no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Skien

Skien kommune har mange naturtyper med stor variasjon – fra fjellområdene i Luksefjell, via store sammenhengende skogsområder, og ned til Norsjø, Hjellevannet og elva som har sitt utspring midt i sentrum. Både sjø, skog og fjell gir mange muligheter til å drive et aktivt og variert friluftsliv.I utmark er det et omfattende nettverk av stier og turmål, som for det meste er godt tilgjengelige og vedlikeholdt. Populære nærturområder er Vestmarka (nord for Gulset), Solummarka og Østmarka med Skrehelle, Vealøs og Skifjell. Padling er populært på Kilevannet, Fjellvannet og Norsjø. Kommunen har flere godt tilrettelagte nærturområder, som Åletjern, Bakkestranda, Børsesjø og Kverndammen. Høyeste topp i kommunen er Skåråfjell (813,5 moh).

 

Status for turstier i kommunen

199 km tursti

X km skiløyper

10 % av innbyggerne har tilgang til tursti nærmere enn 500 meter fra der de bor

x av x skoler er koblet til en tursti i nærområdet

x av x kollektivknutepunkter er koblet til en tursti i nærområdet

x av x jernbanestasjoner er koblet til en tursti i nærområdet

x av x av utvalgte idrettsanlegg er koblet til en tursti i nærområdet

x av x utvalgte kulturmiljøer er koblet til en tursti i nærområdet

x stier er tilrettelagt for UU eller tilrettelagt for rullestol

 

Stiprosjekter i kommunen

Navn

Beskrivelse

Ansvar

Turveier langs Skienselva på øst- og vestsiden.

 

 

 

Fremtidige turveier langs Falkumelva, Farelva og Lennsmannsbekken.

 

Prosjektene er nevnt i kommuneplanens arealdel.

 

Ny bro over Omdalsbekken, som er en del av Skottfosstien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Føringer i planverk som berører turstier

Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034

-          Sikre og videreutvikle lokal grønnstruktur, nærturområder og blågrønne strukturer.

-          Utrede hvorvidt bruk av markagrenser skal benyttes for å avsette områder og tilrettelegge for et ansvarlig, forutsigbart og mangfoldig friluftsliv.

Kommuneplanens arealdel 2023-2035

-          Det er ikke gjennomført nye registreringer eller oppdateringer for friluftsliv. Innholdet i tidligere arealdel er videreført. Ved vurdering av innspill til nye områder er det lagt vekt på å bevare eksisterende friområder, friluftsområder og 100-metersskoger ved eksisterende boligområder.

-          Planen legger vekt på sikring av arealer til idrett og friluftsliv. Det er spesielt fokus på å sikre grønne områder i eller tett på boligområder til lek og fysisk aktivitet.

-          Oppfølging av planen:

o   Utarbeiding av helhetlig plan for friluftsliv i og langs Skiensvassdraget. Her inngår brygger, tilrettelegging for bruk av strandsonen mm.

o   Utrede markagrenser

Kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 2020-2029

-          videreutvikle grøntstrukturen og sikre arealer til nærfriluftsliv

-          sørge for at hver bolig maksimalt har 500 meter til nærmeste turvei innenfor bybåndet

-          legge til rette for lavterskeltilbud i friluftsanlegg

 

-          bevare viktige sentrumsnære grøntområder

 

Publisert:

17.02.2023

Oppdatert:

11.12.2023 kl.13:44

Status i kommunen

Kartinnsynsløsning med fullstendige analyser og ulike dashoboard kan sees her (foreløpig design):