no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Porsgrunn

Porsgrunn kommune har en spennende skjærgård som innbyr til båtliv, bading og fisking. Her ligger det godt til rette for padling, eller øyhopping med ferjene for dem som ikke har kajakk. Deler av kommunen har en etablert kyststi, mens denne mangler i andre deler av kommunen. Skjærgårdsparken er godt tilrettelagt med brygger, teltplasser, toaletter og friområder.Det er et stort merka stinett i kommunen, med gode løyper til de aller fleste utsiktspunkt både nært og fjernt. Bymarka, Borgeåsen og Bjørntvedtskauen ligger alle innenfor kort gangavstand fra sentrum. Likeså ligger Dammane rett utenfor Brevik i samme kommune. Det er også gode muligheter for lengre turer innover i Oklungen eller langs Frierstien. Også ute på de største øyene er det merka turstier. Høyeste topp i kommunen er Fjerdingen (361 moh).
Status for turstier i kommunen

2 km tursti

X km skiløyper

2 % av innbyggerne har tilgang til tursti nærmere enn 500 meter fra der de bor

x av x skoler er koblet til en tursti i nærområdet

x av x kollektivknutepunkter er koblet til en tursti i nærområdet

x av x jernbanestasjoner er koblet til en tursti i nærområdet

x av x av utvalgte idrettsanlegg er koblet til en tursti i nærområdet

x av x utvalgte kulturmiljøer er koblet til en tursti i nærområdet

x stier er tilrettelagt for UU eller tilrettelagt for rullestol

Stiprosjekter i kommunen

Navn

Beskrivelse

Ansvar

Digitalisering av merka stinett.

Skien turlag digitaliserer alle sine turstier før innsending til Kartverket

Skien Turlag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Føringer i planverk som berører turstier

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025

Legge til rette for at befolkningen skal ha tilgang til naturområder.

Ivareta og utvikle grønne kvaliteter, grønne byrom og gode møteplasser i byen og forbindelsen mellom dem.

Styrke kvaliteten og tilgjengeligheten til de grønne områdene og de urbane oppholdsrommene.

Kommuneplanens arealdel 2018-2030

Det anbefales at ny fritidsbebyggelse i kommunen legges utenfor 100-metersbeltet og i bakkant av kyststien for å ivareta allmenne interesser langs sjøen.

Det er avsatt areal til parkeringsplasser for kyststien ved Mørjefjorden. Det er også avsatt et nytt areal for parkering ved Blåbæråsen, som avlastning for parkeringsplassen ved Brønstadbukta.

For å verne om bynære naturverdier, friluftsliv og dyrka mark legges det opp til fortetting og transformasjon innenfor sentrum og lokalsentra fremfor ytterligere byspredning.

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2027

Et hovedfokus er å tilrettelegge for friluftsliv som er den største folkeaktiviteten.

Tilgjengeliggjøre areal, områder og anlegg for friluftsliv og fysisk utfoldelse.

Overordnet strategi, pkt 3: Fokusere på friluftsliv og «nærturtiltak» for folk flest

o   Legge til rette for «kortreist» trening og friluftsliv og bidra til at turløypenettet videreutvikles

o   Økt tilrettelegging for turstier og friluftsliv

Publisert:

17.02.2023

Oppdatert:

11.12.2023 kl.13:49

Status i kommunen

Kartinnsynsløsning med fullstendige analyser og ulike dashoboard kan sees her (foreløpig design):