frafall. Elevene lykkes med å gjennomføre og bestå videregående opplæring til tross for kort botid i landet. 

Bruk av tospråklærere

THVS har systematisert bruk av tospråklig fagopplæring i videregående skole. Tospråklærere bidrar i enkeltfag og med tospråklighet generelt etter elevenes individuelle behov, samt tidsavgrenset undervisning i morsmål til elever som går opp til privatisteksamen.

Vi tilbyr grunnleggende norskopplæring (GNO) en økt i uka, eksamen i norsk som andrespråk (NOA) til elever med 6 års botid eller mindre i Norge eller særskilt språkopplæring og eksamen i eget morsmål i tillegg til eller i stedet for 2. fremmedspråk eller annet programfag. Skolen har leksehjelp for alle våre elever på tirsdager fra klokka 14.00 til 17.00.

Publisert: 20.02.2018 Oppdatert: 03.01.2024 kl.09:59