no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Notodden

Notodden kommune har mye tilgjengelig natur, så mulighetene til et aktivt friluftsliv er store. På vinteren kjøres det skiløyper flere steder i kommunen og på sommeren er det mange gode turbeskrivelser for både gående og syklende. Fra Hjuksevelta starter padleleden som kan ta deg helt til Skien, eller du kan padle på Heddalsvannet med opplevelser som industrihistorie, Notodden by og mere urørte områder. Tverrgrønutane er med sine 1305 meter det høyeste punktet i Notodden kommune.
Status for turstier i kommunen

216 km tursti

X km skiløyper

35 % av innbyggerne har tilgang til tursti nærmere enn 500 meter fra der de bor

x av x skoler er koblet til en tursti i nærområdet

x av x kollektivknutepunkter er koblet til en tursti i nærområdet

x av x jernbanestasjoner er koblet til en tursti i nærområdet

x av x av utvalgte idrettsanlegg er koblet til en tursti i nærområdet

x av x utvalgte kulturmiljøer er koblet til en tursti i nærområdet

x stier er tilrettelagt for UU eller tilrettelagt for rullestol

 

Stiprosjekter i kommunen

Navn

Beskrivelse

Ansvar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Føringer i planverk som berører turstier

Kommuneplan Notodden kommune 2022 - 2034 - Samfunnsdelen: 

Gode levekår med like muligheter, og gode og trygge omgivelser for alle.  

En sunn og frisk befolkning, og god fysisk og psykisk helse for barn og voksne. 

Forebygging framfor reparasjon. 

Notodden kommune skal være en universelt utformet kommune med fokus på likestilling og likeverd. 

Kommuneplanens areadel for Notodden kommune – Bestemmelser og retningslinjer 2023-2035   

2.1.1. FRIOMRÅDER Tinnemyra er Notoddens viktigste og mest benytta friområde tilrettelagt for alle. Det er kommet innspill om sikring av området som friområde. 

2.2 TURVEGER i kommuneplanen legges det til rette for et turvegnett koblet inn mot gangveger og bygdeveger, basert på eksisterende turveger og gjeldende plan fra 2004. Dette er et nettverk av turtraseer som kan videreutvikles. 

2.2.3 TURVEGNETT OG STINETT I FJELLOMRÅDENE Rådmannen foreslår videre å legge inn turveger og løypenett i Lifjell og Blefjell. Dette er i hovedsak i tråd med det arbeidet som turlaget har gjennomført ved å digitalisere turstinettet i Notodden, i tillegg til en videreføring av gjeldende plan. 

 

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-2020  

Hovedmål 2.2. Anlegg og miljø: Flere og godt vedlikeholdte skiløyper, turveger og turstier i nærområdene med tilgjengelighet for alle.  

Hovedmål 2.3. Opplevelse og næring: Notodden skal ha flere sentrumsnære turveier. 

 

Hovedmål 3.2. Anlegg og miljø: Sikre gode rammebetingelser for friluftslivsorganisasjonene, idrettslag, velforeninger og andre som arbeider for økt fysisk aktivitet. 

Publisert:

11.12.2023

Oppdatert:

11.12.2023 kl.14:45

Status i kommunen

Kartinnsynsløsning med fullstendige analyser og ulike dashoboard kan sees her (foreløpig design):