no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Før eksamen

For å ta eksamen er det viktig å være godt forberedt. Da vil du kunne oppnå best mulig resultat.

Forbered deg til eksamen

Utdanningsdirektoratet har samlet informasjon om å forberede seg til eksamen på Forberede og ta eksamen | udir.no 

Tips og råd til hvordan du kan forberede deg godt til digital eksamen finner du også på Elevsida - Forbered deg godt til eksamen

Sjekkliste for eksamen

Du er selv ansvarlig for at maskinvare og programvare er i orden på din PC før eksamen.

Gjør omstart av PC hver dag og sjekk at alt fungerer som det skal. Systemer, verktøy og programvare nevnt under er det viktig å sjekke at er i orden i god tid før eksamen.

Eksamensportal
Gjør deg kjent med eksamen.vtfk.no 

 • Klikk på last ned svarmal. Skriv inn kandidatnummer og fagkode. 
 • Klikk på dokumentet i nedlastinger-boksen oppe til høyre i nettleseren. 
 • Skriv inn kandidatnummeret i topptekstmalen og lagre gjennom å bruke hurtigtastene ctrl+s eller ved å trykke på det rosa lagringsikonet (ikke klikk på “Lagre automatisk”). 
 • Lukk dokumentet og åpne “Filutforsker” (det gule mappeikonet på oppgavelinja). Gå til mappen “Nedlastinger” og åpne dokumentet du har lagret. Sjekk at det du har skrevet har blitt lagret. Lukk dokumentet. 

Onedrive (synkronisering av personlige filer)
Skal du benytte filer/dokumenter som ligger i din Onedrive er det viktig at du sørger for at disse er synkronisert i forkant av eksamen.

Hvis du vil teste om dokumentene du trenger på en eksamen er synkronisert på forhånd, kan du slå på flymodus i Windows nede til høyre og forsøke å åpne dokumentet. Det vil ikke være mulig å synkronisere disse på eksamensdagen.

Onenote (Synkronisering av onenote-blokker)

Skal du benytte Onenote-bøker under eksamen, må du åpne notatblokkene i appen før eksamen, slik at de er synkronisert lokalt.

Synkronisering av notatblokker vil ikke være mulig under eksamen.

Ordnett (ordbøker)
Trenger du å bruke ordnett under eksamen, last ned Ordnett Pluss fra programvaresenteret og åpne det. 

Du kan eventuelt bruke Ordnett på web, det finner du ved å logge deg inn på https://ordnett.no med Feide-kontoen din før eksamen.

Sjekk at alt fungerer som det skal. 

Clarify (Ordbøker og verbbøyning)

Trenger du å bruke Clarify under eksamen åpner du nettsiden https://clarify.no og logger på med Feide, gjør deg gjerne kjent med nettsiden før eksamen.

Geogebra (matteprogram)
Trenger du å bruke Geogebra under eksamen, last ned fra programvarsenteret hvis du mangler programmet.

Test programmet og gjør deg kjent med det før eksamen, lag f.eks en test-oppgave og sjekk at funksjonalitet du trenger fungerer.

Lingdys (lese og skrive-støtte)
Trenger du å bruke Lingdys under eksamen, last det ned fra programvaresenteret.

Du blir over tid logget ut automatisk, derfor er det spesielt viktig at dette testes i god tid før eksamen, men også noen få dager før eksamen for å sikre at alt fungerer som det skal.

NB. Skal du bruke Lingdys Pluss må du huske å aktivere lisens fra NAV på forhånd.

Digital skriving i fremmedspråk
Se informasjon fra utdanningsdirektoratet Digital skriving i fremmedspråk | udir.no

Tastaturspråk
Se informasjon fra utdanningsdirektoratet Støtte til teknisk oppsett av maskinen | udir.no

Stavekontroll
Se informasjon fra utdanningsdirektoratet Støtte til teknisk oppsett av maskinen | udir.no

 

Juks og konsekvenser av juks

Utdanningsdirektoratet informerer om juks og konsekvenser av juks på sine nettsider: Forberede og ta eksamen | udir.no

Tiltak for å forebygge og avdekke juks

 • Stikkprøver før og etter eksamen
 • Utvidet kontroll ved mistanke om juks
 • Monitorering av hvilket nettverk kandidater er tilkoblet
 • Kontroll av administratorrettigheter på elev-PC
 • Økt vakthold
 • "Jukseknapp" for sensorer som mistenker juks

Hva må kandidater passe på?

Kandidater til eksamen har ansvar for å sette seg inn i hva som er juks og konsekvenser av juks.

Kandidater må passe på å;

 • slette ulovlige hjelpemidler installert på PC
  • alle former for kunstig intelligens (KI)
 • slå av mobiltelefon på eksamen
 • unngå tilkobling til annet nettverk enn eksamensnettverket
 • unngå all form for kommunikasjon, som programvare for samskriving, publisering på internett og bruk av skytjenester
 • avinstallere og ikke ta i bruk oversettelsesprogram i språkfag

Mistanke om juks på eksamen

Hvis det mistenkes at en kandidat jukser på eksamen så vil det underveis på eksamen bli samlet inn dokumentasjon på observasjoner, logg på nettverktilkoblinger og avhengig av mistenkt metode for juks, så vil det vurderes å be kandidaten om å vise innhold på sin PC.

En kandidat har likevel rett på å gjennomføre eksamen og få sin besvarelse vurdert. Rektor eller fylkeskommunen kan etter eksamen starte en prosess for å annullere eksamen på grunn av juks eller forsøk på juks.

Stikkprøver på eksamen

Alle videregående skoler skal gjennomføre stikkprøver på skriftlig eksamen. Det er eksamensadministrasjonen i fylket som trekker ut kandidater som må gjennom en stikkprøvekontroll.

Å bruke ulovlige hjelpemidler er juks. Å ha ulovlige hjelpemidler på sin PC og å nekte å gjennomføre stikkprøve regnes som forsøk på juks. En kandidat har likevel rett på å gjennomføre eksamen og få sin besvarelse vurdert. Rektor eller fylkeskommunen kan etter eksamen starte en prosess for å annullere eksamen på grunn av juks eller forsøk på juks.

Stikkprøver skal gjennomføres på en skånsom måte. Stikkprøver gjennomføres før eksamen har startet og etter at kandidaten har levert. En kandidat skal ikke avbrytes underveis i eksamen for å gjennomføre stikkprøve. 

De som blir trukket ut til stikkprøver tas med ut av lokalet til et skjermet miljø. Den som gjennomfører stikkprøvene skal ikke selv gå inn på kandidaten sin PC uten samtykke, men skal be kandidaten om å vise innhold.  

Det er viktig at alle kandidater før eksamen sletter innhold som er ulovlig. Det er viktig at alle kandidater tar bort innhold på sin PC som de ikke ønsker skal bli sett eller oppdaget ved en tilfelfeldighet under stikkprøvekontroll.

Hvilke fag skal du ha eksamen i?

Utdanningsdirektoratet gir retningslinjer for hvilke eksamener du skal ha eller kan komme opp i. Skolen skal i god tid orientere alle elever om hvilke fag de skal ha eksamen i, og hvilke fag det er mulig å bli trukket til eksamen i. 

Det er skolens ansvar å melde opp sine elever til eksamen. I eksamensplanen til den enkelte skole finner du oversikt over hvilke datoer du får vite om du skal ha eksamen i et trekkfag, og når eksamen skal være.

Når du er elev ved en skole er det ikke egen eksamensavgift. Som elev trenger du ikke melde deg opp i noen fag. Det er kun dersom du er privatist i noen fag at du må melde deg selv opp til eksamen i de fagene.

Eksamensdatoer

Det er to eksamensperioder i året: november/desember og mai/juni. De fleste eksamener for elever er i mai/juni.

Den enkelte skole offentliggjør sin eksamensplan i god til før eksamen. Der finner du oversikter over datoer for obligatoriske fag, og meldingsdatoer og mulige datoer for trekkfag.

Eksamen kan være sentralt gitt eller lokalt gitt. Det vil si at det er enten Utdanningsdirektoratet eller Vestfold fylkeskommune som er ansvarlig for å organisere eksamen.

Eksamensdatoer sentralt gitt eksamen

Utdanningsdirektoratet publiserer oversikter over eksamensdatoer for skriftlige fag.

Eksamensdatoer lokalt gitt eksamen

Oversikt over eksamensdatoer for skriftlige programfag og fellesfag yrkesfag finner du på sidene til det fylkeskommunale samarbeidet Novari IKS.

Du får informasjon fra skolen din om datoer for muntlige fag, muntlig/praktiske fag, lokalt gitte skriftlige fag og eksamen i tverrfaglig eksamen.

Hvis du skal ta et fag som privatist, må du være spesielt oppmerksom på informasjon fra oss. Du vil da finne informasjon om dato, sted og klokkeslett i Privatistportalen. Les mer om eksamen som privatist.

Læreplaner og bøker

Alle fag har en fagkode, navn og læreplan. Hvert fag har en eksamensordning og vurdering. Det er Utdanningsdirektoratet (Udir) som utarbeider læreplanene. Til eksamen blir du vurdert ut fra i hvilken grad du har nådd kompetansemålene i læreplanen.

Læreplaner fra 2006 fases gravdis ut og erstattes med læreplaner fra 2020. Fra 2023 vil de fleste skriftlige eksamener gjennomføres i eksamens- og prøvesystemet (EPS). På Udir.no kan du lese mer om endringer i eksamen etter nye læreplaner.

Læreplaner

Det er kompetansemålene i den enkelte læreplan som forteller deg hva du må kunne. På Udir.no finner du oversikt over læreplaner.

Tilrettelegging av eksamen 

Elever med behov for særskilt tilrettelegging kan søke om å få lagt forholda til rette slik at de kan få vist kompetansen sin. Tiltakene må være tilpasset den enkeltes behov så langt det er mulig.

Særskilt tilrettelegging skal avhjelpe ved fysisk eller psykisk sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse, ikke manglende kompetanse eller kunnskaper.

Hvordan søker du?

Du søker om tilrettelegging ved eksamen/prøver i Visma InSchool. Du laster opp dokumentasjon til søknaden i et eget digitalt skjema.

Hva trengs av dokumentasjon?

Skolen kan be om sakkyndig vurdering. Den skal være av nyere dato og skal tydelig anbefale innholdet i tilretteleggingen.

Sakkyndig kan være fastlege, psykolog, spesialpedagog eller fra PPT. Husk å gå gjennom søknaden sammen med rådgiver på skolen, slik at søknaden blir så riktig som mulig.

Hvilke tiltak kan du søke om?

Du kan søke om ulike former for tilrettelegging ved eksamen på grunn av fysisk eller psykisk sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse.

Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging, vil du kunne få forholdene lagt tilrette slik at du kan vise kompetansen din i faget. Tilretteleggingen kan ikke gi fordeler sammenliknet med de som ikke får tilrettelagt eksamen.

Det er ikke mulig å få tilrettelegging på grunn av annet morsmål enn norsk.

Eksempler på tilretteleggingstyper:

 • utvidet tid
 • spesielle digitale hjelpemidler
 • skjermet eksamensplass

Les mer om ulike tilretteleggingstyper

Hva sier opplæringsloven?

Utdrag fra forskrift til opplæringsloven § 3-29. Særskild tilrettelegging av eksamen:

 • Elevar og privatistar med behov for særskild tilrettelegging skal kunne få lagt forholda til rette slik at dei kan få vist kompetansen sin ut frå kompetansemåla i fag i læreplanverket. Tiltaka må vere tilpassa behova til eleven og privatisten så langt råd er.
 • Tiltaka må ikkje føre til at eleven eller privatisten får fordelar framfor andre som ikkje får tilrettelegging ved eksamen. Tilrettelegginga må heller ikkje vere så omfattande at eleven eller privatisten ikkje blir prøvd i kompetansemåla i fag i læreplanverket. Der det i kompetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å leggje til rette eksamen slik at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensforma for faget.
 • Privatistar må leggje fram ein sakkunnig uttale. Fylkeskommunen avgjer kva slags ordningar for tilrettelegging som skal nyttast. Avgjerda til fylkeskommunen er eit enkeltvedtak som kan påklagast til fylkesmannen 

Studiedag før eksamen

Hvem kan søke om studiedag?

Elever søker ikke om studiedag til ordinær eleveksamen. Skolen bestemmer når og på hvilken måte studiedag skal brukes.

Disse kan søke om maksimum én studiedag pr. eksamensperiode:

 • Privatister som samtidig er elever og som skal ta eksamen uten forberedelsesdag
 • Elever som skal opp til ny, utsatt eller særskilt eksamen (NUS)
Hvordan søker du?

Du søker om studiedag ved å logge deg inn på søknadsskjema med din elektroniske ID.

Rektor behandler søknaden.

Hvis man skal opp til flere eksamener, må skolen vurdere om forberedelse til eksamen med obligatorisk forberedelsesdag skal komme i tillegg, og om fravær fra vanlig undervisning vil påvirke vurderingsgrunnlaget i andre fag.

Se Fraværsreglementet for de videregående skolene i Vestfold og Telemark.

Søk om studiedag før eksamen

Hva skjer hvis du blir syk til eksamen?

Du må sende inn dokumentasjon på årsaken til fraværet

Du har ansvar for å skaffe dokumentasjon hvis du ikke kan møte til eksamen. Dokumentasjonen skal snarest mulig sendes skolen/leveres resepsjonen på skolen. Frist er 10 dager etter eksamensdato.

Du har rett til utsatt eksamen i første eksamensperiode etter ordinær eksamen når du kan dokumentere fravær ved eksamen.

Hvis du ikke leverer dokumentasjon innen fristen, vil fraværet bli registeret som ikke møtt. Da blir du privatist, og mister standpunktkarakteren din i faget.

Blir du syk under eksamen?

Dersom du blir syk under eksamen, må du straks melde fra til eksamensvaktene som da vil varsle eksamensansvarlig på skolen. Du vil da få beskjed om det er grunnlag for å avbryte eksamenen med rett til utsatt eksamen.

Ny eksamen

Fikk du karakteren 1 på eksamen?

Hvis du strøk på eksamen som elev har du rett på, og får tilbud om, ny eksamen neste eksamensperiode. Du må svare på forespørsel i Visma InSchool innen svarfristen. Du beholder standpunktvurderingen i faget.

Har du fått karakteren 1 ved våreksamen når du avslutter Vg3, vil ny eksamen om høsten føre til at du ikke får førstgangsvitnemål.

Dersom du ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må du ta faget som privatist og standpunktvurderingen i faget vil falle bort. Du må selv melde deg opp til eksamen og betale eksamensavgift.

Les om retten til ny eksamen i Forskrift til opplæringsloven § 3-31.

Utsatt eksamen

Var du forhindret fra å møte til eksamen?

Elever som har levert dokumentasjon vil få tilbud om utsatt eksamen. Det vil si ny eksamen i november/desember. Er ordinær eksamen i et trekkfag, skal det trekkes på nytt.

Består du utsatt eksamen, vil du beholde standpunktkarakteren i faget og ha rett til førstegangsvitnemål.

Dersom du ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må du ta faget som privatist og standpunktvurderingen i faget vil falle bort.

Les om utsatt eksamen i Forskrift til opplæringsloven § 3-32.

Særskilt eksamen ved 1 i standpunktkarakter

Fikk du karakteren 1 i standpunkt?

Hvis du har fått 1 i standpunktkarakter, vil du få tilbud om særskilt eksamen. Dette gjelder dersom du ikke har gjennomført eksamen i faget. Du vil få en forespørsel av skolen via Visma InSchool om særskilt eksamen.

Består du særskilt eksamen er faget bestått, og du vil beholde retten til førstegangsvitnemål.

Dersom du ikke går opp til særskilt eksamen, må du ta faget som privatist.

Les om særskilt eksamen i Forskrift til opplæringsloven § 3-30.

Testeksamen

På alle videregående skoler i Vestfold fylkeskommune gjennomføres det testeksamen. Testeksamen er en teknisk test, som vi gjør for å sikre en trygg og rettferdig eksamen for våre elever og privatister. 

Den gjennomføres med et utvalg av elever og ansatte, som skolen melder på som fiktive kandidater i Prøveadministrasjonssystemet (PAS).  Skolen informerer utvalgte testpersoner om hvor og når testeksamen gjennomføres. For mer informasjon kan du gå til utdanningsdirektoratets artikkel om Testeksamen.

I Vestfold fylkeskommune testes både nasjonale og lokale systemer for eksamensgjennomføring.

Sjekkliste for kandidater på testeksamen

Ta kontakt med testpersonale om du opplever problemer på noen av punktene i sjekklista, slik at dette kan dokumenteres og meldes til rett instans for feilsøking og retting. 

 1. Gjør en omstart av PC 

 2. Sjekk at du er tilkoblet VTFK trådløst nett 

 3. Åpne din nettleser

 4. Kontroller at nettsperren er aktivert ved å gå inn på en nettside som skal være stengt, som f.eks www.vg.no

 5. Skriv inn eksamen.vtfk.no i adresselinja

 6. Velg Elev 

 7. Klikk på last ned svarmal. Skriv inn kandidatnummer og fagkode 

 8. Klikk på dokumentet i nedlastinger-boksen oppe til høyre i nettleseren 

 9. Skriv inn kandidatnummeret i topptekstmalen og lagre gjennom å bruke hurtigtastene ctrl+s eller ved å trykke på det rosa lagringsikonet (ikke klikk på “Lagre automatisk”).  

 10. Lukk dokumentet og åpne “Filutforsker” (det gule mappeikonet på oppgavelinja). Gå til mappen “Nedlastinger” og åpne dokumentet du har lagret. Sjekk at det du har skrevet har blitt lagret. Lukk dokumentet. 

 11. Hvis du har dokumenter som er synkronisert på forhånd i onedrive eller onenote (lagret lokalt på din PC), så kan du åpne disse nå for å se at du har tilgang.  

 12. Gå til oversikten over hjelpemidler på eksamen.vtfk.no Sjekk at du har tilgang til; 

  1. Lokale hjelpemidler som du bruker 

  2. Nasjonale hjelpemidler som du bruker 

  3. Spesielle hjelpemidler som du bruker 

 13. Skriv inn kandidat.udir.no. Klikk på “Jeg har eksamen i dag”. Logg inn med oppgitt kandidatnummer og passord. 

 14. Følg instruksjonene på skjermbildet til testeksamen 

 15. Lever og avslutt testeksamen 

Resultat av testeksamen

Lokal arrangør av testeksamen rapporterer på gjennomføringen av testeksamen i felles rapporteringssystem for skriftlig eksamen. Eksamensadministrasjonen skal dele informasjon om gjennomføring og oppfølging av testeksamen her.

Publisert: 28.04.2023 Oppdatert: 28.04.2023 kl.15:32