no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Tokke

Friluftslivet i Tokke er knyttet til natur som spenner seg fra høyfjell til Telemarkskanalens vannvei. Kommunen byr på et vidt spekter av turområder og ferdselsårer. Den mest kjente er turen fra Eidsborg til Lårdal, Lårdalsstigen, en spektakulær turveg langs fjellkanten av Telemarkskanalen. Rui-stien opp fra Dalen sentrum er også veldig populær, og knutter friluftsliv og kulturminner sammen. Sykkelbygda Dalen er en kompakt tettstad med korte avstander til mange ulike funksjoner, som setter fokus på sykkel og gange. I kommunen ligger det også flere hytteområder, hvor friluftslivsmulighetene er store, både sommer og vinter. Høyeste topp i kommunen er Kvannfjølli (1537,5 moh).
Status for turstier i kommunen

51 km tursti

X km skiløyper

32 % av innbyggerne har tilgang til tursti nærmere enn 500 meter fra der de bor

x av x skoler er koblet til en tursti i nærområdet

x av x kollektivknutepunkter er koblet til en tursti i nærområdet

x av x jernbanestasjoner er koblet til en tursti i nærområdet

x av x av utvalgte idrettsanlegg er koblet til en tursti i nærområdet

x av x utvalgte kulturmiljøer er koblet til en tursti i nærområdet

x stier er tilrettelagt for UU eller tilrettelagt for rullestol

 

Stiprosjekter i kommunen

Navn

Beskrivelse

Ansvar

Sti- og løypeplan er på gang

 

(Prosjektplan.pdf (custompublish.com)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Føringer i planverk som berører turstier

Planstrategi 2021-2024

6.2 Kommunen tar vare på naturverdiene og legger til rette for fysisk aktivitet og trivsel for hele folket ved å sikre sammenhengende grønne strukturer, åpne vassdrag og nær tilgang til område for leik, idrett, rekreasjon.

Kommuneplanens samfunnsdel

5.3.2 Tokke kommune skal ha tilgjengelige og gode uteområder med universell utforming for å stimulere til fysisk aktivitet

5.3.4 Tilrettelegging av turveier/ vandring for menneske med ulik funksjonsevne skal ivaretas og utvikles i et langt perspektiv. 

Kommuneplanens arealdel

1.1 Det bør ikke føres opp bygg eller anlegg nærmere vann og elver enn 50 meter. Eiendomsgrense skal ikke nærere enn 20 m fra vann og elver. Unntak fra dette kan vurderes i forbindelse med enkeltsaker/ utarbeiding av reguleringsplan der terrenget er slik at det likevel blir opprettholdt et naturlig belte mot vassdraget som sikrer fri ferdsel eller der tiltaket er til gagn for friluftsinteressene.

1.1.4 Hyttene skal plasseres slik at de ikke blir unødig eksponert i forhold til riksveg og hovedløypenett i området.

1.3. I samband med vidare utbygging innanfor byggeområda på Hallbjønnsekken skal avkøyrsleproblematikken sjåast nærare på for området samla sett. Det same gjeld tilgang til skiløyper, utfartsområde og grøntkorridorar samt parkeringsanlegg knytt til dette.

Sykkelstrategi og handlingsplan for sykkelbygda Dalen 2023-2033

Delmål: Sikre gode overgangar mellom sykkelløysingar og sentrumsnære turvegar, turmål og nasjonal sykkelrute

Satsing på sykkel og tilrettelegging for sykling på Dalen vil i tillegg til kvardagssyklinga vere svært positivt for reiselivet, særleg om ein bind saman gode koplingar mellom hovudvegnettet for sykkel og turvegar.

Publisert:

17.02.2023

Oppdatert:

11.12.2023 kl.14:30

Status i kommunen

Kartinnsynsløsning med fullstendige analyser og ulike dashoboard kan sees her (foreløpig design):