no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Færder

Det er gode og mange turmuligheter i Færder kommune. Kommunen er preget av stor kystlinje, samt større og mindre skogsområder. Det er et stort stinettverk som kobler boligområdene til friluftsområdene, og det er generelt sett god tilgjengelighet til natur- og friluftsområder for kommunens innbyggere. Færder Nasjonalpark byr på store tur- og rekreasjonsområder i skjærgården. Populære utfartssteder i Færder er blant annet Fynsletta, Hella, Teieskogen, Moutmarka og Mølledammen. Høyeste punkt i kommunen er Vetan (99 moh).
Status for turstier i kommunen

34 km kyststi

15 km pilegrimsled

18 km andre merka turstier

59 % av innbyggerne har tilgang til tursti mindre enn 500 m fra der de bor

10 av 13 skoler er koblet til en tursti i nærområdet

13 av 51 utvalgte friluftslivsområder er koblet til en tursti i nærområdet

2 av 4 kollektivknutepunkter er koblet til en tursti i nærområdet

2 av 6 utvalgte idrettsanlegg er koblet til en tursti i nærområdet

1 av 1 utvalgte kulturmiljøer er koblet til en tursti i nærområdet

 

Stiprosjekter i kommunen

Navn

Beskrivelse

Ansvar

Merking av Veierlands kystkulturstier

 

 

 

Kyststi Hvasser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Føringer i planverk som berører turstier

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 – Færder kommune

Færder kommune har tilrettelagt for naturopplevelser og rekreasjon for alle, både i skog, strandsone og skjærgård

Etablere universelt utformede stier på utvalgte områder og gjennomføre skilting og merking

Kyststier og helsestier videreutvikles

Færder kommunes arealutvikling muliggjør vekst og ivaretar samtidig natur- og rekreasjonsverdiene for kommende generasjoner

Kommuneplanens arealdel 2018-2030 – Færder kommune. Utfyllende bestemmelser og retningslinjer

2.2: Det er ikke krav om reguleringsplan for tiltak som er søknadspliktige i områder avsatt til eksisterende boligbebyggelse forutsatt at tiltaket: f) ikke berører arealer som benyttes av barn og unge. Til pkt. f): Bestemmelsen er avgrenset til å omfatte områder som benyttes av barn og unge (barn i aldersgruppen 0- 18 år). Dette omfatter bl.a. arealer som benyttes til lek- og oppholdsarealer, til forflytning (herunder både stier/barnetråkk, men også f.eks. veier som benyttes som skolevei), til grønt- eller friområder for rekreasjon (f.eks. skigåing, aking, skøyting og klatring) eller grå flater i sentrumsnære områder (f.eks. gater, parkeringsplasser, gangog sykkelstier mv som brukes til tau- og strikkhopping, skating, ballspilling og sykkeltriksing). Det kreves en jevn bruk av et visst omfang før arealene kan sies å «benyttes» av barn og unge, men det kreves ikke at arealene brukes jevnlig hele året. 

2.2.2 Plankrav Det er ikke krav om reguleringsplan for tiltak i områder avsatt til eksisterende næringsbebyggelse, så frem tiltaket tilfredsstiller punk a-f under pkt 2.2, samt at tiltaket ikke medfører vesentlig endringer for omgivelsene i forhold til støy, lukt, trafikk, forurensing.

25.2 Boligbebyggelse I 100-metersbeltet der byggeforbudet er opphevet av byggegrense langs sjø a) Tiltak skal ikke være til hinder for allmennhetens bruk og/eller ferdsel, eller være dominerende i landskapet, verken sett fra sjø eller land.

25.7 Krav til kvalitet ved ny boligbebyggelse Stier og snarveier: Stier og gangforbindelser er en del av kommunikasjonssystemet i kommunen Tilgang på turmuligheter langs stier og turveier er også viktige for folkehelsa. I alt planarbeid skal stier og snarveier for mye trafikanter identifiseres og opprettholdes eller forbedres. Der det ligger til rette for å etablere kortere avstander for gående/syklende til målpunkter som friområder, skoler, barnehager, sentrumsområde/butikk eller bussholdeplasser, skal slike løsninger innarbeides i reguleringsplaner.

26 bebyggelse og anlegg- fritidsbebyggelse

Tiltak og/eller ny bebyggelse skal ikke være til hinder for allmenn ferdsel.

28.1.2 LNF – spredt fritidsbebyggelse - mellom sjø og 100-metersbeltet Eksisterende fritidsbebyggelse med bebygd areal (BYA) under 90 m2 kan, dersom vilkårene for dispensasjon etter § 19-2 er oppfylt og dispensasjon innvilges, utvide fritidsboligen slik at samlet bebygd areal på eiendommen holdes innenfor 90 m2 . Tilbygg skal ikke kunne ses fra sjøen og ikke hindre allmenhetens ferdsel. Terrasse/platting på inntil 25 m2 i tilknytning til fritidsboligen kan tillates. Dette gjelder ikke for fritidsboliger innenfor Færder nasjonalpark

36 befaring av friluftsinteresser Soner med særlig hensyn til friluftsliv: Følgende interesser skal vektlegges foran andre: Hensynet til friluftsliv og rekreasjon, herunder allmennhetens tilgang til sjø og/eller vassdrag.

Besøksstrategi-Færder-nasjonalpark-2020

4.1.3 Mål for reiselivet Stier skal merkes som kyststi

4.2.2 informasjonsstrategi Nettsider, sosiale medier, fysiske skilttiltak og merking i nasjonalparken skal bygge opp under besøksstrategien og ønske velkommen inn.

Kulturminneplan – Færder –2020

Gamle veifar, kjerreveier og stier bør ryddes og tilrettelegges for ferdsel.

Publisert:

17.02.2023

Oppdatert:

05.06.2024 kl.12:20