no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Nissedal

Med svaberg, ein stor innsjø, jettegryter, båtliv, sol og turstiar ligg det meste til rette for å nyte både vår, sommar og haust i Nissedal. Nisser er den største naturlige innsjøen i Telemark, og er ca. 250 meter dyp. Langs heile Nisser finn du fleire innbydande sandstrender og svaberg, omkransa av blanke, steile fjellveggar som stig 700-800 meter over havet. Hægefjell er ein av dei høgaste toppane i Nissedal kommune (1021 moh.) Trivst du i villmarka, er Nissedal plassen for deg. Fiske er lett tilgjengeleg for alle ved kjøp av fiskekort. Med over 1700 små og store vatn, fordelt på store skog- og fjellområde. På grensa mot Gjerstad i sør eig Statskog store område der alle kan kjøpe jaktrett til småvilt, bever og rådyr.Nissedal har mange mogelegheiter for skileik i vinterhalvåret. Det er mange flotte turopplevingar med ski på beina i heile kommunen.
Status for turstier i kommunen

50 km tursti

X km skiløyper

10 % av innbyggerne har tilgang til tursti nærmere enn 500 meter fra der de bor

x av x skoler er koblet til en tursti i nærområdet

x av x kollektivknutepunkter er koblet til en tursti i nærområdet

x av x jernbanestasjoner er koblet til en tursti i nærområdet

x av x av utvalgte idrettsanlegg er koblet til en tursti i nærområdet

x av x utvalgte kulturmiljøer er koblet til en tursti i nærområdet

x stier er tilrettelagt for UU eller tilrettelagt for rullestol

Stiprosjekter i kommunen

Navn

Beskrivelse

Ansvar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Føringer i planverk som berører turstier

Kommuneplan Nissedal kommune 2020 - 2031 Samfunnsdelen:

-          4.2.4 I Nissedal er naturen grunnlaget for bærekraftige verksemder. Me oppmuntrar til, og legg til rette for friluftsliv.

Nissedal kommuneplan, arealdelen - Planføresegner med tilhøyrande retningsliner 2021 - 2032

-          § 5. Omsynssone friluftsliv. I omsynssone for friluftsliv er bare tiltak som fremmer friluftsliv-/aktivititetar tillate, og som ikkje er til hinder for allmentas bruk av området.

-          Reguleringsplan. Det er eit krav til alle nye reguleringsplanar at dei tiltak det blir planlagt for, ikkje skal vere til hinder for den allmenne frie ferdsel. Ved utarbeiding av reguleringsplan skal ein leggje ut friluftsområde langs vatn og vassdrag. Desse friluftsområda skal sikre allmenne interesser, mellom anna fri ferdsel til og langs aktuelle vatn og vassdrag

-          Natur og miljø. Utbyggingstiltak skal vurderast mot konsekvensar for område avmerkte i temakart frå Fylkesmannen innan områda; Inngrepsfrie område, naturvernområde og verneverdige naturområde, friluftsliv, truga planteartar, truga dyreartar, spelplassar for orrfugl og storfugl og andre viktige viltområde.

-          Rekreasjons- og friluftsområde. Rekreasjons- og friluftsområde i nærområda til buområde, skule og barnehage skal i størst mogleg grad haldast fri for utbygging og inngrep som kan skade desse.

-          Rekreasjons og friluftsområde. Ved frådeling av tomt eller ved plassering av bygg nær vatn og vassdrag skal det leggast inn “grøne korridorar” i utmarksområdet for å sikre fri ferdsel langs vatn og vassdrag.

 

-          Reguleringsplan. Plankart for reguleringsplanar skal syne alle eksisterande og planlagte trasèar for skiløyper og turløyper/turvegar, og det skal synleggjerast korleis desse heng saman med det øvrige løypenettet i kommuneplanområdet

 

Publisert:

17.02.2023

Oppdatert:

11.12.2023 kl.14:15

Status i kommunen

Kartinnsynsløsning med fullstendige analyser og ulike dashoboard kan sees her (foreløpig design):