no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Om læringssenteret

Det er to veiledningsskranker i læringssenteret,  en for bibliotekspørsmål og en for IKT-spørsmål. Vi som jobber i bibliotekveiledningen kan veilde deg i riktig kildebruk, finne aktuelt stoff og nyttig informasjon sammen med deg, som du kan bruke når du jobber med skolearbeid.
Elever som sitter ved bord og har laptop åpne.
Foto: Anne Berit Ersnes

Læringssenterets målsetting

Læring og dannelse

 • Læringssenteret skal være en avdeling som legger til rette for at kunnskap og ferdigheter utvikles og et sted hvor dannelsesbegrepet er gjeldende. Personalet skal være gode rollemodeller for elevene.
 • Læringssenteret skal ivareta ordningen med gratis læremidler til elevene på best mulig måte.
 • Læringssenteret skal bidra til å styrke elevenes leseferdigheter, leseforståelse og motivasjon for lesing.
 • Læringssenteret skal holde seg oppdatert på regler for opphavsrett og bruk av kilder og litteraturlister.

Kvalitet på formidlingen

 • Læringssenteret skal være integrert i skolens pedagogiske virksomhet, og i samarbeid med lærerne legge til rette for varierte læringsstrategier for å realisere læringsmålene.
 • Læringssenteret skal være sentralt i arbeidet med å utvikle informasjonskompetanse og digital kompetanse for å øke elevenes læringsutbytte og mestringsglede.

Ressurs lokalt og nasjonalt

 • Læringssenteret skal være blant de beste i landet og videreutvikles etter prinsippene for læringssentermodellen.
 • Skolens læringssenter skal vise fram en praksis og inneha erfaringer, ideer og fagkunnskap som er interessante, spennende og inspirerende for fagmiljøet i Norge og andre land.

Planer og årsrapporter

Årsrapporter og samarbeidsplaner 

Evaluering av skoleåret 2016-2017

Evaluering av skoleåret 2017-2018

Pedagogisk samarbeid mellom lærere og bibliotekarer

Prosjekter

2016-2019 Bruken av læringssenteret på SVGS

I perioden 2016-2019 har det blitt gjennomført et kartleggingsprosjekt ved læringssenteret ved Sandefjord videregående skole. Prosjektet har vært et samarbeid mellom bibliotekansatte ved læringssenteret ved SVGS og Heidi Kristin Olsen, førstelektor ved Institutt for Arkiv, bibliotek og informasjonsfag ved OsloMet Storbyuniversitetet.

Prosjektrapporten har eget nettsted

Prosjektrapporten er utformet som et nettsted, der både funnene og de metodene som er brukt er dokumentert (https://sites.google.com/view/svgs-brukavlaringsenter/start). Det vil bli noe oppdateringer av nettstedet.

Hovedmålet med prosjektet

Hovedmålet med prosjektet var å kartlegge bruken av læringssenteret ved Norges største videregående skole, for å sikre en kunnskapsbasert videre utvikling av læringssenteret.

Metoder som er brukt i kartleggingen

For å få et godt og bredt kunnskapsgrunnlag tok vi i bruk flere ulike metoder i kartleggingen, både for å få et bredt bilde av bruken og for å kunne si noe om styrker og utfordringer ved ulike metoder som hjelp for senere prosjekter.

I løpet av de tre årene prosjektet har pågått, har vi gjennomført tverrgående trafikktellinger, spørreundersøkelse av besøkende, tellinger av bruk av grupperom og stilleområder. Vi har også registrert avslåtte forespørsler etter grupperom og har gjennomført to fokusgruppeintervjuer. I tillegg har vi hentet ut relevante data fra en spørreundersøkelse om skolens støttefunksjoner og en studentoppgave om bruken av Atekst.

2017- Et godt sted for læring? En brukerundersøkelse av skolens læringssenter

Et godt sted for læring? En brukerundersøkelse av skolens læringssenter

Det er nå syv år siden det nye læringssenteret ved SVGS åpnet. Da syns vi det er på sin plass å undersøke bruken av læringssenteret. Dette passer også godt inn i arbeidet med SVGS 2022.

Vi ønsker å kartlegge bruken av læringssentert

Hvem er brukerne i læringssenteret, hvilke studieretninger og klassetrinn går de på?

Hvordan brukes rommet og rommene gjennom dagen og uken og året?

Og, ikke minst, hva gjør de når de er på læringssenteret? 

Vi ønsker å finne svar på hva som kan forbedres

Når vi har fått kartlagt dette, er neste trinn å prøve å finne ut hva brukerne mener kan forbedres av læringssenterets tilbud, både av materiell og fysiske omgivelser. 

Samarbeid med OsloMet Storbyuniversitet

I samarbeid med Heidi Kristin Olsen ved bibliotekarutdanningen ved OsloMet Storbyuniversitetet har vi satt i gang ulike former for innsamling av data, som vi ønsker å bruke til å utvikle læringssenteret videre.

Vi har et svært godt utgangspunkt for prosjektet: et læringssenter som er mye i bruk og populært blant elever og lærere ved SVGS.

Men det er alltid mulig å utvikle en god tjeneste videre til å bli enda bedre!

2017 - Felleskatalog for vgs-bibliotekene i Vestfold

En felles bibliotekbase - ni videregående skoler i Vestfold

Etter en prosess i nettverket for skolebibliotekarer i videregående skoler i Vestfold, ønsker vi å samle skolenes ulike bibliotekkataloger i en felles biblioteksdatabase. Ønsket er en mer helhetlig systemforvaltning og bedre utnyttelse av fylkeskommunens ressurser. Bibliotekarene i Vestfold har en god delingskultur som vil dyrkes gjennom en felles teknisk løsning.

I utgangspunktet er det store forskjeller på bibliotektilbudet elevene får ut fra hvilken skole de er elever ved. Vi mener at en bedre tilgang på fylkets samlede ressurser vil komme Vestfold-eleven og ansatte ved skolene til gode.

Bedre tilbud til Vestfoldelever og –ansatte

Felleskatalog vil gjøre det enklere for bibliotekansatte å gjøre en god jobb innenfor flere av skolebibliotekenes felles arbeidsområder. Skolenes bibliotektilbud fremstår som likere, rettferdig og mer profesjonelt ovenfor elever og ansatte. 

Samarbeidsfordeler og kompetanseheving

Overgang til felleskatalog vil kreve digital kompetanseutvikling og stimulere til økt samarbeid og kunnskapsdeling. Dette styrker bibliotekenes nettverk og gode kultur for deling og læring. Vi ser allerede at vi samarbeider mer også på andre områder. Portalen, OneDrive og Skype er naturlige delings- og arbeidsarenaer.

Bibliotekbrukerne vil få enklere tilgang til å kommunisere digitalt med skolebiblioteket gjennom Feide-integrasjon i Websøk. Brukerne får enkel tilgang til digitale lånekort på mobile enheter, kan enklere bestille titler og fornye eller reservere lån selv.

Profesjonell samhandling

Felleskatalog vil etablere en større grad av felles praksis og drift av biblioteksystemet. Rutiner og tilbud vil samkjøres i større grad. Resultatet er økt kvalitet i biblioteksystemet. En overgang til felleskatalog vil imøtekomme bibliotekarenes behov i en digital hverdag.

Fremtidsrettet utvikling

Skolebibliotekene vil med felleskatalog aktivt kunne følge en bibliotekfaglig utvikling.  Østfold og Nordland har slått sine skolebibliotek-baser sammen og er fornøyde. Nettverket ønsker å lytte til disse erfaringene og realisere idéen i egen region. 

Sammenslåingen starter 2017.

Fra 2012 - Leseprosjekt for alle vg1-elever på yrkesfag

Høsten 2020 satte vi i gang leseprosejekt for niende år på rad. Tilsammen deltok over 350 elever. Elevene skal leste 45 minutter på skolen hver dag i 7 uker.

Mål og ønsket effekt

 • Øke elevenes leseferdigheter
 • Øke elevenes motivasjon for videre lesing
 • Økt mestring i alle fag

Fundament

 • Erfaringer fra Horten vg skole
 • Basert på Michael Pressleys forskning (Reading instructions that works,  Guilford Publications 2005)

Hvem gjør hva

 • Bibliotekarene kjøper inn egnede bøker.
 • Presenterer dem for elevene, veileder og sørger for utlån.
 • Avdelingsleder legger timeplanen for de 7 ukene og fordeler lesingen slik at det fordeler seg på fag.
 • Faglærerne følger opp at elevene leser til angitt tid. De sørger for ro og orden og er tilstede i klasserommet i hele lesetimen.
 • Fagutvikler for tilrettelagt norsk sørger for kartlegging av elevenes leseferdigheter før og etter prosjektukene i samarbeid med norsklærerne. Bidrar med kompetanseheving knyttet til lesing.

Tidligere erfaringer

Før vi satt i gang for alle yrkesfagklassene høsten 2012 gjennomførte skolen et forprosjekt våren samme år. Elevene som deltok var fra Design og håndverk og Restaurant og matfag.

Høsten 2020 var niende gang skolen gjennomførte leseprosejekt i stor skala. Vi har meget god erfaring fra tidligere år, og elever og lærere gir gode og positive tilbakemeldinger.

Ansatte

Biblioteket

Avdelingsleder Anette Borge Østad Telefon: 955 50 033
E-post: anette.borge.ostad(at)vtfk.no

Bibliotekar Nina Therese Holmen Telefon: 909 98 960
E-post: nina.therese.holmen(at)vtfk.no

Bibliotekar Trine Syversen Telefon: 907 31 967
E-post: trine.syversen(at)vtfk.no

Konsulent med ansvar for læremidler Gry Holmberg Telefon: 909 97 691
E-post: gry.holmberg(at)vtfk.no

IKT

Ansatte:

Einar Seeberg

Johan Halle 

Jørgen Holm Tellefsen - ambulerende 

Ståle Rivelsrud, teamleder for Team digital støtte sør

Lærlinger:

Paul Christian Moldeklev Ødegård

Noah Fevang Andreassen

Mats Longvastøl

Publisert: 17.01.2018 Oppdatert: 02.07.2024 kl.10:48