no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Bamble

Bamble har en lang og variert kyststrekning med sammenhengende kyststi på totalt 60 km. Denne henger sammen med kyststien videre i Porsgrunn og Kragerø. Skjærgårdsparken er godt tilrettelagt med friområder, badeplasser, brygger og toaletter. Innover på land finner vi Bamblemarka, som har rikelig med små og store innsjøer - og ikke minst det svært padlevennlige Herrevassdraget.Bamble er godt kjent for sine mange strender og friområder langs kysten, som Krogshavn, Rognstranda og Ivarsand, for å nevne noen. I skjærgården er det flust av attraktive områder for båtliv og padling, som Langøya, Kjønnøya og Tonerleia. Det er også mange flotte fotturområder, som Hørsfjell, Stokkevannet og Oldtidsveien. Høyeste topp i kommunen er Hørsfjell (288 moh).
Status for turstier i kommunen

108 km tursti

X km skiløyper

77 % av innbyggerne har tilgang til tursti nærmere enn 500 meter fra der de bor

x av x skoler er koblet til en tursti i nærområdet

x av x kollektivknutepunkter er koblet til en tursti i nærområdet

x av x jernbanestasjoner er koblet til en tursti i nærområdet

x av x av utvalgte idrettsanlegg er koblet til en tursti i nærområdet

x av x utvalgte kulturmiljøer er koblet til en tursti i nærområdet

x stier er tilrettelagt for UU eller tilrettelagt for rullestol

Stiprosjekter i kommunen

Navn

Beskrivelse

Ansvar

Fagerliåsen

 

 

Kongens dam (Gammel ferdselsåre med forbindelse til Drangedal)

 

 

Rugtvedt/Cocheplassen

 

 

Etablere gjennomgående sti mellom Kyststien ved Åby og Bamlebygda (ønske)

 

 

Etablere parkeringsplass i området ved Skauengårdene på Nenset og tilrettelegge stien som i dag er privat merket til Ganpeskotheia og Havsåsen 14 (ønske).

 

 

Herreområdet

 

 

Merke stien mellom Bamlebygda og Hørsfjell/Bambleåsen (ønske)

 

 

Rønholtområdet

 

 

Byområdene Stathelle og Langesund og kyststripen mellom disse.

 

 

Stathelle – Langesund. Øst for fylkesvei 352.

 

 

Høgenhei – Grasmyr – Bamblekysten

 

 

Føringer i planverk som berører turstier

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040

-          Tilrettelegge for rekreasjon, friluftsopplevelser og fysisk utfoldelse, og ved å gjøre naturen mer tilgjengelig for alle, fremmer vi trivsel og aktivitet som kan gi økt livskvalitet.

-          Legge til rette for møteplasser, og sikre grøntområder og tilgjengelige friluftsområder.

-          Legge til rette for gode og varierte natur- og friluftsopplevelser for alle.

-          Sikre og videreutvikle rekreasjonsområder og tilgang til natur i nærhet av boligområder.

Kommuneplanens arealdel 2020-2025 med retningslinjer

4.2.1 Hensyn friluftsliv, H530 Områdene omfatter statlige sikra friluftsområder og Skjærgårdsparken og andre viktige områder for friluftsliv. Områdene skal være tilgjengelige, attraktive og naturpregede. Det tillates ikke tiltak som forringer friluftsinteressene i området.

4.2.3 Hensyn landskap, H550 Verdifulle kulturlandskapsområder. Innenfor områdene skal det ta særlig hensyn til landskap, naturmiljø, vannmiljø, kulturlandskap og friluftslivsinteresser. Hensynsone fra Bamble Kirke til Hvalvika er svært viktig, og av nasjonal interesse. På Storøy tillates tiltak knyttet til friluftsaktiviteter for ulike foreninger og organisasjoner, tilsvarende dagens bruk av området. Det tillates ikke tiltak som forringer kulturlandskapet.

2.6.1 Byggegrenser langs sjø og vassdrag. Det tillates ikke tiltak som er til hinder for allmennhetens bruk eller ferdsel.

Friluftsplan 2015-2019

-          Det blir viktig å opprettholde de opparbeidede turstiene vi har i dag. Målet for den kommende perioden er at vi blir bedre på å hente ut spillemidler og andre økonomiske tilskudd til turveier og turstier i kommunen.

-          Vi har gode muligheter til å informere og markedsføre sykkelmuligheten bedre. Et sykkelkart med en del faste turer er under planlegging, og vi bør markere kommunen som en sykkelvennlig kommune hvor sykkelturister velger å kjøre innom.

-          Nærområdet er det viktigste turområdet for folk flest. Det blir viktig også i framtida å ivareta disse grønne lungene og sikre brukerne tilgang til disse. Dette må hensyntas ved boligutbygging, arealplaner, bebyggelsesplaner etc.

-          Mål for perioden (som vedrører stier):

o   Friluftsliv for alle: Alle som kommer til, eller bor i Bamble skal greit finne frem til muligheter for et aktivt friluftsliv i kommunen. Bamble komme skal arbeide for å legge til rette universelt utformede turstier.

o   Informasjon og kartverk: Bamble kommune skal arbeide for å etablere et godt og informativt aktivitetskart som gjør det enklere for brukerne å finne frem til områder, stinett og aktiviteter.

o   Stiplan: Bamble kommune skal ha etablert et hovedstinett både for sommer- og vinterbruk som sikrer alle god tilgang til friluftslivet, også i nærmiljøet.

Publisert:

17.02.2023

Oppdatert:

11.12.2023 kl.13:55

Status i kommunen

Kartinnsynsløsning med fullstendige analyser og ulike dashoboard kan sees her (foreløpig design):