no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Utvekslingsår i utlandet - praktisk info fra SVGS

Rutiner for elever som skal være utvekslingselev i annet land i vg1 eller vg2

Formål

Utveksling skal fremme internasjonalisering, både for yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram.

Få utvekslingsåret godkjent i forkant

Hvem kan få godkjent et utvekslingsår?

Elever i vg1 og vg2, yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. De aller fleste som reiser på utveksling, er elever på vg2 studieforberedende utdanningsprogram, og derfor vil hovedsakelig informasjonen under være rettet mot fag/opplegg i vg2 studieforberedende. Dersom du tenker å være utvekslingselev i vg1 eller på yrkesfaglig utdanningsprogram, vil forutsetningene være litt annerledes. Ta da kontakt med din rådgiver for nærmere informasjon.

Hva kreves for å få godkjent et utvekslingsår?

En godkjenning avhenger av følgende forutsetninger:

 • Eleven må fullføre hele opplæringsåret i utlandet.
 • Utdanningen må være fulltidsopplæring.
 • Utdanningen i utlandet må være likeverdig med eller mer omfattende enn tilsvarende vg2 i Norge, dvs. på et faglig nivå tilsvarende vg2 i Norge, slik at eleven har et forsvarlig faglig grunnlag for å fortsette i vg3.
 • Eleven følger, fullfører og består alle fag i den utenlandske opplæringen og ville blitt flyttet opp til neste trinn i vedkommende skolesystem.

I tillegg gjelder følgende for studieforberedende utdanningsprogram:

 • Eleven må selv ta ansvar for å oppfylle læreplanmålene i fag som ikke avsluttes i vg2, for eksempel norsk og historie. Sluttvurderingen etter Vg3 med eventuell eksamen i slike fag, er basert på læreplanmålene for både vg2 og vg3.
 • Eleven må velge matematikk som er likeverdig med 2T eller 2P, alternativt velge matematikk tilsvarende et programfag. Fellesfaget matematikk i vg2 er i Norge normert til 84 årstimer.
 • For utdanningsprogram med obligatoriske programfag (kunst, design og arkitektur, idrettsfag og musikk, dans og drama) må likeverdighet i fag tilstrebes.

I tillegg gjelder følgende for studiespesialiserende utdanningsprogram:

 • Eleven må velge minimum 3 fag som kan regnes som programfag. Eleven må velge en fagkrets der minst to (2) av disse programfagene må kunne bygges videre på som programfag på neste nivå innen samme programområde. Fagene må være likeverdig eller mer omfattende enn fag i Kunnskapsløftet. I Norge er hvert programfag normert til 140 årstimer.
 • Eleven må velge fellesfaget fremmedspråk tilsvarende det de skulle hatt i Norge. I Norge er fremmedspråk normert til 112 årstimer for vg2, totalt 225 årstimer for nivå 2 i faget.

For elever som ikke har hatt fremmedspråk i ungdomsskolen, avsluttes faget i vg3, og eleven er selv ansvarlig for å ha grunnlag nok for å gå videre med fremmedspråket i vg3.

 • Skolen kan ikke garantere at den kan tilby videre fordypning i de fag eleven har valgt under sitt utenlandsopphold når eleven skal fortsette i vg3.

For utdanningsprogrammene som har samfunnsfag og geografi i vg2:

 • Eleven må ta samfunnsfag og geografi som er likeverdig med eller mer omfattende enn faget i Norge eller ta faget som privatist når han/hun kommer hjem.

For yrkesfaglige utdanningsprogram gjelder følgende:

 • Elever som skal ut i lære etter opphold i utlandet må ta norsk som privatist på vg2-nivå før de kan gå opp til fagprøven.
 • For utdanningsprogram med obligatoriske programfag må likeverdighet i fag tilstrebes.

Før du reiser

Ta kontakt med din kontaktrådgiver på skolen for informasjon om ulike godkjente utvekslingsorganisasjonene og fag/programvalg for vg2.

 • Deretter er det du selv som har kontakten med utvekslingsorganisasjonen, ikke skolen.
 • Søk om studieplass for vg2 ved videregående skole i Norge på vigo.no innen 1.mars selv om du planlegger å reise på utveksling. Det kan jo hende at du ombestemmer deg! Når du får beskjed om inntak i juli, kan du heller takke nei til plassen. Da er det viktig at du sender meldinger til Inntakskontoret i fylket for å gi beskjed at du skal på utveksling (inntak(at)vtfk.no). Da vet de hva som er søkergrunnlaget ditt når du skal søke om skoleplass for neste skoleår igjen.
 • Du skal også velge programfag for vg2 som de andre elevene i februar, så har du det i orden i tilfelle du skulle ombestemme deg. Og i tillegg vet du hvilke fag du skal se etter når du skal velge fag på utvekslingsskolen.
 • Sett deg godt inn i faginnholdet i fagene du skulle ha hatt i vg2 i Norge (se www.udir.no under læreplaner, finnes også på engelsk) og sammenlign disse med aktuelle fag på utvekslingsskolen. Da vet du om du velger fag i utlandet som er tilsvarende eller mer omfattende enn fagene i Norge.
 • Tidlig vår (mars/april), kan du ta kontakt med studiekoordinator Sissel Kummeneje (sissel.kummeneje(at)vtfk.no) for å få en forhåndsgodkjenning av utvekslingsåret til bruk ved søknad om støtte til Lånekassen.
 • Før skoleårets slutt vil du få melding fra studiekoordinator på skolen om å oppgi mailadresse som vi kan kontakte deg på mens du er på utveksling.
 • Du kan ta kontakt med Læringssenteret på SVGS for å låne med deg lærebøkene i norsk og historie for vg2, sånn at du i løpet av utvekslingsåret kan lese deg opp på læreplanmålene i disse fagene.
 • God tur!

Mens du er på utveksling

 • Så snart du er på plass ved utvekslingsskolen, sender du epost til studiekoordinator Sissel Kummeneje (sissel.kummeneje(at)vtfk.no) med informasjon om timeplanen din på utvekslingsskolen, med navn på fagene og omfanget av faget (antall timer). Da får vi oversikt over om du har de fagene du trenger for å få utvekslingsåret godkjent.
 • Om det blir endringer i den godkjente planen din for utvekslingsåret, må du ta kontakt med skolen i Norge med en gang, slik at vi kan diskutere eventuelle konsekvenser av endringene.
 • I begynnelsen av januar vil studiekoordinator kontakte deg på mailadressen som du oppga før du reiste, for programfagvalg for vg3. Frist for å velge programfag vil være oppgitt i mailen som du mottar fra studiekoordinator.
 • Innen 1.mars må du søke om skoleplass for vg3 på vigo.no.
 • Selv om du er på utveksling, vil du fortsatt være registrert i vårt skoleadministrative system Visma, så lenge du har gitt studiekoordinator din mailadresse, og da har du også tilgang til Teams. Dersom du ønsker det, kan det være mulig å bli lagt til som gjesteelev i fagene norsk og historie i en vg2 klasse. Da kan du f.eks følge opp oppgaver etc i norsk og historie.
 • Når det nærmer seg hjemreise, må du huske å få med deg formell dokumentasjon (karakterutskrifter/kompetansebevis/vitnemål o.l.) fra utvekslingsskolen på hvilke fag du har hatt, timeomfang og karakterer, samt gjeldende karakterskala. Dokumentasjonen må være på engelsk. Husk at denne dokumentasjonen også skal kunne legges ved det norske vitnemålet ved søknader til høyere utdanning! Ytterligere dokumentasjon om faginnhold kan bli etterspurt dersom man er i tvil om faginnholdet i enkelte fag.
 • God hjemreise!

Når du kommer hjem

 • Velkommen hjem!
 • Når du kommer hjem fra utvekslingsåret ditt, må du søke om godkjenning av utvekslingsåret på den videregående skolen du skal begynne ved.
  Du vil få tilsendt et eget søknadsskjema fra skolen til epostadressen som du oppga, på slutten av utvekslingsåret.
 • Legg ved dokumentasjonen som du fikk med deg fra utvekslingsskolen.
 • Når du har søkt, vil du få et enkeltvedtak fra skolen om godkjenning/ikke godkjenning. Godkjenning innebærer at eleven kan fortsette på neste nivå i Norge.
 • Søknadsfrist: Så snart som mulig etter hjemkomst.
 • Dersom eleven mangler noen fag fra utvekslingsåret som han/hun skulle hatt i vg2 her i Norge, må man ta disse fagene som privatist, og eleven er selv ansvarlig for å melde seg opp til eksamen i disse.
 • Fag som blir godkjent fra utvekslingsåret, vil stå på vitnemålet med karakteren «Godkjent» og en merknad med «Godkjent etter søknad».
 • Eleven får førstegangsvitnemål dersom han/hun fullfører og består videregående skole innenfor 3 år, selv om man har vært utvekslingselev.

For mer generell informasjon:

Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet Udir-6-2012

Annet

Her er en oversikt over fag som elevene har på vg2 studiespesialiserende i Norge. Dette bruker man som utgangspunkt for valg av fag på utvekslingsskolen dersom man tenker å fortsette på vg3 studiespesialisering etter utvekslingsåret:

Fag

Omfang/antall timer i Norge

Kommentarer

Norsk

4 t/uke (112 t/år)

Faget avsluttes først etter vg3, så eleven har selv ansvar for å holde seg oppdatert i faget, sånn at han/hun kan hoppe inn i faget igjen i vg3

Historie

2 t/uke (56 t/år)

Kroppsøving

2 t/uke (56 t/år)

Fremmedspråk

4 t/uke (112 t/år)

Avsluttende i vg2 for de som hadde fremmedspråk på ungdomsskolen. For de som ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, er faget avsluttende først etter vg3. Eleven er da selv ansvarlig for å holde seg oppdatert i faget, sånn at han/hun kan hoppe inn i faget igjen i vg3

Matematikk

3 t/uke (84 t/uke)

Må velge minimum matematikk 2P/2T, eller programfagsmatematikk S1/R1.

 1. Programfag

5 t/uke (140 t/år)

Avsluttende fag i vg2. Minst 2 av programfagene må være innen samme programfagområde (enten språk/samfunnsfag/økonomi eller realfag), og må videreføres på neste nivå i vg3 som fordypninger.

 1. Programfag

5 t/uke (140 t/år)

 1. Programfag

5 t/uke (140 t/år)

Sum

30 t/uke (840 t/år)

 

 

En uketime i tabellen tilsvarer 45 minutter. Timeplanen på utvekslingsskolen bør ha et gjennomsnittlig uketimetall tilsvarende vg2 i Norge, det vil si 30 t/u.

Årstimer i parentes er oppgitt i klokketimer (á 60 minutter). Et fulltids skoleår i Norge på vg2 studiespesialiserende tilsvarer 840 klokketimer.

Sandefjord videregående skole, oktober 2021

Publisert: 05.11.2021 Oppdatert: 21.12.2023 kl.10:46