no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Sandefjord

Sandefjord kommune har gjennom mange år satset på friluftsliv og tilrettelagt for allmennheten og ble i 2009 kåret til Norges friluftslivkommune. Sandefjord kommune har et mangfold av muligheter for friluftsliv med turer i nærområdet og større utmarksområder. Kyst- og skogområder gir muligheter for varierte turer, bading, padling, jakt og fiske m.m. hele året.
Status i kommunen

59 km kyststi

13 km pilegrimsled

132 km andre merka turstier

46 % av innbyggerne har tilgang til tursti mindre enn 500 m fra der de bor

15 av 39 skoler er koblet til en tursti i nærområdet

15 av 22 utvalgte friluftslivsområder er koblet til en tursti i nærområdet

1 av 8 kollektivknutepunkter er koblet til en tursti i nærområdet

1 av 10 utvalgte idrettsanlegg er koblet til en tursti i nærområdet

4 av 10 utvalgte kulturmiljøer er koblet til en tursti i nærområdet

Stiprosjekter i kommunen

Navn

Beskrivelse og status

Ansvar

     
     
     
     
     

-     

Føringer i planverk som berører turstier 

Kommuneplan samfunnsdel 2019-2031

Delmål 11.7 Sørge for tilgang til trygge, inkluderende og lett tilgjengelige grøntområder og offentlige rom, fokus på universell utforming.

Kommuneplanens arealdel 2023-2035

1.11.5 Grønnstruktur med underformål

Grønnstruktur med stier/turdrag, viktige friområder, parker og naturområder skal ivaretas. Grønnstruktur skal holdes åpen for allmenn, ikke-motorisert ferdsel. Tilrettelegging for allmennheten er tillatt. Følgende tiltak anses som tilrettelegging:

 • Merking, grusing, grøfting, etablering av klopper og gangbroer
 • Belysning
 • Servicefunksjoner som toalettbygg og vannkraner
 • Oppholdsplasser som bålplasser, sittegrupper med tak, og lignende tiltak.

 

1.13 Sone med særlig hensyn til bevaring av kulturmiljø (H570)

 • Kulturlandskap med gårdstun, herunder tunstruktur, enkeltbygg, enkeltminner og landskapselementer som gamle veier, steingjerder, rydningsrøyser og store karakteristiske trær, bør bevares som et helhetlig miljø. Variasjon og småskala landskapsrom bør opprettholdes.
 • Skogbryn, kantsoner, åkerholmer og andre restarealer mot innmark bør ikke fjernes. Det samme gjelder steingjerder. Gamle ferdselsveier bør opprettholdes og være tilgjengelig for allmennheten.

 

2.2.6 Tiltak i området mellom byggegrense mot sjø vist i kommuneplankartet og 100- metersgrensen

Tiltak skal ikke være til hinder for allmennhetens bruk og/eller ferdsel, eller være dominerende i landskapet, verken sett fra sjø eller land.

 

2.3.3 Tiltak utenfor 100-metersbeltet mot sjø Tiltak skal ikke være til hinder for allmennhetens bruk og/eller ferdsel eller være dominerende i landskapet, verken sett fra sjø eller land.

 

4.1 Brygger inkludert tilhørende installasjoner på land.

 • Ved innvilgelse av dispensasjon kan kommunen sette vilkår for dispensasjonen etter reglene i pbl. § 19-2, for å sikre og ivareta allmenhetens ferdsel/tilgang.
 • I dispensasjonsvurderingen knyttet til erstatningsbrygger skal det vektlegges at det erstattes med ny brygge av samme størrelse og utforming, eller etableres ny brygge med en plassering og/eller utforming som på en bedre måte tar hensyn til landskap, natur og friluftsliv.
 • Nye brygger i utmark bør være tilgjengelige for allmennheten. Kravet gjelder også ved endring av eksisterende brygger i utmark. Tilgjengeligheten bør omfatte retten til ferdsel og opphold, men ikke rett til å fortøye båt. Tilrettelegging kan omfatte krav om f.eks badetrapp. Tilgjengelighet bør skilte

 

  1. Havn
 • Tiltak skal ikke være til hinder for allmennhetens naturlige ferdsel i havneområdet (gjelder gående og syklende).

 

5.2.1 Sone med særlige hensyn til friluftsliv (H530)  

Områder avmerket med hensynssone friluftsliv har, i tillegg til viktige landbruksinteresser, også stor verdi for friluftsliv. Ved lokalisering og utforming av tiltak i disse områdene skal hensynet til friluftsliv ivaretas så fremt dette ikke er i konflikt med landbruks- og næringsinteresser.

I nye områder for bebyggelse og anlegg bør det, i forbindelse med reguleringsplan, sikres sammenhengende grønnstruktur innenfor området.

Plan for rekreasjon og tilgjengelighet for indre del av Sandefjordsfjorden

I planarbeidet skal det vurderes å sikre hjemmelsgrunnlag for å:

 • Så langt som mulig etablere sammenhengende trase for gående (kyststi) langs sjøen, inkludert passasjer, rundløyper og smett, samt merket trase på sjøsida av bebyggelse
 • Hindre at småbåtbrygger stenges med gjerde
 • Ivareta universell utforming
 • Fjerne stengsler

Videre skal det arbeides for gode rammer for rekreasjon ved å sikre:

 • Best mulig størrelse og kvalitet på areal langs sjøen, tilgjengelig for alle og med varierte muligheter for rekreasjon
 • Tilgang til sjø fra land og fra land til sjø

 

Temaplan for friluftsliv 2019-2028

Kommunen har følgende prinsipper som legges til grunn i arbeidet med friluftsliv:

 • Sikre viktig grønnstruktur, naturmangfold, og tilgjengelighet til sjø og vassdrag.
 • Ivareta grønnstrukturen og sikre allmennhetens rett til ferdsel i overordnet planlegging etter Plan- og bygningsloven.
 • Bevare grønne «smett» og korridorer.

Publisert:

17.02.2023

Oppdatert:

05.06.2024 kl.12:29