no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Midt-Telemark

I Midt-Telemark er det gode turmuligheter både sommer og vinter. Med en kombinasjon av variert skogs- og høyfjellterreng, Bøelva med fosser og stryk for aktive padlere og Norsjø for båtliv og flattvannspadling, ligger det godt til rette for et variert og aktivt friluftsliv både i boligområdene og i utmarksområder. Stinettverket er generelt sett lett tilgjengelig for befolkningen, og det jobbes aktivt med å utvide og utbedre dette. Gvarv og Bø turlag jobber godt med drift av stinettverket, og Lifjell og Bø løypelag jobber aktivt for ett omfangsrikt nett av skiløyper. Populære utfartsområder i Midt-Telemark er Lifjell, Folkestadmogane, Bø-/Gvarvelva, Breisås, Sauheradfjella og Gygrestolen. Høyeste punkt i kommunen er Jøronnatten (1275 moh).
Status for turstier i kommunen

233 km tursti

X km skiløyper

 % av innbyggerne har tilgang til tursti nærmere enn 500 meter fra der de bor

x av x skoler er koblet til en tursti i nærområdet

x av x kollektivknutepunkter er koblet til en tursti i nærområdet

x av x jernbanestasjoner er koblet til en tursti i nærområdet

x av x av utvalgte idrettsanlegg er koblet til en tursti i nærområdet

x av x utvalgte kulturmiljøer er koblet til en tursti i nærområdet

x stier er tilrettelagt for UU eller tilrettelagt for rullestol

Stiprosjekter i kommunen

Navn

Beskrivelse

Ansvar

Folkestien ved Bø Elva.

Turveien er under stadig utvikling, og merking, grusing og info om kulturminner og utsiktspunkt, slik at den på en brukervennlig måte appellerer til hele befolkningen.

Opparbeidet og driftes av Bø turlag.

Pilegrimmsled.

Med 3 middelalderkirker i kommunen jobber sokneråd, bygdetun og kommune med skilting og merking mellom kirkene. I første rekke jobbes det for å skilte mellom Nes og Bø kirke.

 

 

Lifjellplatået.

Bø turlag skilter og vedlikeholder stier som skal forbinde turstien opp til og på Lifjell.

Bø turlag

Møllargutstien.

Kultursti ved Nordagutu i området der den berømmelige Møllerguten vokste opp. Nordagutu vel jobber med ny skilting og merking, og rehabilitering av bruer langs stien i 2023 og 2024.

Nordagutu vel har nylig tatt over drift og vedlikehold fra kommunen.

De sentrumsnære turstiene i Evjudalen friluftspark i Bø sentrum

Viktige turstier som kommunen jobber med for å øke tilgjengeligheten for flere.

 

Kommunen

Kjærlighetsstien ved Farstadparken på Gvarv

Viktige turstier som kommunen jobber med for å øke tilgjengeligheten for flere.

 

Kommunen

Gårahaug.

Område med spor etter gammelt kirkested og gravsted. Jobbes med visualisering av den gamle stavkiken, samt opparbeiding av sti og skilting på området for å formidle viktig historie. Del av fylkeskommunens satsing på Vikingvegen.

 

 

Føringer i planverk som berører turstier

Kommuneplan Midt-Telemark kommune 2019-2031 - Samfunnsdelen:

3.3.6. Kommunen skal sikre areal til nærfriluftsliv og lek der folk bor.

4.4.1. Kommunen skal kartlegge naturmangfold og friluftslivsområder.

Arealstrategi: Viktige frilufts- og naturområde og tilkomst frå bustadområde skal sikrast

Kommuneplanens areadel nye Midt-Telemark kommune

3.3 Grøntstruktur (§§11-9 og 11-10) Tiltak for å fremje friluftsliv, turvegar og område for leik og rekreasjon kan tillatast dersom viktige økologiske funksjonar vert oppretthalde.

3.4.1 Generelle føresegner for LNF  a) Berre tiltak som er naudsynt for drift av næringsmessig landbruk, gardstilknytt næringsverksemd basert på ressursgrunnlaget til garden, og tilretteleggingstiltak for friluftsliv er tillate. Nye landbruksbygg tillatast ikkje på dyrka eller dyrkbar mark med mindre det kan dokumenterast at det ikkje er mogleg med ei alternativ lokalisering på eigedommen. Plassering skal tilpassast kulturlandskapet.

3.4.2 LNFR areal for spreidd bustad og næring a) Tiltak skal ikkje kome i konflikt med viktige friluftslivsområde eller med dyrka og dyrkbar mark.  b) I samband med byggeløyve for bustader og næringsverksemd skal trafikktryggleiken for mjuke trafikantar og trygg skuleveg dokumenterast. 

4.4.2 Omsynssone for viktige friluftslivsområde (H530) Retningslinje:  a) Innanfor området skal omsynet til friluftsliv prioriterast.  b) Det bør takast særleg omsyn til at tilkomst og tilgjenge til områda ikkje blir svekka. 

Kulturstrategi 2022- 2025

Kommunen skal etablere nye og styrke eksisterande attraktive og berekraftige møteplassar, felles uterom og grøntareal i sentrumsutvikling og i utbyggingsprosjekt. 

Mål: Flere barn og unge er fysisk aktive.

Kommunen skal utvikle gode anlegg også for uorganisert aktivitet innenfor idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Lifjellplanen

Planen revideres vinteren 2023-24. Her jobbes det med å komme til enighet om en byggegrense for hytteutbyggingen, med mål om å bevare friluftsområder.

Publisert:

17.02.2023

Oppdatert:

11.12.2023 kl.14:51

Status i kommunen

Kartinnsynsløsning med fullstendige analyser og ulike dashoboard kan sees her (foreløpig design):