no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Tønsberg

Tønsberg kommune byr på gode, og lett tilgjengelige turmuligheter med et bredt spekter av landskap, fra frodige skoger, bølgende åser og flotte kystområder. Det er også et utvalg kulturstier i nærhet til sentrumsområdet. Populære utfartsområder er blant annet Ilene, Essoskogen, Slottsfjellet, Merkedammen og Frodåsen. Høyeste punkt i kommunen er Signalen (145 moh).
Status for turstier i kommunen

173 km tursti

X km skiløyper

65 % av innbyggerne har tilgang til tursti nærmere enn 500 meter fra der de bor

x av x skoler er koblet til en tursti i nærområdet

x av x kollektivknutepunkter er koblet til en tursti i nærområdet

x av x jernbanestasjoner er koblet til en tursti i nærområdet

x av x av utvalgte idrettsanlegg er koblet til en tursti i nærområdet

x av x utvalgte kulturmiljøer er koblet til en tursti i nærområdet

x stier er tilrettelagt for UU eller tilrettelagt for rullestol

Stiprosjekter i kommunen

Navn

Beskrivelse

Ansvar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Føringer i planverk som berører turstier

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 Tønsberg kommune

Tønsberg kommune skal:

Legge til rette for grønn mobilitet i arealutviklingen

Sikre tilgang til sjø, skjærgård og sammenhengende grøntområder med gjennomgående sti- og turveisystem i nærmiljøene og skog/kulturmark

Kommuneplanens arealdel Tønsberg – bestemmelser til arealdelen

§1.9 Barn og unges interesser Ved utarbeidelse av reguleringsplaner og i byggesaker, skal konsekvenser for barn og unges oppvekstmiljø vurderes særskilt, jf. Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for barn og planlegging. Lokalisering av lekeplass skal begrunnes i planbeskrivelse. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller grønnstruktur som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller ved omdisponering av areal egnet for lek. Vurderinger av konsekvenser for barn og unge innebærer at det innhentes registreringer av barnetråkk deriblant stier og snarveier og opplysninger om bruken av arealer til lek/aktiviteter i all planlegging og omdisponering av arealer

§1.17.1 Bevaring av verdifull natur-, landskap- og grunnstruktur I bygge- og anleggsområder i nær tilknytning til områder avsatt til grønnstruktur tillates det ikke tiltak som hindrer allmennhetens tilgang til grønnstrukturområdet eller som vesentlig reduserer verdien av det tilliggende grønnstrukturområdet. Mest mulig av den opprinnelige vegetasjonen skal søkes bevart i alle større bygge- og anleggsområder.

§1.18 Bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø (pbl. §11-9 nr.7) Hensynet til kulturminner, kulturmiljøer og verneverdige bygninger skal ivaretas i plan- og byggesaker. Nyere tids kulturminner som veier, steingjerder, hustufter, alleer, rydningsrøyser, merkesteiner, krigsminner med mer skal bevares

§2.1.4 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag: tiltak mellom byggegrense og 100-meters grense sjø Tiltak skal ikke være til hinder for allmennhetens bruk og/eller ferdsel, eller være dominerende i landskapet, verken sett fra sjø eller land. Tiltaket må ikke få silhuettvirkning eller skade naturmangfoldet.

§2.1.5 Tiltak utenfor 100-meters grense jf. Plankartet til virkeområde for SPR-Oslofjord.  Tiltak skal ikke være til hinder for allmennhetens bruk og/eller ferdsel, eller være dominerende i landskapet, verken sett fra sjø eller land.

§2.5.1 Felles bestemmelse som gjelder all fritidsbebyggelse Tiltak skal ikke være til hinder for allmennhetens bruk og/eller ferdsel eller være dominerende i landskapet, verken sett fra sjø eller land. Tiltaket må ikke få silhuettvirkning eller medføre vesentlige terrenginngrep.

§ 2.9 Grønnstruktur Tiltak for å fremme friluftslivet, turveier og områder for lek og rekreasjon kan tillates dersom viktige hensyn til naturmangfold, som truede og prioriterte arter og spesielle naturkvaliteter ikke berøres. Andre tiltak tillates ikke.

Kommuneplanens handlingsdel 2022-2025 – Tønsberg kommune

Tønsberg kommune skal:

-          Styrke drift og vedlikehold av turstier og friområder i samarbeid med frivilligheten

-          Utvikle friluftslivets ferdselsårer som del av kommunens mobilitetsløsning

-          Produsere lavterskel kartløsning over turveier og løyper

-          Sikre tilgang til sjø, skjærgård og sammenhengende grøntområder med gjennomgående sti- og turveisystem i nærmiljøene og skog/kulturmark

 

-          Utvikle ulike måter å kommunisere og gi allmennheten informasjon om aktiviteter og muligheter til å ta i bruk kommunens ulike arealer for friluftsliv Kartlegge friluftslivets ferdselsårer og identifisere eventuelle mangler og nye behov.

 

Publisert:

17.02.2023

Oppdatert:

11.12.2023 kl.12:37

Status i kommunen

Kartinnsynsløsning med fullstendige analyser og ulike dashoboard kan sees her (foreløpig design):