no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Tinn

Tinn kommune er med sine attraktive naturomgivelser et godt utgangspunkt for en rekke store og små friluftslivsopplevelser, med deler av Hardangervidda nasjonalpark som det største utfartsområdet. Områdene rundt Gaustatoppen er av de mest besøkte områdene i hele landet, med det nasjonale ikonet Gaustatoppen i sentrum. Denne er kjent for å være den fjelltoppen i Norge der en har utsikt over størst del av Norges landareal. Mindre områder og nyanlegg for friluftsaktiviteter har også blitt etablert i kommunen, blant annet Øyanområdet i Tinn Austbygd, Månastien, Solstien, Sandven friluftsområde og Tinnløypa. Høyeste topp i kommunen er Gaustatoppen på 1883 moh.
Status for turstier i kommunen

326 km tursti

X km skiløyper

67 % av innbyggerne har tilgang til tursti nærmere enn 500 meter fra der de bor

x av x skoler er koblet til en tursti i nærområdet

x av x kollektivknutepunkter er koblet til en tursti i nærområdet

x av x jernbanestasjoner er koblet til en tursti i nærområdet

x av x av utvalgte idrettsanlegg er koblet til en tursti i nærområdet

x av x utvalgte kulturmiljøer er koblet til en tursti i nærområdet

x stier er tilrettelagt for UU eller tilrettelagt for rullestol

Stiprosjekter i kommunen

Navn

Beskrivelse

Ansvar

Turveipassasje Myrefykjån.

 

 

Turvei Kvitåvatn.

 

 

 

Rullering av sti - og løypeplan rulleres 2022-2023. Denne skal sees i sammenheng med sti- og løypeplan for Hardangervidda.

 

 

 

Utbedring av Månastien for at den skal bli bedre egnet for rullestolbrukere

 

 

 

 

 

 

 

Føringer i planverk som berører turstier

Kommuneplan - Samfunnsdelen

6.1 Kommunen skal ha et godt utbygd sti og løypenett

7.5 Det legges opp til å skape / bevare grønne lunger og turveier i nærmiljøet

Kommuneplan – Arealdelen

1.1. Turveier skal bygges som midlertidig gang og sykkeladkomst der dette behovet er stort

1.5.2.2. Hytteutbygging skal skje som felles utnytting av de best egna områdene, uavhengig av eierforhold. Slik at viktige kultur- natur- og friluftsområder sikres i dag og med hensyn på de neste generasjoner.

1.7.3. Turveier for å lette tilgjengelighet i mangel av gang og sykkelveier i kommunen

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2013-2017

2.0 hovedmål. Tinn kommune skal arbeide for å legge forholdene til rette for idrett og fysisk aktivitet for alle.

2.0 Delmål. større fokus på friluftsliv, sikre friluftsområder, nærfriluftsliv og universell utforming.

10.4 Tilrettelegging og merking av turstier er en viktig del for å øke barn og unges tilhørighet til friluftslivet.

Kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 2023 (høringsutkast)

1.3 Visjon og mål. Det skal legges universelt til rette for et aktivt kultur-, idretts-, og friluftsliv.

2.6 Anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Sikre at anlegg og nærområder er tilgjengelig for alle (Universell utforming)  

Publisert:

17.02.2023

Oppdatert:

11.12.2023 kl.14:38

Status i kommunen

Kartinnsynsløsning med fullstendige analyser og ulike dashoboard kan sees her (foreløpig design):