no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Elever i vg1 og vg2 på videregående skole inviteres til deltakelse på talentprogram ved skoleåret 2023/2024

Lærer forklarer til en elev
Foto: Foto: Paal-Andrè Schwital

Av:

Christina Grøtterød

Publisert:

14.06.2023

Oppdatert:

15.06.2023 kl.10:08

Våren 2019 ble talentsenterprogrammet etablert som et permanent opplæringstilbud for elever med stort læringspotensial, under opplæringsloven, på oppdrag fra kunnskapsdepartementet. Talentsenteret er et tilbud til elever som går de første årene i videregående opplæring.

Talentsenteret i realfag tar utgangspunkt i teoretiske realfag som matematikk, kjemi, fysikk og biologi, og integrerer de med teknologiutvikling, prototyping og praktisk bruk av teori. Plikten i opplæringsloven til å tilpasse opplæringen gjelder også elever som trenger ekstra faglige utfordringer, som er spesielt ivrige etter å lære, og som fort kjeder seg fordi de raskt mestrer de oppgavene de får.

 

Talentsenteret skal

- Gi et faglig tilbud med utgangspunkt i matematikk, naturfag og de realfaglige programfagene for elever som trenger større utfordringer

- Bidra til at flere barn og unge presterer på høyt og avansert nivå i matematikk, naturfag og i de realfaglige programfagene

- Bidra til at elever med stort læringspotensial knytter kontakt med andre likesinnede gjennom organisert elevnettverk

 

Hvem er talentsenteret for?

Noen av elevene har generelt sett høy IQ, andre har et særskilt talent i ett fag, mens andre igjen har talent utenom det vanlige innenfor flere akademiske fag. Noen elever kan i tillegg til sine evner ha vansker som blant annet dyskleksi og ADHD. Elever kan for eksempel ha stort læringspotensial, men lav motivasjon eller lav sosial funksjonsevne. Det finnes derfor ikke èn løsning som passer for alle elever med sort læringspotensial. For å tilpasse opplæringen til deres evner ig nivå må vi først identifisere og kartlegge elever og elevens utgangspunkt, både faglig og psykososialt.

Elever med stort læringspotensial utgjør 10-15% av elevpopulasjonen. De er ikke nødvendigvis de flinkeste elevene i klassen som har toppkarakterer, men de har et stort potensial til å oppnå fantastiske resultater i ett eller flere fag, og på et nivå som er mye høyere enn jevnaldrende hvis de får riktig opplæring og støtte i skolen. 

 

Fakta om talentprogrammet:

- Programmet er tverrfaglig, prosessorientert og med fokus på praktiske erfaringer

- Programmet tar utgangspunkt i vitensentrenes kjerneverdier som dreier seg om å utforske og eksperimentere gjennom bruk av hode og hender

- Programmet kombinerer teori og praktisk

- Programmet er temabasert, og elevene skal delta aktivt i å definere problemstillinger de skal løse innen temaet

- Elevene jobber med prosjekter og med definerte problemstillinger

- Elevene skal få erfaring med hypotesetekning, fysiske eksperiment og kunne gå fra ide til utprøving raskt ved å jobbe sammen tverrfaglig

- Elevenes egne styrker, interesser og talenter skal utfordres og tilrettelegges for 

- Sosiale aktiviteter og teamarbeid er gjennomgående 

 

Rammer

Undervisningen foregår i skoletiden. Undervisningstilbudet består av fire til seks samlinger i løpet av skoleåret, og hver samling er på 2-3 dager. Elever som har fått plass på talentsenteret, vil være bort fra ordinær undervisning enkelte dager. Elevenes deltakelse reguleres av opplæringsloven under vilkåret om omdisponering av inntill 25 prosent av timetallet i fag for enkeltelever.

 

Informasjon om søknadsprosessen

Alle elever og deres skoler vil få beskjed om hvorvidt de har fått plass eller ei på talentsenteret.

Søknaden fylles ut av elev/forelder og sendes inn av forelder/lærer. Ettersom søknaden må innholde lærerskjema fra lærer må lærer involveres i søknadsprosessen. Innsending av søknad må godkjennes av skole/lærer. Uten godkjenning av deltakelse fra skolen har ikke eleven mulighet til å delta på talentsenteret i realfag. Søknaden anses som godkjent når læreren har fylt ut og sendt inn digitalt søknadsskjema på vegne av eleven.

En komplett søknad innholder ett lærerskjema, ett foreldreskjema og ett elevskjema som fylles ut av lærer, forelder og eleven selv. Hvert skjema må fylles ut og sendes inn for at søknaden skal vuderes.

Det er viktig å understreke at elever som deltar på talentsenteret vil gå glipp av ordinær undervisning på sin hjemskole når de deltar på samlinger. Derfor er det viktig at skole i samråd med forelder og elev legger til rette for kompenserende tiltak på undervisning eleven eventuelt går glipp av.

All informasjon om søknadsskjemaer ligger ute på følgende lenke:

Talentsenteret (tekniskmuseum.no) 

Ved spørsmål, ta kontakt per telefon eller e-post:

safina.deklerk@tekniskmuseum.no

+47 407 29 217

 

Her finner du invitasjonen til deltakelse på talentprogram ved skoleåret 2023/2024:

Invitasjon til deltakelse på talentprogram