no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Holmestrand


Publisert:

17.02.2023

Oppdatert:

05.06.2024 kl.12:13

I Holmestrand er det gode turmuligheter både sommer og vinter. Med en kombinasjon av en lang kystlinje og store skogsområder ligger det til rette for et variert og aktivt friluftsliv både i boligområdene og i større utmarksområder. Stinettverket er generelt sett lett tilgjengelig for befolkningen, og det jobbes aktivt med å utvide og utbedre dette. Populære utfartsområder i Holmestrand er Botnemarka, Østskogen, Vestskogen og Eidsfoss. Høyeste punkt i kommunen er Vestfjellet (634 moh)
Status i kommunen

31 km kyststi

32 km pilegrimsled

186 km andre merka turstier

75 % av innbyggerne har tilgang til tursti mindre enn 500 m fra der de bor

7 av 14 skoler er koblet til en tursti i nærområdet

17 av 19 utvalgte friluftslivsområder er koblet til en tursti i nærområdet

3 av 4 kollektivknutepunkter er koblet til en tursti i nærområdet

4 av 6 utvalgte idrettsanlegg er koblet til en tursti i nærområdet

2 av 3 utvalgte kulturmiljøer er koblet til en tursti i nærområdet

Stiprosjekter i kommunen

Navn

Beskrivelse og status

Ansvar

Kyststien i Holmestrand.

Turveien er under stadig utvikling, og planen er at de skal skiltes på hele strekningen, slik at den nye kyststien forbinder Holmestrand og Sande på en brukervennlig måte.

Kommunen

Kyststien – Angers Klev

På sikt blir det også et samarbeid med historielag og turforeninger om å sette opp skilt og tavler som skal forbinde turstien opp til fjellet i Holmestrand.

Kommunen med fler.

Kyststien Sande

Det jobbes også med å koble eksisterende kyststi i Sande på den nye kyststien, og tillegg vil skiltingen fortsette langs gang- og sykkelveier helt inn til Sande sentrum og videre ut mot kyststien mot Svelvik.

 

 

Remerking Botnemarka

 

Turistforeningen

Nedlagt jernbane sør for Holmestrand

Tilrettelegging på den nedlagte jernbanen sørover fra Holmestrand sentrum.

 

Kommunen

-     

Føringer i planverk som berører turstier 

Kommuneplan Holmestrand kommune 2023 - Samfunnsdelen: 

Sikre allmenheten tilgang til natur og arealer til rekreasjon i nærmiljøet der folk bor, herunder lek, idrett, friluftsliv og stillesoner.

-          Kvalitet i bomiljø og omgivelser skal vektlegges, herunder elementer som byrom, arkitektur, allmenninger og møteplasser, universell utforming, kulturminner- og miljø, parker og friluftsområder, stier og turløyper, blå og grønn struktur samt andre miljøverdier

Kommuneplanens areadel nye Holmestrand – harmoniserte utfyllende bestemmelser og retningslinjer 2021.

§ 9. Utbyggingsavtale – pbl § 11-9 nr. 2 jf. §§ 17-2 og 17-3 Kommunen kan kreve at det inngås utbyggingsavtale som grunnlag for utbygging. Utbyggingsavtale kan omfatte eksempelvis rekkefølgekrav for opparbeiding eller oppgradering av infrastruktur herunder teknisk infrastruktur, grønnstruktur, felles byrom, gangveier, turveier mv

§ 22. Stier og gangforbindelser – pbl § 11-9 nr. 6 Stinettet er en del av et godt kommunikasjonssystem og må ivaretas og videreutvikles. Ved planlegging etter loven skal hensynet til eksisterende gangforbindelser, stier og snarveier ivaretas. Tilgjengeligheten til viktige friluftsområder og lekeplasser skal ivaretas. Ved tiltak som berører gang- og sykkelveier skal trafikksikkerhetsplanen legges til grunn.

26. Retningslinjer § 25 og § 32. Grunnlaget for kommunens forvaltning av 100-metersbeltet er byggeforbudet i pbl § 1-8 samt Vestfold fylkeskommunes regionale plan for kystsonen. Ved søknad om dispensasjon kan det gjøres unntak fra byggeforbudet for oppføring av tilbygg på inntil 6 m2 til bad, kjøkken eller toalett i forbindelse med tilknytning til offentlig VA-nett. Søknad om dispensasjon forutsetter dokumentasjon på at hensikten bak bestemmelsen ikke tilsidesettes. I vurderingen vil det legges vekt på hvorvidt situasjonen for natur- og friluftslivet forbedres som følge av tiltaket. Gjenoppføring av eksisterende godkjente bygninger etter brann og ulykke skal ikke hindres. Ved søknad om dispensasjon som medfører naturinngrep i 100-metersbeltet på land eller i sjøen skal det dokumenteres hvordan tiltaket påvirker det biologiske mangfoldet og allmennhetens ferdselsmulighet på land og på sjøen. Det skal tas hensyn til biotoper, erosjon, fisk, friluftsliv og viktige landskapstrekk.

41. H530 Særlige hensyn friluftsliv Følgende retningslinjer gjelder for hensynssone H530, særlige hensyn friluftsliv: Ved lokalisering og utforming av tiltak etter pbl bør hensynet til områdets verdi for rekreasjon og friluftsliv tillegges særlig stor vekt. Virksomhet som medfører støy i nærområdene over 35 db bør ikke tillates. De til en hver tid gjeldende nasjonale retningslinjer for håndtering av støy i arealplansaker T – 1442 legges til grunn ved vurdering av tiltak etter loven. Bygge- og anleggstiltak bør søkes tilpasset landskapet og omgivelsene slik at landskapets bruks- og opplevelseskvaliteter for friluftsliv og rekreasjon i minst mulig grad blir skadelidende. Byggeog anleggsarbeidet bør gjennomføres med sikte på å minimere konsekvensene for friluftsliv og rekreasjon i anleggsperioden. Smørsteinsområdets attraksjon er knyttet til sjøen og strandområdene. Fastboende og ferierende på begge sider av riksveien, veifarende og allmennheten generelt har interesse av tilgang til strandsonen. Det forutsettes derfor at reguleringsplanlegging på Smørstein også omfatter tilgjengelighet til strandsonen, Kartutsnittet under viser utmarksarealer i strandsonen og ønsket ferdselsforbindelse.

Kultur- og Fritidsplan 2022 - 2028

Turstier med destinasjoner til kulturminner skal etableres.

Turstier med universell utforming og turer med en destinasjon (utsikt, naturområde, kulturminne o.l.) skal etableres i alle deler av kommunen.

Kommunen skal sette opp skilt til og ved de viktigste kulturminner.

Status i kommunen

Kartinnsynsløsning med fullstendige analyser og ulike dashoboard kan sees her (foreløpig design):