no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Vinje

Midt mellom Oslo og Bergen, ved foten av Hardangervidda, ligg nasjonalparkkommunen Vinje. Rik på areal, naturlege ressursar, kultur, kontrastar - og historie. Med sitt store areal har kommunen rikeleg med tumleplass, der dei kontrastfylte årstidene på mange vis legg premissane for det breie utvalet av friluftsaktivitetar. Kjente vintersportssteder Rauland og Haukelifjell ligger i Vinje og trekker til seg mange turister om vinteren. Høyeste punkt i kommunen er Nupsegga (1 674 moh).
Status for turstier i kommunen

192 km tursti

X km skiløyper

14 % av innbyggerne har tilgang til tursti nærmere enn 500 meter fra der de bor

x av x skoler er koblet til en tursti i nærområdet

x av x kollektivknutepunkter er koblet til en tursti i nærområdet

x av x jernbanestasjoner er koblet til en tursti i nærområdet

x av x av utvalgte idrettsanlegg er koblet til en tursti i nærområdet

x av x utvalgte kulturmiljøer er koblet til en tursti i nærområdet

x stier er tilrettelagt for UU eller tilrettelagt for rullestol

Stiprosjekter i kommunen

Navn

Beskrivelse

Ansvar

UU ormetjønn

Det skal utarbeidst detaljplan for universelt utforma sti til Ormetjønn og der ein avklarar mogeleg ekstern finansiering –det skal liggje føre eigen sak med finansieringsplan før oppstart av tiltak.

 

 

Turvei Edland

Det skal utarbeidast detaljplane for utviding av universell turveg på Edland – langs åi mot Hovdenkrysset - der ein avklarar mogeleg ekstern finansiering–det skal liggje føre eigen sak med finansieringsplan før oppstart av tiltak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Føringer i planverk som berører turstier

Kommuneplanens samfunnsdel

Me sikrar og legg til rette for stiar, løyper og tilkomst til viktige friluftsområde gjennom samarbeid med grunneigarar og organisasjonar

Me gjer naturopplevingar tilgjengelege for alle, også dei med nedsett funksjonsevne, ved å leggje til rette for god tilgang til eit variert friluftsliv i nærområda til lokalsentera

Kommuneplanens arealdel 2011-2023

2.1.2 Rekkefølgekrav Fellesareal, som til dømes felles parkeringsplassar, tilkomstvegar, stiar/ løyper og leikeplassar skal opparbeidast og ferdigstillast til bruk samstundes med at tomtene blir bygd ut.

3.2.1 Plankrav nye masseuttak Omfang/ kvalitet på ressurs, avkøyringstilhøve og konsekvensar av støy og terrenginngrep for omgjevnadane (avstand/ eksponering mot viktige ferdselsårer, hytter og bustader, nærleik til viktig turområde/ leikeområde, nærleik til viktige reisemål/ attraksjonar, nærleik til viktige kulturminne og kulturmiljø, verdifullt landskapsbilete osv).

3.2.1. Plankran fritids- og turistformål Omsynet til ferdsel og ålmenta sine interesser skal utgreiast og avklarast gjennom byggjegrenser i detaljplan.

3.2.4 Turveier / stier, skiløyper og skutertraseer Nye løyper og omlegging av løyper skal skje i nær dialog med grunneigar og må ta omsyn til aktuelle arealbruksinteresser.

4.0 LNF I LNF- områda skal omsynet til landbruk, natur og friluftsliv prioriterast.

4.2.1 Predt bygging i LNF Tiltak skal ikkje vere i konflikt med arealbruksinteresser knytt til landbruk, naturvern, landskap, vassdrag, kulturminnevern og friluftsliv.

Kommunedelplan for stier og løyper 2017-2027

Sti –og løypetrasear skal innarbeidast i kommunedelplanar, område -og reguleringsplanar for å sikre at god infrastruktur blir halde ved like. I framtidige kommunedelplanar og reguleringsplanar skal dette vere retningsgivande.

Det skal etablerast eit eige sykkelprosjekt, der ein ser kommunen og nabokommunar heilskapleg i høve til sykkeltrasear. Prosjektet skal involvere grunneigarane. I prosjektet skal ein avklare kommunens haldning til sykling i utmark.

5.2 Villrein . Ved oppretting av nye løyper, vil omsynet til villreinen vere eit viktig tema , slik at ein kanaliserer ferdsel vekk frå dei mest sårbare områda. Det er ikkje ynskjeleg å etablere nye trasear inn mot eller i villreinens leveområde.

5.3 Natur og miljø Vi skal ha fokus på skånsam tilrettelegging og kanalisering av ferdsel.

7.2 Store skiløyper Det er ynskjeleg å - Oppretthalde dei løypene- og standarden vi har i dag Det er ikkje ynskeleg med - Løyper som går inn i vinterbeite- og kalvingsområde til villrein eller som berører/ forstyrrer andre sårbare arter/natur.

7.6 Stier Det er ynskjeleg med - Vedlikehald av skilta og merkte stiar. - Vedlikehaldsavtaler og skilting på fleire gamle stiar - Nye stiar i tilknyting til befolkning, helst i form av rundløyper. - Universelt utforma turstiar i bygdenære område. Det er ikkje ynskjeleg med - Nye merkte stiar som kan koma i konflikt med viktige naturtyper eller sårbare eller truga artar.

7.9 Sykkelruter. Det er ynskjeleg med Merking av vegar som egner seg for sykling, spesielt lite trafikkerte veigar og stiar som og byr på naturopplevingar. Det er ikkje ynskjeleg med Nye sykkelvgar der sykling kan skade terrenget, spesielt i fjellet der det tek lang tid for vegetasjonen å gro tilbake.

Publisert:

17.02.2023

Oppdatert:

11.12.2023 kl.14:41