no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Elevdemokrati

Om skolens elevråd og SMU - skolemiljøutvalg.

Elevrådet

Sandefjord VGS har et av Norges største og mest engasjerte elevråd. Elevrådet gjennomfører flere store arrangementer gjennom året og sørger for at elevene blir hørt gjennom faste samarbeidsmøter med avdelingsledere og rektor.

Klassetillitsvalgte blir representert i elevrådet av avdelingstillitsvalgte, som velges på møte med avdelingsleder. På årets første elevrådsmøte, velges hvilke elever som skal sitte i elevrådsstyret, som er elevdemokratiets høyeste organ på skolen. 12 elever velges inn i elevrådsstyret, som har faste samarbeidsmøter med rektor.

Som tillitsvalgt kan du lære mye om hvordan et stort elevdemokrati fungerer og om hvordan elevene kan få gjennomslag for sine ønsker og meninger gjennom konstruktivt samarbeid med skolens ledelse.

Du kan lese mer om elevrådsarbeid og elevdemokrati på elevråd.no.

SMU - skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget består av representanter fra skoleledelsen, de ansatte, skoleeier og elevene. Elevene skal være i flertall i utvalget.  Skolemiljøutvalget har en viktig rolle i å jobbe for et godt skolemiljø. Alle saker som er viktige for skolemiljøet skal tas opp her.

Referat fra møtene i skolemiljøutvalget ligger lenket til under.

Referater fra SMU-møtene

27.11.2023

25.09.2023

26.04.2023

07.02.2023

30.11.2022

26.10.2022

19.04.2022

15.02.2022

27.10.2021

23.11.2021

Hva sier opplæringsloven?

§ 11-6. Elevråd og allmøte ved vidaregåande skolar

Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit elevråd med minst ein medlem for kvar tjuande elev. Elevrådet blir valt ved skriftleg røysting.

Elevrådet skal blant anna arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane.

Dersom elevrådet eller ein femdel av elevane ønskjer det, skal det haldast allmøte for elevane på skolen. Elevrådet er bunde av vedtak i allmøte i saker som er nemnde i innkallinga til møtet når meir enn halvparten av elevane på skolen er til stades og røystar.

§ 11-5a. Skolemiljøutval ved vidaregåande skolar

Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane, dei tilsette, skoleleiinga og fylkeskommunen vere representerte. Skolemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane er i fleirtal.

Skoleutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval. Når skoleutvalet fungerer som skolemiljøutval, må det oppnemnast ein eller fleire tilleggsrepresentantar for elevane, slik at dei får fleirtal.

Skolemiljøutvalet skal medverke til at skolen, dei tilsette og elevane tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø. Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolemiljøet, jf. kapittel 9a.

 

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 08.12.2023 kl.11:19