no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Kragerø

Naturen er en viktig attraksjon for innbyggere og besøkende i Kragerø. Med nærhet til "alt" og med skjærgården mot havet og naturområder preget av skog, ferskvann og vannveier, har Kragerø unike muligheter for gode opplevelser og et berikende friluftsliv året rundt. En rekke offentlige, frivillige og private aktører er opptatt av å bidra til å oppnå kommunens mål om å legge til rette for at alle kommunens innbyggere skal ha et tilbud til fysisk aktivitet. Sammen med en rekke lokale turstier og ferdselsårer, må løypenettet i vinterhalvåret, stinettverket på Krokheia, kyststien gjennom kommunen og alle turstiene på Jomfruland trekkes fram. Den høyeste toppen i kommunen er Store Valefjell på 329,4 moh.
Status for turstier i kommunen

X km tursti

X km skiløyper

x % av innbyggerne har tilgang til tursti nærmere enn 500 meter fra der de bor

x av x skoler er koblet til en tursti i nærområdet

x av x kollektivknutepunkter er koblet til en tursti i nærområdet

x av x jernbanestasjoner er koblet til en tursti i nærområdet

x av x av utvalgte idrettsanlegg er koblet til en tursti i nærområdet

x av x utvalgte kulturmiljøer er koblet til en tursti i nærområdet

x stier er tilrettelagt for UU eller tilrettelagt for rullestol

Stiprosjekter i kommunen

Navn

Beskrivelse

Ansvar

Tursti på den nedlagte Kragerøbanen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Føringer i planverk som berører turstier

Kommuneplanens samfunnsdel

-          Forsiktig fortetting av eksisterende byggeområder kan vurderes i samsvar med byggegrense mot sjø, så lenge det ikke går på bekostning av tilkomst (snarveier og tilrettelagte veier) til friluftsområder og strandsonen, eller andre natur-, kultur- og landskapsverdier.

-          En sammenhengende grønnstruktur som sikrer tilkomst til viktige frilufts- og naturområder fra boligområder og sentrum skal sikres.

Kommuneplanens arealdel

-          6.2 Næringsareal, private og offentlige behov. Planen omfatter en videreutvikling av turstien rundt Kalstadtjenna og Frydensborgtjenna med forbedret adkomst til severdighetene i et viktig bynært våtmarksområde.

Sentrumsplan 2016 med bestemmelser

-          2.1 Sentrumsformål. Innenfor sentrumsområdene S4 og S15 tillates ikke områdene gjenbygget eller disponert på en slik måte at det vanskeliggjør mulighetene for fri allmenn ferdsel på strandpromenaden.

-          4.2 Friområde. Eksisterende stier og smug tillates utbedret og skiltet.

Kommunens økonomiplan

-           Flere natur og friluftsområder skal gjøres tilgjengelige for alle.

Plan for idretts- og nærmiljøanlegg og fysisk aktivitet - 2019 -2024. Kragerø kommune.

-          I plansammenheng er de grønne korridorene som gir tilgang til friluftsområder viktige.

 

-          En rekke stiprosjekter er prioritert i kommunens handlingsplan

 

Publisert:

17.02.2023

Oppdatert:

11.12.2023 kl.14:06

Status i kommunen

Kartinnsynsløsning med fullstendige analyser og ulike dashoboard kan sees her (foreløpig design):  

Status i kommunen

Kartinnsynsløsning med fullstendige analyser og ulike dashoboard kan sees her (foreløpig design):