no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Horten

Turmulighetene i Horten er mange og varierte hele året igjennom. Kyststien bukter seg langs den vakre kystlinjen, gjennom historiske forsvarsverk og kjente vikingesteder. Padleleden har spennende padleruter rundt øyene utenfor. Pilegrimsleden går gjennom boligområdene, i skog og langs Borrevannet. Den nedlagte jernbanelinjen «Hortenlinja» er blitt en tilrettelagt turvei og godt tilgjengelig for sykling og rullestol. På vinterstid er det skimuligheter i oppkjørte løyper i Hortensmarka og på Borre golfbane. Befolkningen har gode muligheter til å lett kunne nå stinettverket fra der de bor, og det jobbes aktivt med å utvide og utbedre det. Populære utfartsområder i Horten er Karljohansvern med Hortensskogen og Møringa, kyststrekningen fra Steinsnes sørover til Åsgårdstrand, Borrevannet, Hortensmarka, Falkensten, Veggefjell og Løvøya. Kjærranåsen med sine 157,7 moh. er det høyeste punktet i kommunen.
Status for turstier i kommunen

38 km tursti

X km skiløyper

44 % av innbyggerne har tilgang til tursti nærmere enn 500 meter fra der de bor

x av x skoler er koblet til en tursti i nærområdet

x av x kollektivknutepunkter er koblet til en tursti i nærområdet

x av x jernbanestasjoner er koblet til en tursti i nærområdet

x av x av utvalgte idrettsanlegg er koblet til en tursti i nærområdet

x av x utvalgte kulturmiljøer er koblet til en tursti i nærområdet

x stier er tilrettelagt for UU eller tilrettelagt for rullestol

Stiprosjekter i kommunen

Navn

Beskrivelse

Ansvar

Kulturstien Oseberg- Åsgårdstrand

 

 

Pilegrimsled.

 

Tunsbergleden går fra sør i kommunen innom Borre kirke og nordover gjennom Hortensmarka.

Kommune og fylkeskommune

Kyststien gjennom Horten

Det arbeides aktivt for å utbedre kyststien gjennom Horten

Kommunen

 

 

 

 

 

 

Føringer i planverk som berører turstier

Ved tilrettelegging av uteområder skal man søke å ta høyde for prinsippene bak universell utforming der det er naturlig.

Kommuneplan Horten kommune 2022-34 - Samfunnsdelen:

Horten kommune tar vare på artsmangfoldet og økosystemer gjennom kommuneplanens arealdel, og sikrer varierte muligheter for friluftsliv og rekreasjon.

Kommuneplanens areadel Horten 2022–34.

Planen inkluderer plankart med inntegnet tursti og temakart med bla friluftsliv.

2.6.1 Natur-, miljø – og friluftsliv. Tiltak som bidrar til å fremme natur-, miljø- og allmenne friluftslivsinteresser er tillatt, men det skal ikke fylles ut eller gjøres andre inngrep i strandsonen. Naturlig vegetasjon skal i størst mulig grad bevares.

2.6.2 Stier- og gangforbindelser. Tilgjengeligheten til friluftsområder og lekeplasser skal ivaretas. Ved planlegging av nye tiltak bør hensynet til eksisterende gangforbindelser, stier og snarveier ivaretas.

Bestemmelser - Kommunedelplanen for Horten sentrum

2.4.5 Grønnstruktur (pbl § 11-9 nr. 6). Ved fortetting og utbygging av nye og eksisterende byggeområder skal den overordnede grønnstrukturen ivaretas og utvikles, herunder møteplasser gang- og sykkelforbindelser, sammenhengende grøntdrag, parker og byrom, grønne lunger og områder for lek og rekreasjon

2.6 Universell utforming, jf. pbl. § 11-9 nr. 5. Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn ved utforming av alle publikumsrettede bygninger, fellesarealer, trafikkanlegg med mer. Universell utforming innebærer at utformingen av både det offentlige rom og bebyggelse skal være slik at den kan brukes av alle, uten spesialtilpasninger for enkeltgrupper.

Publisert:

17.02.2023

Oppdatert:

11.12.2023 kl.12:37

Status i kommunen

Kartinnsynsløsning med fullstendige analyser og ulike dashoboard kan sees her (foreløpig design):