no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Analysegrunnlag

En rekke data ligger til grunn for å beskrive sammenhengen mellom der folk bor og oppholder seg og deres tilgang til turstier. Det er mange måter å måle dette på, men prosjektet har å fokusere på flere forskjellige data og metoder.

Hvor mange km merkede stier vi har

Det er kjørt en enkel analyse for å summere antall kilometer turstier pr kommune. Det er tatt utgangspunkt i turstier som ligger i Kartverkets Turrutebase, det vil si turstier som er merket og/eller skiltet, og som er meldt inn til databasen av kommuner eller organisasjoner. Analysene har summert opp

  • Lengden fotruter i hver kommune
  • Lengden på skiløyper i hver kommune
  • Lengde på ulike typer stier (Kyststi, Pilegrimsled, natursti, kultursti mm) i hver kommune (kommer)
  • Lengde på padleruter i fylket

 

Disse analysene avhenger av at merka turruter er meldt inn til Kartverket. En rekke turruter ligger ikke inne i denne basen av ulike årsaker, og det er derfor viktig å sørge for at basen er så oppdatert som mulig. Dette er et kontinuerlig arbeid som det har blitt fokusert på mye de siste årene.

Tettsteders tilgang til turstier

Det er kjørt en analyse på hvor stor andel av definerte tettsteder i hver kommune som har tilgang til en tursti innenfor 500 meter. Dette er gjort ved at det legges på en buffer på 500 meter over fotruter, og videre at en ser hvor stor andel av denne bufferen som dekker de definerte tettstedene. Denne analysen danner grunnlag for hvor en bør fokusere ekstra på å utvikle gode turstiforbindelser framover.

Det er tatt utgangspunkt i SSBs definisjon på tettsteder («En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det bor minst 200 personer der, og avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik utover 50 meter i områder som ikke kan eller skal bebygges. Dette kan for eksempel være parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet, tas med inntil en avstand av 400 meter fra tettstedskjernen. De inngår som en satellitt til selve tettstedskjernen.»)

I tillegg har enkelte kommuner selv definert tettsteder og større hyttelandsbyer som har blitt tatt med.

Hvor mange skoler mangler tilgang til turstier

Det er gjennomført en analyse for å se på tilgangen på turstier ut fra ulike kategorier skoler i fylket. Dette er barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Her har vi sett på hvor mange skoler som har en tursti innen en radius på 400 meter (barneskole) og 1000 meter (ungdomsskole og VGS).

Idrettsanlegg

Det er et ønske om å innlemme større idrettsanlegg i analysene, for å se på mulighetene for å koble sammen eksisterende turstier til disse. Det er i enkelte tilfeller vanskelig å sette en grense på hva som er et idrettsanlegg, men det er likevel ønskelig å kjøre noen analyser på dette. Det er derfor ønskelig at kommunene melder inn aktuelle idrettsanlegg / idrettsområder. Vi kan gjerne ha en dialog på dette.

Kollektivknutepunkter (kommer)

Det er et ønske å koble kollektivknutepunkter til turstier. Så langt er det lagt inn togstasjoner, men det er også ønskelig å legge inn andre utvalgte kollektivknutepunkter, som for eksempel sentrale bussholdeplasser. Det er ønskelig at kommunene kommer med forslag til dette.

Offentlige friområder (kommer)

Det er forsøkt å se på sammenhengen mellom egnede offentlige friområder og turstier. Mange av friområdene i kommunene er ikke egnede å ta med i en slik analyse, så det har derfor vært et ønske at kommunene melder inn hvilke viktige friluftslivsområder som bør være med. En innfallsvinkel har vært at det bør være større friområder som er mye i bruk, og helst i nærheten av der folk bor og oppholder seg.

Utvalgte kulturmiljøer (kommer)

Det er ønskelig å se på utvalgte kulturmiljøer / kulturlandskap i kommunene og koble dette mot turstier. Kulturarv hos fylkeskommunen kommer til å foreslå slike områder i det kommende planforslaget, men det er også fint om kommunene kan melde inn dette selv.  

Publisert: 17.02.2023 Oppdatert: 08.12.2023 kl.11:00