no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Siljan

Siljan kommune har variert og vakker natur, fra dalføret hvor Siljanelva danner vann på rekke og rad, til skogkledde åser, til åkerlandet og kulturlandskapet. Siljan er et attraktivt sted for friluftsliv, både vinterstid og sommerstid. Her er det flotte turløypenett, fiskevann, padlevann, badeplasser, lysløyper og andre skiløyper. Siljan har et stort løypenett gjennom hele kommunen som er merket av DNT, Siljan turlag og Siljan Historelag. Langs turstiene kan man også finne flotte kulturminner fra en forsvunnen tid. Hvert år arrangeres 10-topper’n i Siljan i samarbeid med kommunen, Siljan Historielag og Siljan turlag. Her er det et utvalg av 15 topper som kan bestiges, hvorav 5 er klassifisert som barnevennlige. Siljans høyeste punkt er Nordre Bølene på 644 moh.
Status for turstier i kommunen

42 km tursti

X km skiløyper

60 % av innbyggerne har tilgang til tursti nærmere enn 500 meter fra der de bor

x av x skoler er koblet til en tursti i nærområdet

x av x kollektivknutepunkter er koblet til en tursti i nærområdet

x av x jernbanestasjoner er koblet til en tursti i nærområdet

x av x av utvalgte idrettsanlegg er koblet til en tursti i nærområdet

x av x utvalgte kulturmiljøer er koblet til en tursti i nærområdet

x stier er tilrettelagt for UU eller tilrettelagt for rullestol

Stiprosjekter i kommunen

Navn

Beskrivelse

Ansvar

Etablerer stier langs Siljanelva

 

 

 

Natursti og friluftspark på Tudalskulten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Føringer i planverk som berører turstier

Kommuneplan Siljan kommune 2019 - 2031 - Samfunnsdelen: 

Kommunen skal tilrettelegge for frivillig sektor og forsterke det gode arbeidet som gjøres av lokale lag og foreninger. En stor frivillig sektor innen idrett og friluftsliv utgjør grunnpilaren i lokalt arbeid med fysisk aktivitet. 

Satsingsområder i perioden:

-          Åpne turstier langs elva 

-          Tilrettelegge området ved Sagfossen 

-          Invitere til bruk av naturen som nærmeste nabo

-          Attraktivt løypenett vinter og sommer

-          Øke andelen gående og syklende 

-          Godt utbygde traseer for bruk av sykkel

Kommuneplanens areadel for Siljan kommune – Bestemmelser og retningslinjer 2015-2027   

5.1.3 Området omkring Heivannet. ønskes tilrettelagt for friluftsliv. Det innebærer tyngre tilrettelegging med godt opparbeidede turveier og friluftsfasiliteter som gjør den bynære marka attraktiv for naturopplevelser og aktivitet. I tillegg ønsker kommunen en fortsatt tung satsing på vinterfriluftsliv i området omkring Viddaseter. 

 

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-2020 

Satse på nærfriluftsliv for alle, uansett funksjonsnivå. Dette inkluderer flere turmål med universell utforming, sentrumsnære turveier og friluftsområder.

Kartlegge og verdisette viktige friluftsområder for å kunne forsterke Siljan som et viktig friluftsområde i Grenland og for å synliggjøre bredden av aktiviteter Siljanmarka har å by på. 

Legge til rette for lavterskelsaktiviteter ved å styrke lekeplassene og sommer og vinterløypenettet for å oppfordre til spontan fysisk aktivitet. 

Publisert:

17.02.2023

Oppdatert:

11.12.2023 kl.14:34

Status i kommunen

Kartinnsynsløsning med fullstendige analyser og ulike dashoboard kan sees her (foreløpig design):