no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Målsettinger og status

Ved utforming av målsettinger og tiltak fokuseres det på tettsteder og der folk bor og oppholder seg for å stimulere til hverdagsaktivitet. I tillegg er det satt fokus på de regionale gjennomgående rutene. I tillegg til fysiske tiltak, så er det også et ønske om å fokusere på nettverk og kunnskap.

Hovedmål

 • Alle innbyggere i Vestfold og Telemark skal ha gode og tilgjengelige turmuligheter der de bor og oppholder seg (bosted, skoler, fritid mm)
 • Alle innenfor definerte tettsteder skal ha tilgang på tursti nærmere enn 500 meter fra der de bor
 • Alle barneskoler skal ha tilgang til en tursti innenfor 400 meter
 • Alle ungdomsskoler og videregående skoler skal ha tilgang til en tursti innenfor 1000
 • Alle kommuner skal ha turstier tilrettelagt for universell utforming

Tiltak tettsteder 

 • Koble utvalgte kollektivknutepunkter og togstasjoner sammen turstier
 • Koble utvalgte idrettsanlegg sammen med turstier
 • Koble utvalgte friområder sammen med turstier
 • Kolbe utvalgte kulturmiljøer sammen med turstier

Tiltak regionale turruter

 • Det skal jobbes for en sammenhengende kyststi gjennom fylket
 • Det skal jobbes med å videreutvikle Padleled Vestfold og Telemark og se dette i sammenheng med turstier på land
 • Pilegrimsleden skal videreutvikles og kobles sammen med eksisterende turstinettverk
 • Lokale turstier kobles sammen med de gjennomgående turrutene

Tiltak kunnskap om ferdselsårer

 • Alle kommuner skal til enhver tid ha en oppdatert turstibase
 • Alle kommuner har utarbeidet temakart for friluftsliv ifm. kommuneplanens arealdel
 • Alle kommuner skal ha bestemmelser i kommunale planer som sikrer og bedrer tilgangen til turstier i utbyggingsprosjekter
 • Årlig samling hvor kommuner og organisasjoner fokuserer på ferdselsårer
 • Kartlegge turstier som er trillbare og lage et eget kartlag for dette i fylket

 

Publisert: 01.11.2021 Oppdatert: 06.12.2023 kl.19:05